Naklejki na samochód         

 

Masz firmę, wchodzisz dopiero na rynek, a nie masz pomysłu jak się rozkręcić, jak zaistnieć ?!

 

Naklejki na samochód to idealna forma reklamy, która pozwoli Ci na szybką prezentację! Na­wet, gdy sto­isz w kor­ku i po­zor­nie tra­cisz cen­ny czas, lu­dzie do­oko­ła wi­dzą Two­ją re­kla­mę. Jej pro­fe­sjo­nal­ne wy­ko­na­nie, cie­ka­wy de­sign, czy­stość prze­ka­zu, nie­jed­no­krot­nie wpły­wa­ją na to, że wła­śnie Two­ja fir­ma mo­że zo­stać za­pa­mię­ta­na, a co się z tym wiąże może za­ist­nieć na ryn­ku. Je­śli tyl­ko Twój po­jazd nie stoi w ga­ra­żu, jest re­kla­mą czyn­ną 24 go­dzi­ny na do­bę!

My, w Centrum Dobrego Druku - wie­my jak zro­bić, że­byś to wła­śnie Ty był naj­cie­kaw­szym obiek­tem na skrzy­żo­wa­niu! Dlatego nie czekaj tylko zaufaj i postaw na doświadczenie!

Mo­że­my dla Cie­bie wy­ko­nać:

 

  • re­kla­mę wek­to­ro­wą na sa­mo­cho­dy,
  • wy­dru­ki cy­fro­we na sa­mo­cho­dy, au­to­bu­sy i tram­wa­je,
  • re­kla­mę na po­jazdy cię­ża­ro­we,
  • re­kla­mę na sa­mo­lot czy he­li­kop­ter.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!
 
     
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
     
 

Drodzy Klienci, jeżeli nie macie własnych zdjęć by z nich wydrukować to czego potrzebujecie,

możecie w każdej chwili zakupić samodzielnie zdjęcie/zdjęcia na Fotolii.

Znajdziecie tam ponad 39 milionów obrazów, wektorów, ilustracji i klipów wideo
 
     

 

  Wycena indywidualna? Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.