Ska­­no­­wa­­nie map, pla­­nów i ar­chi­­wi­­za­­cja do­­ku­­me­n­tów

 

Od lat za­j­mu­­je­­my się ska­­no­­wa­­niem wie­l­ko­­fo­r­ma­­to­­wym. Ska­­nu­­je­­my do­­ku­­me­n­ty, pla­­ka­­ty, ma­­py i pla­­ny do sze­­ro­­ko­­­ści 1 me­­tra.


Ar­chi­­wi­­zu­­je­­my do­­ku­­me­n­ty (pla­­ka­­ty, ma­­py, pla­­ny), za­­pi­­su­­je­­my pli­­ki zgo­d­nie z wy­­ty­cz­ny­­mi Klie­n­ta, aby ma­k­sy­­ma­l­nie upro­­­ścić pro­­ces prze­­szu­­ki­­wa­­nia, so­r­to­­wa­­nia oraz or­ga­­ni­­za­­cji ba­­zy.


Świa­d­czy­­my usłu­­gę ska­­no­­wa­­nia au­­to­­ma­­ty­cz­ne­­go w fo­r­ma­­cie A4/A3. Ofe­­ru­­je­­my ró­w­nież, ska­­no­­wa­­nie OCR – (ang. Op­ti­­cal Cha­­ra­c­ter Re­­co­­gni­­tion) – mo­ż­li­­wość edy­­to­­wa­­nia te­k­stu za po­­mo­­cą apli­­ka­­cji MS Word, Excel. Usłu­­ga ba­r­dzo po­­mo­c­na wszy­st­kim oso­­bom, któ­­re w ba­r­dzo kró­t­kim cza­­sie, chcą z go­­to­­we­­go do­­ku­­me­n­tu otrzy­­mać edy­­to­­wa­l­ny plik.

Za­­le­­ty i mo­ż­li­­wo­­­ści:

 

  • ska­­no­­wa­­nie do­­ku­­me­n­tów, pla­­ka­­tów, map, pla­­nów(do sze­­ro­­ko­­­ści 1100 mm),
  • in­­de­k­so­­wa­­nie ska­­no­­wa­­nych do­­ku­­me­n­tów na pły­­tach CD/DVD.
 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

Cennik skanowania do 110 cm (ceny brutto)

Skanowanie A3
297 x 420
A2
420 x 594
A1
594 x 841
A0 / m2
841 x 1189
A0+
914 x 1189
Czarno-białe 914 mm 2,50 zł 3,00 zł 5,00 zł 6,00 zł 8,00 zł
Kolor lub skala szarości 110 cm 5,00 zł 6,00 zł 10,00 zł 12,00 zł 14,00 zł

 

  • skanowanie formatów dłuższych niż standardowe – cena x wielokrotność formatu

 

 

Cennik skanowania A3/A4 automatycznego (ceny brutto)

Materiał Nakład A4/A3
Skanowanie z automatu A4/A3 do jednego pliku (*.pdf) 1–9 1,00 zł
1049 0,50 zł
5099 0,40 zł
od 100 0,25 zł

 

 

Cennik skanowania A3/A4 ręcznego (ceny brutto)

Materiał Nakład A4/A3
Skanowanie z szyby cz/b do 5 2,50 zł
od 6 1,00 zł
Skanowanie z szyby kolor do 5 5,00 zł
od 6 2,00 zł

 

 

Cennik rozpoznawania tekstu ze skanu (ceny brutto)

Program OCR Nakład A4/A3
Skanowanie tekstu OCR 1 5,00 zł
2–9 3,00 zł
1049 2,00 zł
od 50 1,00 zł

 

  • skanowanie nie obejmuje obróbki komputerowej