Drukowanie i kopiowanie A4-A3

Oprócz dużych oszczęd­no­ści, druk cyfrowy daje rów­nież nie­sa­mo­wite moż­li­wo­ści. Pozwala przed wszyst­kim na pod­ję­cie inno­wa­cyj­nych przed­się­wzięć, które z per­spek­tywy tra­dy­cyj­nego pro­cesu dru­ko­wa­nia są po pro­stu nie­moż­liwe do zre­ali­zo­wa­nia.

Oferujemy drukowanie bezpośrednio z pliku i kopiowanie (kserowanie) przyniesionych przez Ciebie materiałów w formacie A4-A3. Wszystkie wydruki i kopie możemy sprawnie posegregować i oprawić.

Zalety i możliwości

 • druk cyfrowy bez­po­śred­nio z pliku,
 • moż­li­wość druku na róż­nego typu mate­ria­łach,
  • papier zwy­kły,
  • papier ozdobny,
  • papier samo­przy­lepny,
  • kar­ton do 350 g,
  • kalka tech­niczna,
  • folia samo­przy­lepna,
  • ety­kiety,
  • i wiele innych
 • w­szyst­kie wydruki i kopie możemy spraw­nie pose­gre­go­wać i oprawić.

CECHY

 • druk czarno – biały i w ko­lo­rze,
 • cy­frowa jakość druku,
 • format A4-A3 oraz 3xA4 (630×297 mm).
 • xero (kopiowanie) czarno – białe i w kolorze.

CZAS REALIZACJI

Realizacja usługi od ręki.

Cennik druku i kopiowania czarno-białego (ceny brutto)

Gramatura papieruNakład (szt.)Format A4Format A3
Papier 80g1-190,30 zł0,60 zł
20-990,20 zł0,40 zł
100-9990,12 zł0,24 zł
1000-9 9990,10 zł0,20 zł
od 10 000ZADZWOŃZADZWOŃ
 • Plus do­da­tek za dru­ko­wa­nie z:
  – pli­ku zamkniętego (.pdf,word, .plt, .bmp, .tiff, .jpg, .cdr, .psd, itp.) – 1 zł,
  – pliku otwartego (.dwg, .dxf, itp.) – 3 zł.
 • PAKIET OFFICE – za plik za­mknię­ty uwa­ża­my pli­k nie­wy­ma­ga­jący edy­cji; za plik otwar­ty uwa­ża­my pli­k wy­ma­ga­jący edy­cji; za edy­cję ta­kich do­ku­men­tów po­bie­ra­my opła­tę wg cen­ni­ka.

Cennik druku cyfrowego i kopiowania kolorowego (ceny brutto)

Gramatura papieruNakład (szt.)Format A4Format A3
Papier 80g1-193,00 zł6,00 zł
20-992,00 zł4,00 zł
100-1991,60 zł3,20 zł
200-2991,30 zł2,60 zł
300-4991,30 zł2,00 zł
od 10 000ZADZWOŃZADZWOŃ
 • Plus do­da­tek za dru­ko­wa­nie z:
  – pli­ku zamkniętego (.pdf,word, .plt, .bmp, .tiff, .jpg, .cdr, .psd, itp.) – 1 zł,
  – pliku otwartego (.dwg, .dxf, itp.) – 3 zł.
 • PAKIET OFFICE – za plik za­mknię­ty uwa­ża­my pli­k nie­wy­ma­ga­jący edy­cji; za plik otwar­ty uwa­ża­my pli­k wy­ma­ga­jący edy­cji; za edy­cję ta­kich do­ku­men­tów po­bie­ra­my opła­tę wg cen­ni­ka.

Zamów tak jak lubisz

Możesz odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub po prostu napisać.