Regulamin

Regulamin korzystania z portalu internetowego www.druk24h.pl

Definicje:

Strona internetowa – https://www.druk24h.pl/

Drukarnia – podmiot będący prawnym właścicielem i wykonawcą usług

Zamawiający – podmiot zamawiający personalizowaną usługę poligraficzną

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez firmę G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k., zwaną dalej „Drukarnią”.

1.2. Drukarnia G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k. świadczy usługi drukarskie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

1.3. Drukarnia G&G Studio ma siedzibę w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 14 zarejestrowaną pod numerem NIP: 521-383-10-70

1.4. Strona internetowa Drukarni znajduje się pod adresem: www.druk24h.pl

1.4. Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen i oferty  na stronie www.druk24h.pl

 

2. Zamówienia i zawarcie umowy

2.1. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną, mailowo lub osobiście. Adresy mailowe oraz adresy poszczególnych Punktów usługowych znajdują się na stronie internetowej w zakładce:  https://www.druk24h.pl/kontakt

2.2. Zawarcie umowy następuje w momencie akceptacji plików produkcyjnych przez Drukarnię i Zamawiającego oraz opłacenia zamówienia przez Zamawiającego. 

2.3. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia kompletnych materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.

2.4. Drukarnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku naruszenia przepisów prawa lub niezgodności z obowiązującymi standardami i wymogami Drukarni.

2.5 Zamawiający składając zamówienie, oświadcza, że posiada licencję lub prawa autorskie do przekazanych do druku materiałów w zakresie umożliwiającym ich wykorzystanie w sposób wskazany w zamówieniu.

3. Przygotowanie materiałów do druku

3.1. Materiały przekazywane do druku (mailowo lub osobiście) powinny być przygotowane zgodnie z instrukcjami udostępnionymi na stronie internetowej https://www.druk24h.pl/wp-content/uploads/2023/09/druk24h.pl_broszurka_jak_przygotowac_plik_do_druku.pdf

3.2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku wynikające z nieprawidłowości w przygotowanych przez Zamawiającego materiałach/ plikach.

4. Realizacja zlecenia

4.1. Termin realizacji zlecenia jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia i zależy od jego specyfiki oraz obciążenia Drukarni.

4.2. Drukarnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zlecenia w przypadku nagłych okoliczności lub niemożności spełnienia zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych.

4.3. Zamawiający ma prawo zgłaszania ewentualnych poprawek do projektów drukowanych przed rozpoczęciem druku właściwego.

5. Płatności i faktury

5.1. Warunki i akceptowalne metody płatności znajdują się na stronie w zakładce: https://www.druk24h.pl/dostawa-i-platnosci

5.2. Drukarnia wystawia faktury VAT za wykonane usługi na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego.

5.3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest wcześniejsze dokonanie płatności.

Płatność za zamówienie należy uregulować w ustalonym terminie, zgodnie z warunkami umowy.

6. Reklamacje

6.1 Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą wykonania usługi drukarskiej.

6.2 Reklamacje będą rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy usługa jest niezgodna z umową zawartą pomiędzy Drukarnią a Zamawiającym.

6.3 Reklamacje mogą być zgłaszane:

  1. a) pisemnie, przez przesłanie jej listem poleconym na adres: Warszawa (00-633), ul. Polna 11
  2. b) w formie elektronicznej, przez przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie: https://www.druk24h.pl/reklamacje, na adres: reklamacje@druk24h.pl

6.4 Każda reklamacja zgłaszana przez Zamawiającego powinna zawierać dokładny opis wady.

6.5 Reklamacje będą rozpatrywane przez Wykonawcę usługi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Drukarnia dołoży wszelkich starań, aby reklamacja była rozpatrzona niezwłocznie, czyli w ciągu 2-3 dni roboczych.

6.6 W przypadku reklamacji związanych z brakami w dostarczonych produktach (uszkodzenia, błędy techniczne itp.), Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć drukarni reklamowany produkt w celu weryfikacji.

6.7 W przypadku uzasadnionych reklamacji drukarnia zobowiązuje się do podjęcia działań naprawczych lub zaoferowania Zamawiającemu alternatywnych rozwiązań

6.8 Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej.

7. Dostawa

7.1 Dostawa odbywa się w sposób wybrany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.

7.2 Rodzaje dostaw oferowane przez Drukarnię:

  1. a) odbiór osobisty w jednym z trzech punktów na terenie Warszawy;
  2. b) dostarczenie za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

7.3 W zależności od wyboru sposobu dostawy – odbiór w punkcie jest darmowy, a cena wysyłki kurierskiej jest zgodna z cennikiem dostawcy przesyłek kurierskich.

7.4 W przypadku, gdy Zamawiający jako sposób dostawy wybrał odbiór w punkcie usługowym, musi dokonać go w terminie do 30 dni od momentu akceptacji zamówienia mailowo lub osobiście bądź przesłania potwierdzenia przelewu. Po tym terminie zamówienie zostanie zniszczone.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej drukarni.

8.2 Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez konieczności informowania Zamawiającego, przy czym zmiany te nie będą miały wpływu na już zawarte umowy.

8.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.