Druk kart PVC (kart dostępu)

Karty PVC (karty dostępu)  ze wzglę­du na swoją tr­wa­łość ma­ją sze­ro­kie za­sto­so­wa­nie. Służą jako karty:

 • do re­je­stra­cji cza­su pra­cy (RCP),
 • do kon­tro­li do­stę­pu (KD),
 • lo­jal­no­ścio­we (sper­so­na­li­zo­wa­ne ko­da­mi paskowymi i QR).

Oferujemy druk kart dostępu (PVC) w rozmiarze 85x54m. Minimalny nakład 10 sztuk! 

Zalety i możliwości

 • wy­so­ka od­por­ność na uszko­dze­nia me­cha­nicz­ne,
 • druk na wysokogatunkowych materiałach pochodzących z UE,
 • szyb­kie wzno­wie­nie ni­skie­go na­kła­du. 

cechy

 • druk w kolorze,
 • druk jednostronny lub dwustronny,
 • wymiar: 85x54mm,
 • grubość: 0,75mm,
 • minimalny nakład 10 sztuk,
 • przygotowanie projektu od 30,00zł brutto. 

CZAS REALIZACJI

Czas realizacji usługi ustalany jest indywidualnie. 

Cennik kart dostępu z nadrukiem kolorowym (ceny brutto)

Do 49 szt.Od 50 szt.Od 100 szt.
Jednostronne7,00 zł5,50 zł5,00 zł
Dwustronne12,60 zł9,90 zł9,00 zł
Naklejki PVC na karty zbliżeniowe12,60 zł9,90 zł9,00 zł
 • druk ko­lo­ro­wy, kar­ty bia­łe 85 x 54 mm, gru­bość 0,75 mm
 • przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu od 30,00 zł.
 • minimalny nakład: 10 szt.

Zamów tak jak lubisz

Możesz odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub po prostu napisać.