Druk kartek pocztowych, okolicznościowych, kuponów, voucherów

Kartki pocztowe, okolicznościowe, ku­po­ny, vo­uche­ry, kar­ty upominkowe czy rabatowe wy­ko­rzy­sty­wa­ne są naj­czę­ściej w dzia­ła­niach promocyjnych firmy, a także bardzo do­brze spraw­dza­ją się ja­ko ele­ment znacząco podno­szą­cy sprze­daż.

Drukowane kartki świąteczne z życzeniami wracają do łask! Je­że­li chcą Pań­stwo po­dzię­ko­wać za współ­pra­cę swo­im Klien­tom i Kon­tra­hen­tom to ory­gi­nal­na kart­ka świą­tecz­na jest idealnym po­my­słem.

Za­pra­sza­my do za­po­znaj się z ofer­tą do­stęp­nych u nas wzo­rów kartek (także z życzeniami). Oczywiście, możemy nanieść: logo, imię, nazwisko lub indywidualne życzenia.

Zrobimy dla Państwa:

 • kartki świą­tecz­ne,
 • kartki noworoczne,
 • kartki z logiem,
 • kartki imienne,
 • kartki personalizowane.

Oferujemy druk kartek świątecznych, pocztowych, okolicznościowych, kuponów, voucherów na każdą okazję!  Każdy z produktów może być dodatkowo zafoliowany by nadać mu eleganckiego stylu. Dodatkowo zachęcamy do skorzystania  z usługi personalizacji – każdy kupon/voucher/karta może zostać skierowana indywidualnie oraz może posiadać unikatowy kod rabatowy. 

stosowane są jako

 • na­gro­dy w kon­kur­sach,
 • na­gro­dy w pro­gra­mach lo­jal­no­ścio­wych,
 • for­my wy­na­gro­dze­nia lub uznania dla pra­cow­ni­ków,
 • ra­ba­ty dla Klien­tów,
 • kar­ty infor­macyjne o pro­duk­cie lub wy­da­rze­niu.

Zalety i możliwości

 • sze­ro­ka ga­ma pa­pie­rów,
 • wy­so­ka jakość wy­dru­ku,
 • moż­li­wość bi­go­wa­nia,
 • możliwość per­fo­ra­cji,
 • do­wol­ny format,
 • każdy nakład,
 • personalizacja druku – na każ­dym egzemplarzu na­no­si­my in­ne da­ne oso­bo­we po­bra­ne z przy­go­to­wa­nej przez zle­ca­ją­ce­go ba­zy da­nych (np. *. xls, *.csv). Taka personalizacja pozwala nam oszczędzić czas i wyeliminować pomyłki. 

CZAS REALIZACJI

Czas realizacji usługi ustalany jest indywidualnie. 

Cennik kartek świątecznych STANDARD (ceny brutto)

od 10 szt.od 20 szt.od 50 szt.
DL składane po krótkim boku5,52 zł3,68 złZADZWOŃ
A5 składane po krótkim lub długim boku7,66 zł5,12 zł
A6 składane po krótkim lub długim boku4,09 zł2,89 zł
145x145mm składane po krótkim boku4,49 zł3,77 zł
 • kartki świąteczne składane dwustronne,
 • papier 250 g,
 • 10 szt. minimalna ilość zamówienia.

Cennik kartek świątecznych PREMIUM (ceny brutto)

od 50 szt.
DL składane po krótkim boku4,05 zł
A5 składane po krótkim lub długim boku5,67 zł
A6 składane po krótkim lub długim boku3,18 zł
145x145mm składane po krótkim boku3,97 zł
 • karty dwustronne,
 • papier 250 g,
 • 50 szt. minimalna wartość zamówienia,
 • uszlachetnione jednostronnie folią mat/połysk,
 • czas realizacji 1 dzień roboczy.

Wyceniamy indywidualnie

Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.

Zamów tak jak lubisz

Możesz odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub po prostu napisać.