Skanowanie map, planów i archiwizacja dokumentów

Od lat za­j­mu­­je­­my się ska­­no­­wa­­niem wie­l­ko­­fo­r­ma­­to­­wym. Ska­­nu­­je­­my do­­ku­­me­n­ty, pla­­ka­­ty, ma­­py i pla­­ny do sze­­ro­­ko­­­ści 1 me­­tra.

Ar­chi­­wi­­zu­­je­­my do­­ku­­me­n­ty (pla­­ka­­ty, ma­­py, pla­­ny), za­­pi­­su­­je­­my pli­­ki zgo­d­nie z wy­­ty­cz­ny­­mi Klie­n­ta, aby ma­k­sy­­ma­l­nie upro­­­ścić pro­­ces prze­­szu­­ki­­wa­­nia, so­r­to­­wa­­nia oraz or­ga­­ni­­za­­cji ba­­zy.

Świa­d­czy­­my usłu­­gę ska­­no­­wa­­nia au­­to­­ma­­ty­cz­ne­­go w fo­r­ma­­cie A4/A3. Ofe­­ru­­je­­my ró­w­nież, ska­­no­­wa­­nie OCR – (ang. Op­ti­­cal Cha­­ra­c­ter Re­­co­­gni­­tion) – mo­ż­li­­wość edy­­to­­wa­­nia te­k­stu za po­­mo­­cą apli­­ka­­cji MS Word, Excel. Usłu­­ga ba­r­dzo po­­mo­c­na wszy­st­kim oso­­bom, któ­­re w ba­r­dzo kró­t­kim cza­­sie, chcą z go­­to­­we­­go do­­ku­­me­n­tu otrzy­­mać edy­­to­­wa­l­ny plik.

DROGI STUDENCIE! Wyjątkowo przy tym cenniku 10% rabatu studenckiego naliczane od kwoty końcowej zamówienia (po okazaniu ważnej legitymacji). W przypadku zamówień wysyłanych drogą mailową, prosimy o informację, że  jesteś studentem. Jeżeli nie otrzymamy takiej informacji w mailu cena nie będzie pomniejszona o rabat studencki w wysokości 10%.

Zalety i możliwości

  • ska­­no­­wa­­nie do­­ku­­me­n­tów, pla­­ka­­tów, map, pla­­nów
    (do sze­­ro­­ko­­­ści 1100 mm),
  • in­­de­k­so­­wa­­nie ska­­no­­wa­­nych do­­ku­­me­n­tów na pły­­tach CD/DVD.

CZAS REALIZACJI

Realizacja usługi od ręki.

Cennik skanowania do 110 cm  - pomniejszone już o 10%!

SkanowanieA3
297 x 420
A2
420 x 594
A1
594 x 841
A0 / m²
841 x 1189
A0+
914 x 1189
Czarno-białe 914 mm2,25 zł2,70 zł4,50 zł5,40 zł7,20 zł
Kolor lub skala szarości 110 cm4,50 zł5,40 zł9,00 zł10,80 zł12,60 zł
  • skanowanie formatów dłuższych niż standardowe – cena x wielokrotność formatu

Cennik skanowania A3/A4 automatycznego (ceny brutto) - pomniejszone już o 10%!

MateriałNakładA4/A3
Skanowanie z automatu A4/A3 do jednego pliku (*.pdf)1-90,90 zł
10-490,45 zł
50-990,36 zł
od 1000,23 zł

Cennik skanowania A3/A4 ręcznego (ceny brutto) - pomniejszone już o 10%!

MateriałNakładA4/A3
Skanowanie z szyby cz/bdo 52,25 zł
od 60,90 zł
Skanowanie z szyby kolordo 54,50 zł
od 61,80 zł

Cennik rozpoznawania tekstu ze skanu (ceny brutto) - pomniejszone już o 10%!

Program OCRNakładA4/A3
Skanowanie tekstu OCR14,50 zł
2-92,70 zł
10-491,80 zł
od 500,90 zł
  • skanowanie nie obejmuje obróbki komputerowej

Zamów tak jak lubisz

Możesz odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub po prostu napisać.

Usługi dla studentów

front side img

Drukowanie prac dla studentów

Druk prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich ze zniżką dla studentów -10%

zobacz więcej
front side img

Oprawa prac dla studentów

Oprawa prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich ze zniżką dla studentów -10%

zobacz więcej
front side img

Skanowanie i archiwizacja dla studentów

Skanowanie dokumentów, plakatów, map i planów do szerokości 1 metra ze zniżką dla studentów -10%.

zobacz więcej
front side img

Wydruki na piance 5mm dla studentów

Wydruki naklejane na piankę lub PCV ze zniżką dla studentów -10% zobacz więcej