Praca w druk24h.pl!

 

G&G Stu­dio Sp. z o. o. od 1994 ro­ku zaj­mu­je się sze­ro­ko ro­zu­mia­ną pro­duk­cją re­kla­mo­wą i pro­fe­sjo­nal­nym dru­kiem cy­fro­wym. Odział fir­my - Cen­trum Dru­ku pra­cu­ją­ce 7/24h jest naj­więk­szym cen­trum dru­ku cy­fro­we­go i ko­pio­wa­nia w War­sza­wie. Na­si Klien­ci dzia­ła­ją w bran­żach: szko­le­nia, even­ty, re­kla­ma, bu­dow­nic­two i ar­chi­tek­tu­ra. Wy­ko­nu­je­my sze­reg usług zwią­za­nych z pra­cą biu­ro­wą i ad­mi­ni­stra­cyj­ną.


Dru­gi od­dział to GG Stu­dio zaj­mu­jący się: dru­kiem wiel­ko­for­ma­to­wym, gra­fi­ką na sa­mo­cho­dach i sa­mo­lo­tach, wszelkiego rodzaju reklamą w Centrach Handlowych, Retail-em, ekspozycjami sklepowymi, wy­po­sa­że­niem wi­tryn skle­po­wych, po­wierzch­ni sprze­da­żo­wych i za­bu­do­wą sto­isk tar­go­wych. Na­sze pro­duk­cje re­ali­zu­je­my od pro­jek­tu przez wy­ko­na­nie oraz trans­port do in­sta­la­cji i mon­ta­żu w do­wol­nej lo­ka­li­za­cji.

Je­ste­śmy dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cą się fir­mą. No­wi Klien­ci oraz no­we usłu­gi spra­wia­ją, że być mo­że to wła­śnie Ty wkrót­ce bę­dziesz po­trzeb­ny w na­szych sze­re­gach.

 

 
  Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:  

Konsultant ds. Telefonicznej Obsługi Klienta

 

Opis stanowiska:

 

 • obsługa klientów poprzez odbieranie połączeń przychodzących 
 • udzielanie informacji na temat świadczonych usług
 • udzielanie informacji na temat realizacji zleceń
 • przekierowywanie połączeń do poszczególnych działów
 • budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientem 

 

Nasze oczekiwania:

 

 

 • wysoka kultura osobista
 • miły głos i poprawna dykcja
 • cierpliwość i pozytywne nastawienie
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy
 • gotowość do pracy zmianowej w przedziałach godzinowych 7.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku
 • mile widziana znajomość branży poligraficznej

 

Oferujemy:

 

 • umowę o pracę
 • cykl szkoleniowy przygotowujący do pracy
 • pra­cę w dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się fir­mie o ugrun­to­wa­nej po­zy­cji ryn­ko­wej
 • moż­li­wość roz­wo­ju za­wo­do­we­go i po­zy­ski­wa­nie no­wych kom­pe­ten­cji

 


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

Kasjer/ka. Fakturzystka/Fakturzysta

 

 

Opis stanowiska:

 

 • obsługa kasy w systemie 3 zmianowym
 • pomoc i doradztwo Klientom w zakresie świadczonych przez firmę usług

 

 

Wy­ma­ga­nia:


 • znajomość obsługi komputera, kasy fiskalnej, terminala
 • doświadczenie na w/w stanowisku 
 • dyspozycyjność
 • uczciwość i dokładność
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • stosownie zasad dobrej obsługi klienta


Mile widziane:

 

 • doświadczenie w branży kserograficznej lub poligraficznej
 • znajomość technologii wydruku na różnych materiałach

 

 

Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w systemie zmianowym
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy

 

 


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

-

 

Introligator

 

 

Opis stanowiska:

 

 • obsługę urządzeń introligatorskich
 • ręczną pracę przy produkcji opraw książkowych, miękkich/twardych,
 • foliowanie, bigowanie, perforowanie oraz inne procesy uszlachetniające,
 • utrzymanie jakości technologicznej wykonywanych operacji i produktów
 • odpowiedzialność za realizację planów produkcyjnychWy­ma­ga­nia:


 • wykształcenie średnie, mile widziane wykształcenie kierunkowe
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w branży introligatorskiej
 • sprawność manualna, dokładność, sumienność, samodzielność
 • utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy
 • zainteresowanie mechaniką

Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • możliwość rozwoju zawodowego i pozyskiwanie nowych kompetencji,
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu),
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę pracy.


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl
z dopiskiem INTROLIGATOR

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

-

 

Doradca Klienta

 

Opis stanowiska:

 

- przygotowywanie wycen i ofert

- kontakt telefoniczny oraz e-mailowy z klientami

- doradztwo w zakresie oferowanych usług i zakupu optymalnego produktu

- ścisła współpraca z działem graficznym i działem produkcji

- nadzór nad realizacją prowadzonych projektów

- realizacja planów sprzedażowych

- zapewnianie najwyższego poziomu obsługi klientów zgodnie z przyjętymi standardami

- budowanie oraz utrzymywanie długotrwałych, pozytywnych relacji z klientami

- budowanie pozytywnego wizerunku firmy

 

Nasze oczekiwania:

 

- znajomość zagadnień produkcji reklamowej i poligrafii

- umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej

- inicjatywa, zaangażowanie i samodzielność w działaniu

- elokwencja i łatwość nawiązywania kontaktów

- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

- odporność na stres i pracę pod presją czasu

- empatia oraz pozytywne nastawienie do świata i ludzi

 

Za­pew­nia­my:

 

- pra­cę w dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się fir­mie o ugrun­to­wa­nej po­zy­cji ryn­ko­wej

- atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie (ade­kwatne do wyników pracy)

- moż­li­wość roz­wo­ju za­wo­do­we­go i po­zy­ski­wa­nie no­wych kom­pe­ten­cji

- przy­ja­zną at­mos­fe­rę pra­cy 

 


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

Kurier/Kierowca - druk cyfrowy

 

 

Opis stanowiska:

 

 • odbiór i dostawa prac kserograficznych (od/do klienta)
 • podstawowa pomoc i doradztwo w zakresie świadczonych przez firmę usług
 • współpraca z zespołem Działu produkcji

 

 

Wy­ma­ga­nia:


 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • mile widziana znajomość branży kserograficznej i poligraficznej
 • prawo jazdy kat. B (jazda samochodem i skuterem do 125 cm3)
 • znajomość topografii Warszawy
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność za powierzone zadania
 • zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność i dobra organizacja pracyMile widziane:

 

 • Doświadczenie w branży kserograficznej lub poligraficznej
 • Znajomość technologii wydruku na różnych materiałach

 

 

Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie 
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w systemie zmianowym 
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy

 

 


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

-

 

Grafik/DTP

 

 

Opis stanowiska:

 

 • projektowanie graficzne (standy, wizytówki, foldery,  reklamy wielkoformatowe itp)
 • skład DTP

 

 

Wy­ma­ga­nia:


 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem graficznym

 •  znajomość programów graficznych takich jak: Photoshop, CorelDraw

 •  komunikatywność

 •  kreatywność i samodzielność

 •  oryginalność pomysłów

 •  odpowiedzialność za powierzone zadania

 •  umiejętność pracy pod presją czasu

 •  zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole

 


Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

-

 

Drukarz Wielkoformatowy

 

 

Opis stanowiska:

 

 • bieżąca obsługa urządzeń tnących i drukujących
 • dobór optymalnych materiałów i trybów pracy obsługiwanego urządzenia

 • weryfikacja poprawności plików produkcyjnych

 

 

Wy­ma­ga­nia:


 • minimum roczne doświadczenie jako operator/drukarz

 • doświadczenie w obsłudze maszyn takich jak: Mimaki, Oce, Summa

 • znajomość Rip-ów: Onyx, Caldera, RasterLink

 • znajomość zagadnień z zakresu Color Management
 • znajomość oprogramowania: CorelDraw, Photoshop

 • znajomość materiałów i zagadnień produkcji reklamowej

 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)

 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych prac

 •  zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole

 • duża odporność na stres

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 


Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w systemie zmianowym
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

-

 

Pracownik Działu Produkcji

 

 

Opis stanowiska:

 

 • obróbka i montaż materiałów wykorzystywanych w procesie produkcji
 • wykańczanie i naklejanie wydruków na różne podłożaWy­ma­ga­nia:


 • zdolności manualne („złota rączka”)
 • znajomość materiałów używanych do produkcji w branży reklamowej
 • samodzielność
 • dokładność
 • wysoka precyzja
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność za powierzone zadania
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym, również weekendy)

Za­pew­nia­my:

 

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w systemie zmianowym
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy

 Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

-

 

Operator Urządzeń Drukujących / Obsługa Klienta

 

Wy­ma­ga­nia:

 • 

pro­fe­sjo­nal­na ob­słu­ga klien­tów w za­kre­sie wy­so­ko­na­kła­do­we­go dru­ko­wa­nia cy­fro­we­go od A4 do A0+ (la­ser, pig­ment, so­lvent),
 • 
opra­wa ma­te­ria­łów oraz wy­ko­ny­wa­nie in­nych prac wy­koń­cze­nio­wych,
 • 
pra­ca w sys­te­mie zmia­no­wym 24 go­dzin­nym / peł­ny etat.

 

Na­sze ocze­ki­wa­nia wzglę­dem kan­dy­da­tów:

 • mi­ni­mum rocz­ne do­świad­cze­nie w bran­ży po­li­gra­ficz­nej
 • 
zna­jo­mość pro­gra­mów: Au­to­Cad, Co­re­lDraw, Pho­to­shop, Ado­be Il­lu­stra­tor oraz pa­kie­tu MS Of­fi­ce

 • zna­jo­mość tech­no­lo­gii wy­dru­ku na róż­nych me­diach (pa­pie­ry zwy­kłe, ozdob­ne i sa­mo­przy­lep­ne,
  kar­to­ny, kal­ka tech­nicz­na, fo­lia trans­pa­rent­na)
 • 
umie­jęt­ność przy­go­to­wa­nia pli­ku pod druk cy­fro­wy (ko­lo­ry­sty­ka, im­po­zy­cja, DTP)

 • zna­jo­mość tech­nik in­tro­li­ga­tor­skich (bin­do­wa­nie, la­mi­no­wa­nie, bi­go­wa­nie, per­fo­ra­cja, ry­co­wa­nie, skła­da­nie ry­sun­ków itp.)

 • ob­słu­ga ska­ne­ra (ska­no­wa­nie do­ku­men­tów, pla­ka­tów, map, pla­nów oraz ar­chi­wi­zo­wa­nie na no­śni­kach elek­tro­nicz­nych)

 • wy­so­ka kul­tu­ra oso­bi­sta
 • 
sys­te­ma­tycz­ność
 • 
sa­mo­dziel­ność
 • przed zło­że­niem apli­ka­cji pro­szę ZAPOZNAĆ się z na­szą stro­ną www.druk24h.pl

 

Za­pew­nia­my:

 • 

pra­cę w sys­te­mie zmia­no­wym w mło­dym, ener­gicz­nym ze­spo­le

 • za­trud­nie­nie na pe­łen etat na umo­wę o pra­cę
 • 
atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie

 


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV wraz z li­stem mo­ty­wa­cyj­nym
na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.