Personalizacja

Personalizacja druku polega na naniesieniu na każ­dy eg­zem­plarz zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych ele­men­tów takich jak: imię, na­zwi­sko, lo­go,numer, zdjęcie z po­wie­rzo­nych baz da­nych, np. (*.xls, *.csv).  Personalizować możemy wszyst­kie do­ku­men­ty, któ­re mu­si­my uzu­peł­nić zmien­ną ba­zą da­nych, aby le­piej do­pa­so­wać do konkretnego Klien­ta.

Oferujemy personalizację graficzną, tekstową i kodami QR i kreskowymi. 

Zalety i możliwości

 • oszczędność czasu,
 • re­duk­cja kosz­tów,
 • eliminuje błędy.

Personalizujemy

 • ko­per­ty,
 • iden­ty­fi­ka­to­ry,
 • kar­ty PVC,
 • za­pro­sze­nia,
 • ofer­ty han­dlo­we,
 • pre­zen­ta­cje,
 • do­ku­men­ty sprze­da­żo­we,
 • fak­tu­ry,
 • za­mó­wie­nia,
 • umo­wy,
 • do­ku­men­ty fir­mo­we,
 • bi­le­ty,
 • ku­po­ny,
 • dy­plo­my,
 • cer­ty­fi­ka­ty,
 • kar­ty oko­licz­no­ścio­we,
 • wi­zy­tów­ki,
 • i wiele innych.

Jak złożyć zamówienie

Zobacz jakie wytyczne są dla nas niezbędne, aby maksymalnie przyspieszyć wycenę / realizację Twojego zamówienia.

WAŻNE: Klient składając zamówienie, oświadcza, że posiada licencję lub prawa autorskie do przekazanych do druku materiałów w zakresie umożliwiającym ich wykorzystanie w sposób wskazany w zamówieniu.

CZAS REALIZACJI

Czas realizacji usługi ustalany jest indywidualnie. 

Wyceniamy indywidualnie

Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.

Zamów tak jak lubisz

Możesz odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub po prostu napisać.