Praca w druk24h.pl!

 

G&G Stu­dio Sp. z o. o. Sp.k. od 1994 ro­ku zaj­mu­je się sze­ro­ko ro­zu­mia­ną pro­duk­cją re­kla­mo­wą i pro­fe­sjo­nal­nym dru­kiem cy­fro­wym. Odział fir­my - Cen­trum Dru­ku pra­cu­ją­ce 7/24h jest naj­więk­szym cen­trum dru­ku cy­fro­we­go i ko­pio­wa­nia w War­sza­wie. Na­si Klien­ci dzia­ła­ją w bran­żach: szko­le­nia, even­ty, re­kla­ma, bu­dow­nic­two i ar­chi­tek­tu­ra. Wy­ko­nu­je­my sze­reg usług zwią­za­nych z pra­cą biu­ro­wą i ad­mi­ni­stra­cyj­ną.


Posiadamy również Centrum Produkcyjne zaj­mu­jące się: dru­kiem wiel­ko­for­ma­to­wym oraz wszelkiego rodzaju reklamą w Centrach Handlowych, Retail-em, ekspozycjami sklepowymi, wy­po­sa­że­niem wi­tryn skle­po­wych, po­wierzch­ni sprze­da­żo­wych i za­bu­do­wą sto­isk tar­go­wych. 

Je­ste­śmy dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cą się fir­mą. No­wi Klien­ci oraz no­we usłu­gi spra­wia­ją, że być mo­że to wła­śnie Ty wkrót­ce bę­dziesz po­trzeb­ny w na­szych sze­re­gach.

 

 
  Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:  

Doradca Klienta

 

Twoje zadania:

 

 • bieżąca obsługa klientów
 • przygotowywanie ofert i kosztorysów
 • doradztwo w zakresie oferowanych usług oraz produktów
 • ścisła współpraca z działem graficznym i działem produkcji
 • realizacja założonych planów sprzedażowych
 • zapewnianie najwyższego poziomu obsługi klientów
 • budowanie oraz utrzymywanie długotrwałych, pozytywnych relacji z Klientami

 

Nasze oczekiwania:

 

 • inicjatywa, zaangażowanie i samodzielność w działaniu
 • umiejętność pracy samodzielnej i współpracy z zespołem
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • odporność na pracę pod presją czasu

 

Oferujemy:

 

 • ciekawe wyzwania w firmie tworzonej z pasją
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • pracę w systemie zmianowym w godz. 8:00 – 20:00 z opcją pracy zdalnej z domu

 

 


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

Operator Urządzeń Cyfrowych / Obsługa Klienta

 

Wy­ma­ga­nia:

 • pro­fe­sjo­nal­na ob­słu­ga Klien­tów,
 • przyjmowanie, realizacja i wydawanie zamówień,
 • dru­ko­wa­nie cy­fro­we od A4 do A0,
 • prace wy­koń­cze­nio­we - opra­wa wydruków, laminowanie, cięcie,
 • pra­ca w sys­te­mie zmia­no­wym 24 go­dzin­nym / peł­ny etat.

 

Na­sze ocze­ki­wa­nia wzglę­dem kan­dy­da­tów:

 • do­świad­cze­nie w bran­ży po­li­gra­ficz­nej,
 • zna­jo­mość pro­gra­mów: Pho­to­shop, Il­lu­stra­tor, Co­re­lDraw oraz MS Of­fi­ce,
 • umie­jęt­ność przy­go­to­wa­nia pli­ku do druku cy­fro­wego,
 • zna­jo­mość tech­nik in­tro­li­ga­tor­skich (bin­do­wa­nie, la­mi­nacja, bi­go­wa­nie, per­fo­ra­cja itp.),
 • ob­słu­ga ska­ne­ra (ska­no­wa­nie do­ku­men­tów, pla­ka­tów, map, pla­nów),
 • wy­so­ka kul­tu­ra oso­bi­sta,
 • sys­te­ma­tycz­ność,
 • sa­mo­dziel­ność,
 • przed zło­że­niem apli­ka­cji pro­szę ZAPOZNAĆ się z na­szą stro­ną www.druk24h.pl

 

Za­pew­nia­my:

 • 

pra­cę w sys­te­mie zmia­no­wym w mło­dym, ener­gicz­nym ze­spo­le

 • za­trud­nie­nie na pe­łen etat na umo­wę o pra­cę
 • 
atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie

 


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

 

Fakturzysta / Kasjer w Zespole Obsługi Klienta

 

 

Oczekujemy:

 

 • znajomości obsługi komputera, terminala płatniczego
 • doświadczenia na podobnym stanowisku w zakresie fakturowania
 • dobrej organizacji pracy
 • gotowości do pracy w systemie 3-zmianowym
 • uczciwości, dokładności i pracowitości
 • umiejętności pracy w zespole
 • zaangażowania i odpowiedzialności

 

 

Mile widziane:


 • znajomość przepisów dotyczących wystawiania faktur

 • doświadczenie w obsłudze Klienta
 • doświadczenie w branży kserograficznej lub poligraficznej


Zakres obowiązków:

 

 • wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, paragony, korekty)
 • sprawdzanie i kompletowanie wystawianych dokumentów sprzedaży
 • przyjmowanie zapłaty (gotówka, karta płatnicza)

 • współpraca z działem sprzedaży w ramach bieżącej obsługi
 • sporządzanie raportów i zestawień kończących zmianę.

 

 

Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie wiodącej w swojej branży
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • dogodną lokalizację (przy stacji metra Politechnika)
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • szkolenie i przygotowanie do pracy na w/w stanowisku

 

 


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

 

-

 

Introligator

 

 

Opis stanowiska:

 

 • obsługa urządzeń introligatorskich;
 • foliowanie, oprawianie, bigowanie oraz inne procesy uszlachetniające;
 • utrzymanie wysokiej jakości wykonywanych operacji;
 • praca w systemie 3 zmianowym.Wy­ma­ga­nia:

 

 • sprawność manualna;
 • dokładność;
 • sumienność;
 • samodzielność;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
 • utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy;
 • przed zło­że­niem apli­ka­cji prosimy o zapoznanie się z na­szą stro­ną www.druk24h.pl .

 

 

Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • szkolenia uzupełniające w zakresie obsługi urządzeń;
 • pra­cę w sys­te­mie zmia­no­wym 7/24h w mło­dym, ener­gicz­nym ze­spo­le;
 • za­trud­nie­nie na pe­łen etat na umo­wę o pra­cę;
 • atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie;
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

 

Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl 
z dopiskiem INTROLIGATOR

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

 

-

 

Konsultant ds. Telefonicznej Obsługi Klienta

 

Opis stanowiska:

 

 • obsługa klientów poprzez odbieranie połączeń przychodzących 
 • udzielanie informacji na temat świadczonych usług
 • udzielanie informacji na temat realizacji zleceń
 • przekierowywanie połączeń do poszczególnych działów
 • budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientem 

 

Nasze oczekiwania:

 

 

 • wysoka kultura osobista
 • miły głos i poprawna dykcja
 • cierpliwość i pozytywne nastawienie
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy
 • gotowość do pracy zmianowej w przedziałach godzinowych 7.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku
 • mile widziana znajomość branży poligraficznej

 

Oferujemy:

 

 • umowę o pracę
 • cykl szkoleniowy przygotowujący do pracy
 • pra­cę w dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się fir­mie o ugrun­to­wa­nej po­zy­cji ryn­ko­wej
 • moż­li­wość roz­wo­ju za­wo­do­we­go i po­zy­ski­wa­nie no­wych kom­pe­ten­cji

 


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

 

Kurier/Kierowca - druk cyfrowy

 

 

Opis stanowiska:

 

 • odbiór i dostawa prac kserograficznych (od/do klienta)
 • podstawowa pomoc i doradztwo w zakresie świadczonych przez firmę usług
 • współpraca z zespołem Działu produkcji

 

 

Wy­ma­ga­nia:


 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • mile widziana znajomość branży kserograficznej i poligraficznej
 • prawo jazdy kat. B (jazda samochodem i skuterem do 125 cm3)
 • znajomość topografii Warszawy
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność za powierzone zadania
 • zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność i dobra organizacja pracyMile widziane:

 

 • Doświadczenie w branży kserograficznej lub poligraficznej
 • Znajomość technologii wydruku na różnych materiałach

 

 

Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie 
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w systemie zmianowym 
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy

 

 


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

 

-

 

Grafik/DTP

 

 

Opis stanowiska:

 

 • projektowanie graficzne (standy, wizytówki, foldery,  reklamy wielkoformatowe itp)
 • skład DTP

 

 

Wy­ma­ga­nia:


 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem graficznym

 •  znajomość programów graficznych takich jak: Photoshop, CorelDraw

 •  komunikatywność

 •  kreatywność i samodzielność

 •  oryginalność pomysłów

 •  odpowiedzialność za powierzone zadania

 •  umiejętność pracy pod presją czasu

 •  zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole

 


Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

-

 

Drukarz Wielkoformatowy

 

 

Opis stanowiska:

 

 • bieżąca obsługa urządzeń tnących i drukujących
 • dobór optymalnych materiałów i trybów pracy obsługiwanego urządzenia

 • weryfikacja poprawności plików produkcyjnych

 

 

Wy­ma­ga­nia:


 • minimum roczne doświadczenie jako operator/drukarz

 • doświadczenie w obsłudze maszyn takich jak: Mimaki, Oce, Summa

 • znajomość Rip-ów: Onyx, Caldera, RasterLink

 • znajomość zagadnień z zakresu Color Management
 • znajomość oprogramowania: CorelDraw, Photoshop

 • znajomość materiałów i zagadnień produkcji reklamowej

 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)

 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych prac

 •  zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole

 • duża odporność na stres

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 


Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w systemie zmianowym
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

 

-

 

Pracownik Działu Produkcji

 

 

Opis stanowiska:

 

 • obróbka i montaż materiałów wykorzystywanych w procesie produkcji
 • wykańczanie i naklejanie wydruków na różne podłożaWy­ma­ga­nia:


 • zdolności manualne („złota rączka”)
 • znajomość materiałów używanych do produkcji w branży reklamowej
 • samodzielność
 • dokładność
 • wysoka precyzja
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność za powierzone zadania
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym, również weekendy)

Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w systemie zmianowym
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy

 Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: rekrutacja@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

 

-