Okle­ja­nie samo­lo­tów

 

Jako jedyni w Polsce okle­jamy samo­loty. Certyfikacja 3M.
 

Nasze KNOW HOW w okle­ja­niu: 

 

  • uży­wamy mate­ria­łów naj­wyż­szej jako­ści
  • posia­damy wyspe­cja­li­zo­wane ekipy mon­ta­ży­stów
  • pra­cu­jemy w nie­ty­po­wych warun­kach – często na wyso­ko­ści, w han­ga­rach, poza sie­dzibą firmy
  • cha­rak­te­ry­zu­jemy się dosko­nałą orga­ni­za­cją pracy i pre­cy­zją
  • pro­du­ku­jemy wiel­ko­for­ma­towe gra­fiki
 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

 

 

 

 

 Wycena indywidualna

Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych materiałów, for­ma­tów i kształtów  wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie.