Druk naklejek na samochód

 

Naklejki na samochód to idealna forma reklamy Twojej firmy! Na­wet, gdy sto­isz w kor­ku i po­zor­nie tra­cisz cen­ny czas, lu­dzie do­oko­ła wi­dzą Two­ją re­kla­mę. Je­śli tyl­ko Twój po­jazd nie stoi w ga­ra­żu, jest re­kla­mą czyn­ną 24 go­dzi­ny na do­bę!


Mo­że­my dla Cie­bie wy­ko­nać:

 

  • wy­dru­ki na sa­mo­cho­dy, au­to­bu­sy i tram­wa­je,
  • naklejki z folii magnetycznej 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!
 
     
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  Wycena indywidualna
Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.  

 

Zapisz

Zapisz