Regulamin

Regulamin korzystania z portalu internetowego www.druk24h.pl

§ 1. Postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.druk24h.pl oraz dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.
 2. Właścicielem i administratorem strony jest G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Warszawie (02-676 Warszawa) ul. Postępu 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców powadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000136047, REGON: 380503985, NIP:521-383-10-70, kapitał zakładowy spółki 50 000,00 zł.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców, dokonujących zakupu produktów oferowanych za pośrednictwem portalu www.druk24h.pl 

§ 2. Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zawierania umów na odległość pomiędzy Klientem dokonującym zakupów za pośrednictwem portalu www.druk24h.pl a Sprzedawcą.
 2. Klient/Kupujący – konsument lub przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem portalu www.druk24h.pl
 3. Sprzedawca – G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Warszawie (02-676 Warszawa) ul. Postępu 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców powadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000136047, REGON: 380503985, NIP 521-383-10-70.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2017.0.459 t.j.)
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Produkty – materiały/towary oraz usługi poligraficzne wraz z wykończeniem dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.druk24h.pl
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym, określające w szczególności ilość oraz rodzaj zamawianego produktu.

§ 3. Kontakt ze Sprzedawcą:

 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poniżej wskazanych numerów telefonów oraz adresów e-mail:

 1.  Adresy e-mail Sprzedawcy:
  – zapytania/wyceny/zamówienia: lwowska@druk24h.pl, mordor@druk24h.pl, zapytanie@druk24h.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy:
  – Punkt Postępu (Mokotów) – tel. 22 899 23 34, pon.–pt. 7–22
  – Punkt Lwowska (Centrum) – tel. 22 625 24 10 – 7/24h 
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 06 1090 2851 0000 0001 3685 9922

§ 4. Wymagania techniczne

Do skorzystania z oferty dostępnej za pośrednictwem portalu www.druk24h.pl niezbędne jest:

 • urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową
 • aktywne konto poczty elektronicznej
 • włączona obsługa plików cookies
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 5. Zasady składania zamówień:

 1. Zamówienie można złożyć kontaktując się ze Sprzedawcą:
  – za pośrednictwem strony internetowej, wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem https://www.druk24h.pl/kontakt,zapytanie
  – lub wysyłając zamówienie e-mailem na jeden z poniższych adresów e-mail : lwowska@druk24h.pl lub mordor@druk24h.pl
 2. W przypadku składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej lub e-mailem plik o wielkości do 10 MB można dodać jako załącznik formularza lub wiadomości e-mail.
 3. W przypadku plików o wielkości powyżej 10 MB prosimy o przesłanie ich za pomocą np: We Transfer.
 4. Aby złożyć zamówienie drogą e-mail oraz poprzez formularz w wiadomości należy zawrzeć:
  – dane kontaktowe (w tym numer telefonu)
  – specyfikację zamówienia, m.in.: rodzaj druku (czarno-biały czy kolorowy), rodzaj papieru, nakład, informacje o pracach wykończeniowych: dziurkowanie (2 lub 4 dziurki), zszywanie (1 lub 2 zszywki) składanie (do teczki, do wpięcia, do koszulki, rulon), oraz inne istotne informacje.
  Pliki do wydruku powinny być przygotowane we właściwej przestrzeni kolorystycznej tj. CMYK.
 5. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca skontaktuje się z Klientem i potwierdzi szczegóły zamówienia, w tym m.in.: cenę końcową zamówienia oraz czas realizacji zamówienia.
 6. Na cenę końcową składa się: cena za produkt oraz koszt dostawy.
 7. Klient zobowiązany jest ostatecznie zaakceptować zamówienie. Przez ostateczną akceptację rozumiane jest zatwierdzenie e-mailem przez Klienta poprawności projektu pod kątem układu graficznego, treści merytorycznej oraz układu graficznego, ceny produktów i kosztów transportu oraz czasu realizacji zamówienia.
 8.  Klient zobowiązany jest do korzystania z oferty G&G Studio sp. z o.o. Sp.k. zgodnie z obowiązującym prawem. Klient zobowiązany jest do przestrzegania norm wynikających z prawa autorskiego i własności intelektualnej  oraz mając na względzie poszanowanie dóbr osobistych. Przedmiotowe postanowienie dotyczy zarówno dóbr osobistych, prawa autorskiego własności intelektualnej G&G Studio sp. z o.o. Sp.k. jak i osób trzecich.
 9. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści, o charakterze bezprawnym.
 10. Wznawiając realizację zamówienia, zastrzegamy sobie, że wydrukowane materiały mogą różnić się jakością i kolorystyką. Chcąc otrzymać wydruki tej samej jakości niezbędne jest dostarczenie wydruków z poprzedniego nakładu lub proof.  

§ 6. Płatność

 1. Klient ma możliwość skorzystać z następujących metod zapłaty za zamówienie:
  – płatność przelewem na Rachunek Sprzedawcy
  – płatność za pośrednictwem Płatności Dotpay on-line
  – płatność gotówka wagowo jednym oo punktów: Lwowska lub Postępu
 2. Płatności należy uzyskać, wybrać opcję Klienta: na numer wskazany w wiadomości e-mail przekazanej przez Sprzedawcę lub do strony z płatnością online Dotpay, również wskazanego w wiadomości e-mail przekazanej przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku płatności Dotpay wykonanej omyłkowo lub w błędnej kwocie druk24h możliwości konfiguracji wystawienia noty księgowej na opłaty pobrane przez Dotpay i potrącenie ich od zwracanej kwoty.
 4. Warunkiem realizacji umowy jest potwierdzenie wpływu na rachunek bankowy G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k. oraz ostateczna akceptacja zamówienia przez Klienta.

§ 7. Cennik

 1. Cena za towar/usługę zamawianą poprzez stronę internetową lub e-mailem ustalana jest w oparciu o cennik zamieszczony na stronie: http://www.druk24h.pl/public/files/pdf/Druk24h-Cennik.pdf  obowiązujący w dacie złożenia zamówienia.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie zwierają podatek VAT.
 3. Do każdego zamówienia złożonego od soboty od godz. 00:00 do niedzieli do godz. 24 doliczana jest „opłata weekendowa” w wysokości 5zł brutto.
 4. Za wykonane zamówienie wystawiany jest dokument księgowy potwierdzający transakcję: paragon lub faktura VAT, w zależności od wyboru Klienta.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta faktury VAT należy podać następujące dane: nazwę firmy, adres oraz NIP.
  Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana do Klienta w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
 6. Klientów, którzy mają podpisaną indywidualną umowę na świadczenie usług poligraficznych, obowiązują ceny ustalone w umowie a w przypadku zamówień na usługi i towary nieustalone w umowie ceny podane na stronie internetowej lub w punkcie.

§ 8. Wykonanie umowy oraz termin

 1. Przesłanie materiałów do realizacji a następnie potwierdzenie złożenia zamówienia zwierającego ustalenia pomiędzy stronami jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Sprzedającym umowy sprzedaży towaru/usługi.
 2. Sprzedający przygotowuje zamówienie zgodnie z przekazaną specyfikacją kolorystyczną. Z uwagi na powyższe, składając zamówienie należy mieć na względzie czy urządzenie Klienta ma właściwą kalibrację oraz profil kolorów.
  Niepoprawne technologicznie jest porównywanie kolorów wyświetlanych na większości monitorów z technologią druku.
 3. Sprzedający drukuje przekazane materiały nie wykonując w nich poprawek błędów ortograficznych, stylistycznych czy gramatycznych. Po zatwierdzeniu projektu jest on drukowany w formie zaakceptowanej przez Klienta bez  ingerencji przez Sprzedającego.
 4. Czas wykonania umowy jest zależny od rodzaju zamówienia oraz ilości zamówionych produktów. Informacja o czasie wykonania zamówienia jest podawana każdorazowo przez Sprzedawcę przed ostateczną akceptacją zamówienia, a czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania płatności.
 5. Sprzedawca dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej, maksymalnie o 2 dni robocze.
 6. Sprzedawca dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji zamówienia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od Sprzedawcy, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego, awarie urządzeń poligraficznych.
 7. Opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z powodów wskazanych w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego paragrafu nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Sprzedawcy wobec Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.
 8. Klientów, którzy mają podpisaną indywidualną umowę na świadczenie usług poligraficznych, obowiązują ceny ustalone w umowie a w przypadku zamówień na usługi i towary nieustalone w umowie ceny podane na stronie internetowej lub w punkcie.

§ 9. Dostawa

 1. Dostawa odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Rodzaje dostawy oferowane przez Sprzedającego:
  – odbiór osobisty w punkcie,
  – dostarczenie  za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
 3. W zależności od wyboru sposobu dostawy – odbiór w punkcie jest darmowy a cena wysyłki kurierskiej jest zgodna z cennikiem dostawcy przesyłek kurierskich.
 4. W przypadku gdy Klient jako sposób dostawy wybrał odbiór w punkcie usługowym, musi dokonać go w terminie do 30 dni od momentu akceptacji zamówienia mailowo lub osobiście bądź przesłania potwierdzenia przelewu. Po tym terminie zamówienie zostanie zniszczone.
 5. Punkty odbioru osobistego:
  – Punkt Lwowska; czynne 24h – 7 dni w tygodniu; ul. Lwowska 12; 00-658 Warszawa
  – Punkt Mordor; czynne pon.–pt. 7–22; ul. Postępu 14; 02-676 Warszawa
 6. Informacja o szczegółowych kosztach doręczenia podawana jest indywidualnie po złożeniu zamówienia, ale przed jego ostateczną akceptacją.
 7. Na warunkach określonych na stronie: http://www.druk24h.pl/dostawa Sprzedawca oferuje również darmowy transport na terenie Warszawy, przy zamówieniu za minimum 99,00 zł brutto (pod jeden adres).

§ 10. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi wskazanymi w ustawie kodeks cywilny.
 3. Reklamację można składać osobiście lub drogą elektroniczną na poniższe adresy: – druk24h.pl – G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k., ul. Lwowska 12, 00-660 Warszawa – reklamacje@druk24h.pl
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Powyższe wskazania mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonej bez ich zachowania. Klient może również skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca wskazanego w niniejszym Regulaminie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: – jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. – jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. – może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl. – może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 12. Dane osobowe

 1. W czasie składania zamówienia za pośrednictwem portalu www.druk24h.pl Klient zostaje poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz Umowy sprzedaży.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych podczas składania Zamówienia jest G&G Studio Sp. z o.o.  Sp.k., z siedzibą w Warszawie (02-676 Warszawa) ul. Postępu 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców powadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000136047, REGON: 380503985, NIP 521-383-10-70.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich przenoszenia, a także może zwrócić się z pisemnym żądaniem ograniczenia przetwarzania lub usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych. Żądanie usunięcia danych zostanie zrealizowane, o ile nie istnieją inne podstawy do przetwarzania danych, w tym powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane wprowadzone przez Kupującego przy wysłaniu zapytania za pośrednictwem Serwisu można zmienić zgłaszając prośbę na adres iod@druk24h.pl
 4. Klient ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego sprzedawcy, np. w celach marketingowych.
 5. Klient ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
 7. Dane są ujawniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, tj. świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, usługę livechat, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmiotom realizującym dostawy, podmiotom realizującym usługi płatności online.
 8. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności.

§ 13. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  – pisemnie na adres: G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lwowska@druk24h.pl
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  – dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (m.in. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów
  – dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  – o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  – w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  – w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  – w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  – zawartej w drodze aukcji publicznej;
  – o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Od dnia 1 stycznia 2021r., postanowienia dotyczące konsumenta, zawarte w §13 Regulaminu (Odstąpienie od umowy), stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12.  

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny; Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną a ponadto dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie z ważnych przyczyn (m.in. zmiany w przepisach prawa). O wszelkich zmianach Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej portalu www.druk24h.pl, która będzie zawierała wskazanie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni  od dnia ich ogłoszenia.