Jak przygotować plik do druku

Do­brze przy­go­to­wa­ny plik to pod­sta­wa

Do­brze przy­go­to­wa­ny plik to pod­sta­wa ta­nie­go i szyb­kie­go dru­ko­wa­nia, wów­czas do­star­czo­ny ma­te­riał nie wy­ma­ga do­dat­ko­wej in­ge­ren­cji pra­cow­ni­ka, a to skra­ca czas po­trzeb­ny na wy­dru­ko­wa­nie i wy­koń­cze­nie pra­cy. Po­za tym eli­mi­nu­ję to tak­że moż­li­wość po­wsta­nia błę­du przy prze­ra­bia­niu pli­ku (gra­fik nie zna ma­te­ria­łu tak jak je­go au­tor). Dzię­ki te­mu nie zwięk­sza­ją się kosz­ty wy­ko­na­nia pra­cy.

Aby unik­nąć błę­dów w przy­go­to­wa­niu pli­ków do dru­ku pre­zen­tu­je­my Pań­stwu kil­ka ogól­nych in­for­ma­cji na ten te­mat. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku z plików przygotowanych w darmowych aplikacjach graficznych, np. CANVA. 

Po­rad­nik za­wie­ra­ją­cy przy­dat­ne wska­zów­ki do­stęp­ny jest po­ni­żej w for­ma­cie pdf.

Dru­ku­je­my z:

  • MS Of­fi­ce do wer­sji 2010
  • Co­re­lDraw do wer­sji X5
  • Au­to­Cad LT do wer­sji CS5
  • InDe­sign do wer­sji CS5
  • Pho­to­shop do wer­sji CS5
  • Ilu­stra­tor do wer­sji CS5