Polityka prywatności

Codziennie dbamy o ochronę danych osobowych, dlatego z zaangażowaniem każdego dnia staramy się dbać o bezpieczeństwo i komfort użytkowników Naszego serwisu internetowego. Z tego powodu, w niniejszym dokumencie przekazujemy Wam istotne informacje odpowiadające na pytania: kto, jakie, w jakim celu oraz przez jaki czas, przetwarzać będzie dane osobowe podczas Twoich wizyt na Naszej stronie internetowej.

Mając świadomość znaczenia dokumentu, w szczególności treści do przekazania oraz formy jego udostępnienia, staraliśmy się aby był on dla Użytkowników zrozumiały.

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych użytkowników strony www.druk24h.pl jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować w dowolnym momencie w formie:

 • elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: admin@druk24h.pl,
 • tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14,
 • telefonicznej dzwoniąc pod numer: 22 666 36 36
 1. Inspektor Ochrony Danych

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych pisząc na adres: iod@druk24h.pl lub wysyłając korespondencję w formie tradycyjnej na adres Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 1. Zakres danych osobowych jakie możemy przetwarzać

Jeśli jesteś Użytkownikiem naszej strony i skorzystałeś z możliwości skontaktowania się z nami przy pomocy udostępnionych danych kontaktowych  (napisałeś do nas wiadomość, zadzwoniłeś), to możemy zbierać:

 • Imię i Nazwisko i/lub Nazwa Podmiotu,
 • adres e-mail i/lub numer telefonu,
 • inne dane dotyczące korespondencji elektronicznej lub telefonicznej.

Jeżeli jesteś użytkownikiem naszej strony i nie zdecydowałeś się na elektroniczną formę kontaktu z nami to automatycznie zbieramy:

 • Adres IP,
 • dane dotyczące lokalizacji oraz urządzenia, z którego korzystasz przeglądając nasz serwis,

Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy os osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania przez nas danych osobowych

Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim:

 1. w celu umożliwienia nawiązania z nami kontaktu przez podane na stronie adresy e-mail lub numery telefonów lub wejścia z nami w interakcje na portalach społecznościowych (zgodnie z warunkami korzystania z nich i obowiązującymi politykami prywatności, w tym naszą polityką prywatności mediów społecznościowych, na podstawie Art.6 ust.1 lit. f) RODO – co  wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu  w zakresie udzielenia odpowiedzi/  lub niezbędnych wyjaśnień, oraz
 2. w celu obrony lub dochodzenia roszczeń, co wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu w związku z prowadzoną działalnością (np. reklamacje) Art.6 ust.1 lit. f) RODO,
 3. w celu prowadzenia statystyk odwiedzin naszego serwisu, które mogą dotyczyć takich informacji jak: czas spędzania, aktywności, jakości wyświetlanej treści, Twojej lokalizacji czy informacji z jakiego urządzenia korzystasz przeglądając nasz serwis –podstawa prawna Art. 6 ust.1 lit. f) RODO – czyli nasz prawnie uzasadniony interes,
 4. w celu marketingu bezpośredniego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, lub w sytuacji, gdy wyrazisz nam na to zgodę również w celu marketingu za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie Art. 6 ust. lit. a) RODO.

 5. Dobrowolność czy obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych procesach może być niezbędne do wykonania określonych czynności. Nie podanie danych w poszczególnych procesach skutkować może brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sytuacji nawiązania z Nami kontaktu lub realizacji Twojego wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych. 

Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe, jest dobrowolne, a brak ich podania nie wiąże się z żadnymi obostrzeniami.

 1. Czas przetwarzania przez nas danych osobowych

Okres przechowywania danych zależy od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania. Poniżej wskazujemy przykładowe okresy ich przechowywania:

 1. Nawiązanie kontaktu – przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie lub wniosku
  o usunięcie tych danych. Jednakże, jeśli na podstawie nawiązanej relacji, podejmiemy współpracę okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania tej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych, w związku z tą relacją biznesową oraz przez okres przedawnienia roszczeń.
 2. Statystyki odwiedzin – przez okres nie dłuższy niż 3 lata, w związku z chęcią obserwacji rozwoju naszej strony,
 3. Marketing bezpośredni – do zakończenia celu lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,
 4. Obrona przed lub dochodzenie roszczeń – przez okres lat 6, gdyż jest to okres przedawnienia tych roszczeń.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników Naszego serwisu za wyjątkiem sytuacji:

 • w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. dostawcy usług telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi;
 • w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:
 • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
 • egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
 • monitorowania ruchu na stronie, czasu spędzania itp.
 • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa;
 • lub w sytuacji, gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą zgodę na takie udostępnienie,
 • lub w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

 1. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo:

 • żądania dostępu do własnych danych osobowych,
 • do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe),
 • do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 • do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych, (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 1. Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje żądanie możesz wnieść do nas w dowolnym momencie. Możesz to zrobić:

 • w formie elektronicznej pisząc na adres: iod@druk24h.pl
 • w formie tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres : 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14 z dopiskiem ochrona danych

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Ciebie.

 1. Informacje ogólne

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą być różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez Nas przetwarzane.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Jesteśmy Administratorem danych osobowych. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak
i w przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych osobowych.
W szczególności:

 • stosujemy szyfrowanie SSL;
 • kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
  i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności;
 • a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie
  z zakończeniem współpracy.

Czy możemy zmienić treść niniejszej polityki?

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie,
a o istotnych zmianach będziemy informować w widoczny sposób.