Praca w Centrum Dobrego Druku 24h

 

G&G Stu­dio Sp. z o. o. od 1994 ro­ku zaj­mu­je się sze­ro­ko ro­zu­mia­ną pro­duk­cją re­kla­mo­wą i pro­fe­sjo­nal­nym dru­kiem cy­fro­wym. Odział fir­my - Cen­trum Do­bre­go Dru­ku pra­cu­ją­ce 24h/7 d­ni, jest naj­więk­szym cen­trum dru­ku cy­fro­we­go i ko­pio­wa­nia w War­sza­wie. Na­si Klien­ci dzia­ła­ją w bran­żach: szko­le­nia, even­ty, re­kla­ma, bu­dow­nic­two i ar­chi­tek­tu­ra. Wy­ko­nu­je­my sze­reg usług zwią­za­nych z pra­cą biu­ro­wą i ad­mi­ni­stra­cyj­ną.


Dru­gi od­dział G&G Stu­dio to In­no­wa­cyj­na Pro­duk­cja Re­kla­mo­wa. Zaj­mu­je­my się: dru­kiem wiel­ko­for­ma­to­wym, gra­fi­ką na sa­mo­cho­dach i sa­mo­lo­tach, vi­su­al mer­chan­di­sin­giem, pro­duk­cją do­ty­czą­cą: ty­po­wych i niety­po­wych kon­struk­cji 2D/3D, wy­po­sa­że­niem wi­tryn skle­po­wych, po­wierzch­ni sprze­da­żo­wych, za­bu­do­wą sto­isk tar­go­wych, ko­mu­ni­ka­cją even­to­wą. Na­sze pro­duk­cje re­ali­zu­je­my od pro­jek­tu przez wy­ko­na­nie oraz trans­port do in­sta­la­cji i mon­ta­żu w do­wol­nej lo­ka­li­za­cji.

Je­ste­śmy dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cą się fir­mą. No­wi Klien­ci oraz no­we usłu­gi spra­wia­ją, że być mo­że to wła­śnie Ty wkrót­ce bę­dziesz po­trzeb­ny w na­szych sze­re­gach. 
  Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:  

Kasjer/ka. Fakturzystka/Fakturzysta

 

 

Opis stanowiska:

 

 • obsługa kasy w systemie 3 zmianowym
 • pomoc i doradztwo Klientom w zakresie świadczonych przez firmę usług

 

 

Wy­ma­ga­nia:


 • znajomość obsługi komputera, kasy fiskalnej, terminala
 • doświadczenie na w/w stanowisku 
 • dyspozycyjność
 • uczciwość i dokładność
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • stosownie zasad dobrej obsługi klienta


Mile widziane:

 

 • doświadczenie w branży kserograficznej lub poligraficznej
 • znajomość technologii wydruku na różnych materiałach

 

 

Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w systemie zmianowym
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy

 

 


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

-

 

Grafik do Działu Marketingu

 

 

Kogo szukamy?

 

 • osoby, która nie ustaje w poszukiwaniu inspiracji, która ma otwarty umysł i jest odważna w swoich wizjach,

 • osoby, która płynnie posługuje się programami graficznymi, wie do czego służy ploter tnący, potrafi przygotować pliki do druku

 • osoby, która jest kreatywna, ma niekonwencjonalną wyobraźnię i polot,

 • osoby z pasją, energią i zapałem do twórczej pracy!

 

 

Główne zadania:

 • przygotowywanie materiałów promocyjno-marketingowych firmy takich jak: ulotki, broszury, plakaty, gadżety firmowe, naklejki, projekty witryn i oznakowania Punktów
 • projektowanie materiałów na potrzeby internetu i socjal media,
 • branding floty firmowej 
 • opracowywanie materiałów reprezentacyjnych: wizytówek, folderów, cenników i reklam 

 

 

Jeśli:

 

 • masz głowę pełną pomysłów, potrafisz te pomysły przelać na przysłowiowy papier, a końcowe efekty wywołują efekt ŁAŁ,
 • możesz pochwalić się ciekawym portfolio i powiedzieć, że Twoi Klienci chcą pracować tylko z Tobą,
 • potrafisz pracować pod presją czasu, nie obawiasz się krytyki i masz do niej zdrowy dystans

 

nie zwlekaj – zgłoś się do nas! 

 

 

Co oferujemy?

 

 • ciekawą pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

 


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: marketing@druk24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

-

 

Introligator

 

 

Opis stanowiska:

 

 • obsługę urządzeń introligatorskich
 • ręczną pracę przy produkcji opraw książkowych, miękkich/twardych,
 • foliowanie, bigowanie, perforowanie oraz inne procesy uszlachetniające,
 • utrzymanie jakości technologicznej wykonywanych operacji i produktów
 • odpowiedzialność za realizację planów produkcyjnychWy­ma­ga­nia:


 • wykształcenie średnie, mile widziane wykształcenie kierunkowe
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w branży introligatorskiej
 • sprawność manualna, dokładność, sumienność, samodzielność
 • utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy
 • zainteresowanie mechaniką

Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość rozwoju zawodowego i pozyskiwanie nowych kompetencji,
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu),
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę pracy.


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl
z dopiskiem INTROLIGATOR

Termin nadsyłania aplikacji: do 20.02.2017

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

-

 

Doradca Klienta


Opis stanowiska:

 • pozyskiwanie nowych klientów
 • kontakt telefoniczny oraz e-mailowy z klientami
 • przygotowywanie ofert i kalkulacji
 • doradztwo w zakresie oferowanych usług i zakupu optymalnego produktu
 • ścisła współpraca z działem graficznym i działem produkcji
 • nadzór nad realizacją prowadzonych projektów
 • realizacja planów sprzedażowych
 • zapewnianie najwyższego poziomu obsługi klientów zgodnie z przyjętymi standardami
 • budowanie oraz utrzymywanie długotrwałych, pozytywnych relacji z klientami
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy

 


Na­sze ocze­ki­wa­nia wo­bec kan­dy­da­tów:

 

 • znajomość zagadnień produkcji reklamowej i poligrafii
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
 • inicjatywa, zaangażowanie i samodzielność w działaniu
 • elokwencja i łatwość nawiązywania kontaktów
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • odporność na stres i pracę pod presją czasu
 • empatia oraz pozytywne nastawienie do świata i ludzi

 

 

Za­pew­nia­my:

 • pra­cę w dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się fir­mie o ugrun­to­wa­nej po­zy­cji ryn­ko­wej,
 • atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie (ade­kwat­ne do po­sia­da­nych kwa­li­fi­ka­cji),
 • moż­li­wość roz­wo­ju za­wo­do­we­go i po­zy­ski­wa­nie no­wych kom­pe­ten­cji,
 • przy­ja­zną at­mos­fe­rę pra­cy.

 


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym 
na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

Kurier/Kierowca - druk cyfrowy

 

 

Opis stanowiska:

 

 • odbiór i dostawa prac kserograficznych (od/do klienta)
 • podstawowa pomoc i doradztwo w zakresie świadczonych przez firmę usług
 • współpraca z zespołem Działu produkcji

 

 

Wy­ma­ga­nia:


 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • mile widziana znajomość branży kserograficznej i poligraficznej
 • prawo jazdy kat. B (jazda samochodem i skuterem do 125 cm3)
 • znajomość topografii Warszawy
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność za powierzone zadania
 • zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność i dobra organizacja pracyMile widziane:

 

 • Doświadczenie w branży kserograficznej lub poligraficznej
 • Znajomość technologii wydruku na różnych materiałach

 

 

Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie 
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w systemie zmianowym 
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy

 

 


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

-

 

Grafik/DTP

 

 

Opis stanowiska:

 

 • projektowanie graficzne (standy, wizytówki, foldery,  reklamy wielkoformatowe itp)
 • skład DTP

 

 

Wy­ma­ga­nia:


 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem graficznym

 •  znajomość programów graficznych takich jak: Photoshop, CorelDraw

 •  komunikatywność

 •  kreatywność i samodzielność

 •  oryginalność pomysłów

 •  odpowiedzialność za powierzone zadania

 •  umiejętność pracy pod presją czasu

 •  zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole

 


Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

-

 

Drukarz Wielkoformatowy

 

 

Opis stanowiska:

 

 • bieżąca obsługa urządzeń tnących i drukujących
 • dobór optymalnych materiałów i trybów pracy obsługiwanego urządzenia

 • weryfikacja poprawności plików produkcyjnych

 

 

Wy­ma­ga­nia:


 • minimum roczne doświadczenie jako operator/drukarz

 • doświadczenie w obsłudze maszyn takich jak: Mimaki, Oce, Summa

 • znajomość Rip-ów: Onyx, Caldera, RasterLink

 • znajomość zagadnień z zakresu Color Management
 • znajomość oprogramowania: CorelDraw, Photoshop

 • znajomość materiałów i zagadnień produkcji reklamowej

 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)

 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych prac

 •  zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole

 • duża odporność na stres

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 


Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w systemie zmianowym
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

-

 

Pracownik Działu Produkcji

 

 

Opis stanowiska:

 

 • obróbka i montaż materiałów wykorzystywanych w procesie produkcji
 • wykańczanie i naklejanie wydruków na różne podłożaWy­ma­ga­nia:


 • zdolności manualne („złota rączka”)
 • znajomość materiałów używanych do produkcji w branży reklamowej
 • samodzielność
 • dokładność
 • wysoka precyzja
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność za powierzone zadania
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym, również weekendy)

Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w systemie zmianowym
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy

 Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

-

 

Operator Urządzeń Drukujących / Obsługa Klienta

 

Wy­ma­ga­nia:

 • 

pro­fe­sjo­nal­na ob­słu­ga klien­tów w za­kre­sie wy­so­ko­na­kła­do­we­go dru­ko­wa­nia cy­fro­we­go od A4 do A0+ (la­ser, pig­ment, so­lvent),
 • 
opra­wa ma­te­ria­łów oraz wy­ko­ny­wa­nie in­nych prac wy­koń­cze­nio­wych,
 • 
pra­ca w sys­te­mie zmia­no­wym 24 go­dzin­nym / peł­ny etat.

 

Na­sze ocze­ki­wa­nia wzglę­dem kan­dy­da­tów:

 • mi­ni­mum rocz­ne do­świad­cze­nie w bran­ży po­li­gra­ficz­nej
 • 
zna­jo­mość pro­gra­mów: Au­to­Cad, Co­re­lDraw, Pho­to­shop, Ado­be Il­lu­stra­tor oraz pa­kie­tu MS Of­fi­ce

 • zna­jo­mość tech­no­lo­gii wy­dru­ku na róż­nych me­diach (pa­pie­ry zwy­kłe, ozdob­ne i sa­mo­przy­lep­ne,
  kar­to­ny, kal­ka tech­nicz­na, fo­lia trans­pa­rent­na)
 • 
umie­jęt­ność przy­go­to­wa­nia pli­ku pod druk cy­fro­wy (ko­lo­ry­sty­ka, im­po­zy­cja, DTP)

 • zna­jo­mość tech­nik in­tro­li­ga­tor­skich (bin­do­wa­nie, la­mi­no­wa­nie, bi­go­wa­nie, per­fo­ra­cja, ry­co­wa­nie, skła­da­nie ry­sun­ków itp.)

 • ob­słu­ga ska­ne­ra (ska­no­wa­nie do­ku­men­tów, pla­ka­tów, map, pla­nów oraz ar­chi­wi­zo­wa­nie na no­śni­kach elek­tro­nicz­nych)

 • wy­so­ka kul­tu­ra oso­bi­sta
 • 
sys­te­ma­tycz­ność
 • 
sa­mo­dziel­ność
 • przed zło­że­niem apli­ka­cji pro­szę ZAPOZNAĆ się z na­szą stro­ną www.druk24h.pl

 

Za­pew­nia­my:

 • 

pra­cę w sys­te­mie zmia­no­wym w mło­dym, ener­gicz­nym ze­spo­le

 • za­trud­nie­nie na pe­łen etat na umo­wę o pra­cę
 • 
atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie

 


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.