Regulamin

Regulamin korzystania z portalu internetowego www.druk24h.pl

Definicje:

Strona internetowahttps://www.druk24h.pl/

Właściciel – podmiot będący prawnym właścicielem strony internetowej

Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami na stronie internetowej

§ 1. Właściciel / Administrator

 1. Właścicielem i Administratorem (dalej zwanym Administratorem) strony internetowej https://www.druk24h.pl/ (zwanej dalej „Stroną”) jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 14, (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na tą stronę i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej.
 3. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, proszony jest o jej opuszczenie.
 4. Regulamin jest wiążący dla odwiedzającego Stronę bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§ 2. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków oraz innych materiałów umieszczonych na stronie stanowią własność
  G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k. lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez ich właściciela.
 2. Bez uprzedniej zgody, użytkownik nie może:
 • wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartej w jej treści w celach komercyjnych;
 • modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej treści innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

§ 3. Usługi

 1. Administrator świadczy w ramach niniejszej strony internetowej usługi:
 • informacja o usługach i nowościach usługowych właściciela;
 • informacja o Spółce;
 • informacja o pracownikach / partnerach;
 • umożliwienie nawiązania kontaktu z przedstawicielem Spółki.
 1. Dostęp do usług Strony jest bezpłatny.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Strony i jednocześnie zobowiązuje się uprzednio poinformować o zmianach oraz uzyskać wyraźną akceptację odwiedzającego Stronę dla wprowadzenia tych opłat.

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet;
  2. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies;
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług
  w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.
 3. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§ 5. Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony powinny być:
  1. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, nr telefonu, kod pocztowy i miejscowość użytkownika, informacje o przedmiocie reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji;
  2. przesłane listem poleconym na adres : Warszawa (00-633), ul. Polna 11 lub w formie elektronicznej na adres: reklamacje@druk24h.pl .
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę.
 5. Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 6. Dostawa

 1. Dostawa odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Rodzaje dostaw oferowane przez Sprzedającego:
   1. odbiór osobisty w jednym z trzech punktów na terenie Warszawy;
   2. dostarczenie za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
 3. W zależności od wyboru sposobu dostawy – odbiór w punkcie jest darmowy, a cena wysyłki kurierskiej jest zgodna z cennikiem dostawcy przesyłek kurierskich.
 4. W przypadku gdy Klient jako sposób dostawy wybrał odbiór w punkcie usługowym, musi dokonać go w terminie do 30 dni od momentu akceptacji zamówienia mailowo lub osobiście bądź przesłania potwierdzenia przelewu. Po tym terminie zamówienie zostanie zniszczone.

§ 7. Udostępnienie informacji

Użytkownik niniejszej strony internetowej, udostępnia informacje w tym głównie dane osobowe, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Administratora Danych, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji oraz polityce prywatności.

§ 8. Dane osobowe

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce RODO.
 2. Użytkownik korzystający z usług udostępnionych na stronie internetowej zawsze proszony jest o zapoznanie się z celem zbierania danych oraz polityką prywatności.

§ 9. Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
  w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.
 4. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
 5. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego.

§ 10. Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji:

– w formie elektronicznie na adres e-mail: admin@druk24h.pl 

– w formie tradycyjnej na adres: G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14.