Jak złożyć zamówienie

Pra­ce przyj­mu­je­my

Stan­dar­do­wo pra­ce przyj­mu­je­my na no­śni­kach: USB, CD, DVD oraz na kar­tach pa­mię­ci SD, CF/SM.
Pre­fe­ro­wa­ną przez nas for­mą prze­sy­ła­nia pli­ków (pli­ki do ­10 MB.) jest dro­ga ma­ilo­wa.

Pli­ki pro­si­my prze­sy­łać na ad­res:

W tre­ści ma­ila po­win­na zna­leźć się spe­cy­fi­ka­cja za­mó­wie­nia tj. ro­dzaj dru­ku (ko­lor, cz-b), ro­dzaj pa­pie­ru, na­kład, pra­ce wy­koń­cze­nio­we ta­kie jak: dziur­ko­wa­nie (2 lub 4 dziur­ki), zszy­wa­nie (1 lub 2-ie zszyw­ki), skła­da­nie (do tecz­ki, do wpię­cia, do ko­szul­ki, ru­lon), opra­wa (typ, ko­lor), itp. Bar­dzo waż­ne jest po­da­nie da­ty i go­dzi­ny od­bio­ru, oraz nu­me­ru te­le­fo­nu kon­tak­to­we­go.

Wznawiając realizację zamówienia, zastrzegamy sobie, że wydrukowane materiały mogą różnić się jakością i kolorystyką. Chcąc otrzymać wydruki tej samej jakości niezbędne jest dostarczenie wydruków z poprzedniego nakładu lub proof.