Skanowanie map, planów i archiwizacja dokumentów

Od lat za­j­mu­­je­­my się ska­­no­­wa­­niem wie­l­ko­­fo­r­ma­­to­­wym. Ska­­nu­­je­­my do­­ku­­me­n­ty, pla­­ka­­ty, ma­­py i pla­­ny do sze­­ro­­ko­­­ści 1 me­­tra.

Ar­chi­­wi­­zu­­je­­my do­­ku­­me­n­ty (pla­­ka­­ty, ma­­py, pla­­ny), za­­pi­­su­­je­­my pli­­ki zgo­d­nie z wy­­ty­cz­ny­­mi Klie­n­ta, aby ma­k­sy­­ma­l­nie upro­­­ścić pro­­ces prze­­szu­­ki­­wa­­nia, so­r­to­­wa­­nia oraz or­ga­­ni­­za­­cji ba­­zy.

Świa­d­czy­­my usłu­­gę ska­­no­­wa­­nia au­­to­­ma­­ty­cz­ne­­go w fo­r­ma­­cie A4/A3. Ofe­­ru­­je­­my ró­w­nież, ska­­no­­wa­­nie OCR – (ang. Op­ti­­cal Cha­­ra­c­ter Re­­co­­gni­­tion) – mo­ż­li­­wość edy­­to­­wa­­nia te­k­stu za po­­mo­­cą apli­­ka­­cji MS Word, Excel. Usłu­­ga ba­r­dzo po­­mo­c­na wszy­st­kim oso­­bom, któ­­re w ba­r­dzo kró­t­kim cza­­sie, chcą z go­­to­­we­­go do­­ku­­me­n­tu otrzy­­mać edy­­to­­wa­l­ny plik.

 

Zalety i możliwości

  • ska­­no­­wa­­nie do­­ku­­me­n­tów, pla­­ka­­tów, map, pla­­nów
    (do sze­­ro­­ko­­­ści 1100 mm),
  • in­­de­k­so­­wa­­nie ska­­no­­wa­­nych do­­ku­­me­n­tów na pły­­tach CD/DVD.
img-4

Jak złożyć zamówienie

Zobacz jakie wytyczne są dla nas niezbędne, aby maksymalnie przyspieszyć wycenę / realizację Twojego zamówienia.

WAŻNE: Klient składając zamówienie, oświadcza, że posiada licencję lub prawa autorskie do przekazanych do druku materiałów w zakresie umożliwiającym ich wykorzystanie w sposób wskazany w zamówieniu.

CZAS REALIZACJI

Realizacja usługi od ręki.

Cennik skanowania do 110 cm 

SkanowanieA3
297 x 420
A2
420 x 594
A1
594 x 841
A0 / m²
841 x 1189
A0+
914 x 1189
Czarno-białe 914 mm3,29 zł4,11 zł6,78 zł8,23 zł10,89 zł
Kolor lub skala szarości 110 cm6,78 zł8,23 zł13,55 zł16,34 zł19,36 zł
  • skanowanie formatów dłuższych niż standardowe – cena x wielokrotność formatu

Cennik skanowania A3/A4 automatycznego (ceny brutto)

MateriałNakładA4/A3
Skanowanie z automatu A4/A3 do jednego pliku (*.pdf)1-91,45 zł
10-490,91 zł
50-990,61 zł
od 1000,36 zł

Cennik skanowania A3/A4 ręcznego (ceny brutto)

MateriałNakładA4/A3
Skanowanie z szyby cz/bdo 53,39 zł
od 61,45 zł
Skanowanie z szyby kolordo 56,78 zł
od 62,90 zł

Cennik rozpoznawania tekstu ze skanu (ceny brutto)

Program OCRNakładA4/A3
Skanowanie tekstu OCR16,78 zł
2-94,11 zł
10-492,78 zł
od 501,45 zł
  • skanowanie nie obejmuje obróbki komputerowej

Zamów tak jak lubisz

Możesz odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub po prostu napisać.

Usługi dla studentów

ico-studenci

Drukowanie prac dla studentów

Druk prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich 

zobacz więcej
ico-studenci

Oprawa prac dla studentów

Oprawa prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich

zobacz więcej
ico-studenci

Skanowanie i archiwizacja dla studentów

Skanowanie dokumentów, plakatów, map i planów do szerokości 1 metra 

zobacz więcej
ico-studenci

Wydruki na piance 5mm dla studentów

Wydruki naklejane na piankę lub PCV 

zobacz więcej