Pieczątki ekspresowe

 

W tech­no­lo­gii fla­sho­wej do pro­duk­cji pie­czą­tek wy­ko­rzy­stu­je­my ma­te­riał świa­tło­czu­ły. Po­­przez na­­świe­­tle­­nie ma­­te­­ria­­łu ste­m­pla­r­skie­­go eks­pre­so­wo otrzy­­mu­­je­­my go­­to­­wą do uży­­cia pie­­czą­t­kę. Pie­cząt­ki flashowe cha­rak­te­ry­zu­ją się bar­dzo wy­so­ką ja­ko­ścią od­bi­cia, za­cho­wu­ją naj­mniej­sze de­ta­le.

 

Dostępne kolory obudowy:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor czarny
Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor czarny

 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

Cennik pieczątek ekspresowych - fleszowych (ceny brutto)

typ pieczątki wielkość odbicia cena
automat plastikowy 40 x 15 mm 40,00 zł
49 x 19 mm 45,00 zł
60 x 23 mm 50,00 zł
Pudełko plastikowe 40 x 15 mm 40,00 zł
49 x 19 mm 45,00 zł
60 x 23 mm 50,00 zł

 

  • czas ocze­ki­wa­nia ok. 10 min,

  • przy­go­to­wa­nie pro­ste­go pro­jek­tu 30,00 zł,

  • wy­mia­na gum­ki w pie­cząt­ce za­ku­pio­nej w na­szej fir­mie po oka­za­niu pa­ra­go­nu­/fak­tu­ry za­ku­po­wej 20,00 zł.