Praca

Jest praca - dołącz do nas!

Je­ste­śmy dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cą się fir­mą. No­wi Klien­ci oraz no­we usłu­gi spra­wia­ją, że być mo­że to wła­śnie Ty wkrót­ce bę­dziesz po­trzeb­ny w na­szych sze­re­gach.

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Oczekujemy:

 • znajomości obsługi komputera i terminala płatniczego
 • pracy w systemie zmianowym 24h/7 (3 zmiany)
 • uczciwości, dokładności i pracowitości
 • umiejętności pracy w zespole
 • zaangażowania i odpowiedzialności


Będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za:

 • profesjonalną obsługę klienta w zakresie płatności oraz wystawianie dokumentów sprzedaży 
 • wydawanie klientom zrealizowanych zamówień 


Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • podstawowe wynagrodzenie 3100-4100 zł brutto
 • comiesięczne premie od zysku firmy oraz premie frekwencyjne do 1000 zł brutto
 • dogodną lokalizację (ul. Lwowska 12 przy stacji metra Politechnika)
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • szkolenie i przygotowanie do pracy na w/w stanowisku

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z listem motywacyjnym na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”iw

Wymagania:

 • pro­fe­sjo­nal­na ob­słu­ga Klien­tów,
 • przyjmowanie, realizacja i wydawanie zamówień,
 • dru­ko­wa­nie cy­fro­we od A4 do A0,
 • prace wy­koń­cze­nio­we – opra­wa wydruków, laminowanie, cięcie,
 • pra­ca w sys­te­mie zmia­no­wym 24 go­dzin­nym / peł­ny etat.

Nasze oczekiwania:

 • do­świad­cze­nie w bran­ży po­li­gra­ficz­nej,
 • zna­jo­mość pro­gra­mów: Pho­to­shop, Il­lu­stra­tor, Co­re­lDraw oraz MS Of­fi­ce,
 • umie­jęt­ność przy­go­to­wa­nia pli­ku do druku cy­fro­wego,
 • zna­jo­mość tech­nik in­tro­li­ga­tor­skich (bin­do­wa­nie, la­mi­nacja, bi­go­wa­nie, per­fo­ra­cja itp.),
 • ob­słu­ga ska­ne­ra (ska­no­wa­nie do­ku­men­tów, pla­ka­tów, map, pla­nów),
 • wy­so­ka kul­tu­ra oso­bi­sta,
 • sys­te­ma­tycz­ność,
 • sa­mo­dziel­ność,
 • przed zło­że­niem apli­ka­cji pro­szę ZAPOZNAĆ się z na­szą stro­ną www.druk24h.pl

Oferujemy:

 • pra­cę w sys­te­mie zmia­no­wym w mło­dym, ener­gicz­nym ze­spo­le
 • za­trud­nie­nie na pe­łen etat na umo­wę o pra­cę
 • atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Twoje zadania:

 • bieżąca obsługa klientów
 • przygotowywanie ofert i kosztorysów
 • doradztwo w zakresie oferowanych usług oraz produktów
 • ścisła współpraca z działem graficznym i działem produkcji
 • realizacja założonych planów sprzedażowych
 • zapewnianie najwyższego poziomu obsługi klientów
 • budowanie oraz utrzymywanie długotrwałych, pozytywnych relacji z Klientami

Nasze oczekiwania:

 • inicjatywa, zaangażowanie i samodzielność w działaniu
 • umiejętność pracy samodzielnej i współpracy z zespołem
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • odporność na pracę pod presją czasu

Oferujemy:

 • ciekawe wyzwania w firmie tworzonej z pasją
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • pracę w systemie zmianowym w godz. 9:00 – 20:00 z opcją pracy zdalnej z domu

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Opis stanowiska:

 • bieżąca obsługa urządzeń tnących i drukujących
 • dobór optymalnych materiałów i trybów pracy obsługiwanego urządzenia
 • weryfikacja poprawności plików produkcyjnych


Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie jako operator/drukarz
 • doświadczenie w obsłudze maszyn takich jak: Mimaki, Oce, Summa
 • znajomość Rip-ów: Onyx, Caldera, RasterLink
 • znajomość zagadnień z zakresu Color Management
 • znajomość oprogramowania: CorelDraw, Photoshop
 • znajomość materiałów i zagadnień produkcji reklamowej
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych prac
 • zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole
 • duża odporność na stres
 • umiejętność pracy pod presją czasu


Zapewniamy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w systemie zmianowym
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”