Druk24h.pl- 10% taniej Studenci

Oprawa prac ma­gi­ster­skich, dy­plo­mo­wych i inży­nier­skich

 

Ofe­ru­je­my opra­wę prac dy­plo­mo­wych, prac li­cen­cjac­kich, ma­gi­ster­skich i in­ży­nier­skich.

 

U nas opra­wa twar­da już od 5,00 zł je­że­li wy­dru­ku­jesz u nas pra­cę a kwo­ta za wy­druk prze­kro­czy 30,00 zł.


Za­pła­cisz je­dy­ne 7,50 zł za opra­wę pra­cy ma­gi­ster­skiej, li­cen­cjac­kiej lub dy­plo­mo­wej je­że­li wy­dru­ku­jesz u nas za 20,00 zł.


Opra­wy twar­de do­stęp­ne są w 4 ko­lo­rach: czar­nym, nie­bie­skim, zie­lo­nym i bor­do­wym.

 

W swojej ofercie mamy także oprawy:

  • twar­de bez na­pi­su do 3 cm gru­bo­ści,
  • mięk­kie, wkle­ja­ne w okład­ki Klien­ta (Uczel­ni),
  • spi­ra­le pla­sti­ko­we i me­ta­lo­we (róż­ne ko­lo­ry i gru­bo­ści opraw),
  • ro­bo­cze, otwie­rane ty­pu Gre­en­bin­der (opra­wa do 2 cm gru­bo­ści),
  • opra­wy kle­jo­ne w sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­rów.

 

      Mo­gą tak­że Pań­stwo zbin­do­wać pra­cę, bin­do­wa­nie jest naj­szyb­szym, a za­ra­zem naj­tań­szym spo­so­bem opra­wy prac i do­ku­men­tów.

          Po­le­ga ono na łą­cze­niu ar­ku­szy pa­pie­ru grzbie­ta­mi pla­sti­ko­wy­mi (spi­ra­la­mi) o od­po­wied­niej śred­ni­cy. Prze­zro­czy­sta okład­ka przed­nia po­zwa­la na swo­bod­ny wgląd w pierw­szą stro­nę do­ku­men­tu, ja­ko okład­kę tyl­ną sto­su­je­my kar­ton)

 

 

DROGI STUDENCIE: W przypadku zamówień wysyłanych mailem, prosimy o informację, że  jest się studentem. Jeżeli nie otrzymamy takiej pisemnej informacji cena nie będzie pomniejszona o rabat studencki w wysokości 10%.

 

 

Usłu­gę wy­ko­nu­je­my w cią­gu 5 mi­nut.

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
  Cennik oprawy twardej kanałowej A4 (ceny brutto).
Ceny dla studentów -  pomniejszone już o 10%!
 
 
 

z na­pi­sem
Pra­ca Ma­gi­ster­ska
Pra­ca Dy­plo­mo­wa
Pra­ca Li­cen­cjac­ka

bez napisu
bez wydruku 10,00 zł 13,50 zł
z wydrukiem: do 20 zł 9,00 zł* 13,50 zł
20–30 zł 7,50 zł* 13,50 zł
od 30 zł 5,00 zł* 15,50 zł

 

* RABATY dotyczą ilości w jednej sztuce oprawy – nie zbiorczo

 

 

Cennik bindowania spiralą plastikową A4 (ceny brutto)

Ceny dla studentów -  pomniejszone już o 10%!

Ilość kartek od 20 szt. do 19 szt.
1–25 3,60 zł 4,05 zł
2650 4,05 zł 4,50 zł
51100 5,40 zł 6,30 zł
101200 7,20 zł 8,10 zł
od 200 9,90 zł 10,80 zł

 

  • oprawa formatu A3 dopłata 1,80 zł za sztukę
  • oprawa planów cena x2

 

 

Cennik bindowania spiralą metalową A4 (ceny brutto)

Ceny dla studentów -  pomniejszone już o 10%!

Ilość kartek od 20 szt. do 19 szt.
1–25 4,95 zł 5,40 zł
2650 5,85 zł 6,30 zł
51120 7,20 zł 8,10 zł
121200 13,50 zł 16,20 zł
od 200 18,00 zł 22,50 zł

 

  • oprawa formatu A3 dopłata 1,80 zł za sztukę
  • oprawa planów cena x 2