Druk fototapet

Fototapeta to prosty sposób na odmianę każdego wnętrza. Wydruk fototapety nada wnętrzu niepowtarzalny, oryginalny charakter. 

Oferujemy wydruk oraz montaż fototapet w dowolnym rozmiarze. 

Zalety i możliwości

 • tu­sze uży­wa­ne do dru­ku nie za­wie­ra­ją szko­dli­wego cy­klo­hek­sa­no­lu (moż­li­wość za­sto­so­wa­nia w po­ko­ju dzie­cię­cym),
 • du­ży wa­chlarz za­sto­so­wań fo­to­ta­pet (po­kój, kuch­nia, ła­zien­ka),
 • mon­taż bez uży­cia kle­ju,
 • nie­po­wta­rzal­ny i ory­gi­nal­ny spo­sób aran­ża­cji wnętrz,
 • uni­kal­ne wzo­ry (nie sto­su­je­my go­to­wych, czę­sto po­wie­la­nych wzo­rów).

CECHY

 • wydruk na wy­so­kiej ja­ko­ści fo­lii sa­mo­przy­lep­nej,
 • druk me­to­dą lateksową zwięk­sza od­por­ność na szko­dli­we dzia­ła­nie pro­mie­ni sło­necz­nych,
 • wydruk + montaż.

PRZED WYDRUKIEM FOTOTAPETY

 • wybierz odpowiednie miejsce,
 • dokładnie zmierz ścianę,
 • wybierz zdjęcie odpowiedniej jakości. 

CZAS REALIZACJI

Czas realizacji usługi ustalany jest indywidualnie. 

Zamów tak jak lubisz

Możesz odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub po prostu napisać.