Druk24h.pl 

jest wła­sno­ścią G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k., fir­my za­ło­żo­nej w 1994 r. (to już 24 lata!) Po­sia­da­my trzy od­dzia­ły zaj­mu­ją­ce się pro­fe­sjo­nal­nym ko­pio­wa­niem, dru­kiem cy­fro­wym, dru­kiem wiel­ko­for­ma­to­wym, a tak­że zło­żo­ny­mi pra­ca­mi wy­koń­cze­nio­wy­mi. Na­sza re­kla­ma jest do­brze zna­na i ko­ja­rzo­na przez spo­rą rze­szę Klien­tów, a na­sze po­ma­rań­czo­we sa­mo­cho­dy sta­ły się wi­docz­nym ak­cen­tem war­szaw­skich ulic.

Obec­nie za­trud­nia­my ok 150 wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków i licz­ba ta nie­ustan­nie ro­śnie. Do­świad­cze­nie w bran­ży i szcze­gól­na dba­łość o speł­nie­nie ocze­ki­wań Klien­ta są gwa­ran­tem naj­wyż­szej ja­ko­ści ofe­ro­wa­nych przez nas usług.
 
  W chwi­li obec­nej pro­po­nu­je­my na­szym Klien­tom na­stę­pu­ją­ce usłu­gi:
 • wy­so­ko­na­kła­do­we cy­fro­we dru­ko­wa­nie i ko­pio­wa­nie do A0+ ko­lor
 • wy­so­ko­na­kła­do­we ska­no­wa­nie do A0+ ko­lor (OCR), ar­chi­wi­za­cja do­ku­men­tów
 • iden­ty­fi­ka­to­ry, per­so­na­li­za­cja, ko­dy kre­sko­we, opra­wa do­ku­men­tów, pra­ce wy­koń­cze­nio­we tj. bi­go­wa­nie,
  skła­da­nie, per­fo­ra­cja, zszy­wa­nie, dziur­ko­wa­nie, bin­do­wa­nie, opra­wy kle­jo­ne
 • kom­plek­so­wa po­moc w ob­słu­dze kon­fe­ren­cji, szko­leń i tar­gów
 • wiel­ko­for­ma­to­wy druk UV i so­lven­to­wy (do sze­ro­ko­ści 520 cm), czy­li bil­l­bo­ar­dy, ban­ne­ry, fo­to­ta­pe­ty, siat­ki,
  plan­sze re­kla­mo­we i druk na każ­dej po­wierzch­ni do gru­bo­ści 10 cm.
 • la­mi­no­wa­nie i na­kle­ja­nie wy­dru­ków na róż­ne podło­ża
 • re­kla­ma na po­jaz­dach, przy­go­to­wa­nie kon­struk­cji do re­klam wraz z mon­ta­żem


Na­sze moż­li­wo­ści pro­duk­cyj­ne:

 • 50 000 dru­ków A3+ na go­dzi­nę
 • Wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny per­so­nel do­stęp­ny 24h
 • Tran­sport i mon­taż - ca­ła Eu­ro­pa.
 • Naj­szyb­szy druk cy­fro­wy.

Ma­my na­dzie­ję, że bę­dzie­cie Pań­stwo za­do­wo­le­ni ze współ­pra­cy z Cen­trum Dru­ku 24h,
a naj­now­sza ofer­ta fir­my bę­dzie dla Pań­stwa in­te­re­su­ją­ca i stwo­rzy moż­li­wość uda­nej współ­pra­cy.

 

Z po­wa­ża­niem
Za­rząd Spół­ki G&G Stu­dio

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

Zapisz