Oklejanie samolotów

Od 12 lat jako jedyni w Polsce posiadamy niezbędne certyfikaty i oklejamy największe samoloty typu: Boeing, Airbus, Embraer czy Bombardier. Wszystkie grafiki są wykonane na dedykowanych foliach 3M.

Nasze KNOW HOW w okle­ja­niu

  • uży­wamy mate­ria­łów naj­wyż­szej jako­ści,
  • posia­damy wyspe­cja­li­zo­wane ekipy mon­ta­ży­stów,
  • pra­cu­jemy w nie­ty­po­wych warun­kach – często na wyso­ko­ści, w han­ga­rach, poza sie­dzibą firmy,
  • cha­rak­te­ry­zu­jemy się dosko­nałą orga­ni­za­cją pracy i pre­cy­zją,
  • pro­du­ku­jemy wiel­ko­for­ma­towe gra­fiki.

WAŻNE: Klient składając zamówienie, oświadcza, że posiada licencję lub prawa autorskie do przekazanych do druku materiałów w zakresie umożliwiającym ich wykorzystanie w sposób wskazany w zamówieniu.

CZAS REALIZACJI

Czas realizacji usługi ustalany jest indywidualnie.

Wyceniamy indywidualnie

Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych materiałów, for­ma­tów i kształtów
wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie.

Zamów tak jak lubisz

Możesz odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub po prostu napisać.