Pieczątki i Stemple

 

Pieczątka to niezbędny element każdego biura, każdej firmy. W Centrum Druku wykonujemy pieczątki metodą laserową, jak również technologią flash. W swoim asortymencie posiadamy pieczątki, tj.:

 • ekologiczne – z recyklingu,
 • antybakteryjne,
 • fleszowe,
 • IQ,
 • zamykane,
 • klasyczne,
 • numeratory lub datowniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

Kliknij w zakładkę poniżej by uzyskać pełne dane

 

 

Zapisz

Pieczątki klasyczne

 Pieczątka klasyczna


Pieczątki klasyczne

 

Peł­na swo­bo­da prze­ka­zu dzię­ki du­żej po­wierzch­ni od­bi­cia. Gór­na część pie­cząt­ki jest wy­po­sa­żo­na w wol­ną prze­strzeń, któ­ra mo­że zo­stać wy­ko­rzy­sta­na w do­wol­ny spo­sób. Ide­al­nie na­da­je się do pre­zen­ta­cji lo­go, na­zwy fir­my lub od­po­wied­niej ko­lo­ry­sty­ki zgod­nej z wi­ze­run­kiem fir­my.

 

Dostępne kolory obudowy:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor żółtyKolor pomaranczowyBezbarwny kolorKolor czarny

Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik pieczątek klasycznych (ceny brutto)

Typ pieczątki Wielkość odbicia Cena
2s 39 x 15 mm 35,00 zł
3s 48 x 19 mm 40,00 zł
4s 59 x 25 mm 45,00 zł
     
C 20 38 x 14 mm 40,00 zł
C 30 47 x 18 mm 45,00 zł
C 40 59 x 23 mm 50,00 zł

 

 • cena pieczątki nie uwzględnia przygotowania projektu
 • przygotowanie projektu od 30,00 zł.

 

Pieczątki profesjonalne

 Pieczątki profesjonalne


Pieczątki profesjonalne

 

Nie­za­wod­ne pro­duk­ty z opcją po­wta­rzal­no­ści i au­to­ma­tycz­nej zmia­ny cyfr. Pie­cząt­ki pro­fe­sjo­nal­ne po­zwa­la­ją na wy­ko­na­nie se­rii od­bić we­dług usta­wień użyt­kow­ni­ka. Stem­plu­ją­cy wy­bie­ra ilość po­wtó­rzeń, po któ­rych na­stę­pu­je au­to­ma­tycz­na zmia­na nu­me­ru.

 

Nie­za­wod­ność au­to­ma­tu wy­ni­ka z bar­dzo tr­wa­łej, sta­bil­nej opra­wy, me­ta­lo­wej czcion­ki i naj­wyż­szej ja­ko­ści ma­te­ria­łów, z któ­rych wy­ko­na­no wszyst­kie ele­men­ty.

 

Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik pieczątek profesjonalnych (ceny brutto)

Typ pieczątki Wielkość odbicia  Cena
Szkieletowe plastikowe 43 x 35 mm 65,00 zł
60 x 40 mm 74,00 zł
C 2600 (58 x 37 mm) 110,00 zł
C 2660 (58 x 37 mm + data) 145,00 zł
Szkieletowe metalowe WAG60 (70 x 24 mm) 80,00 zł
WAG65 (60 x 35 mm) 80,00 zł
WAG80 (70 x 48 mm) 105,00 zł
Numerator H56 autonumeracja 257,00 zł
     
Uchwyty plastikowe/stemple śred. 22 25,00 zł
śred. 32 25,00 zł
śred. 42 25,00 zł
70 x 10 mm 25,00 zł
65 x 65 mm 45,00 zł
90 x 70 mm 50,00 zł
100 x 80 mm 50,00 zł
110 x 90 mm 50,00 zł
     
Poduszki nasączone tuszem 85 x 50 mm 8,00 zł
110 x 70 mm 9,50 zł
155 x 85 mm 12,00 zł
190 x 110 mm 42,00 zł

 

 • cena nie zawiera przygotowania projektu
 • przygotowanie projektu od 30,00 zł.

Pieczątki IQ - NOWOŚĆ

 

 

 

Pieczatki IQ 

 

Pieczątki Printer IQ
bezkonkurencyjny wizerunek + indywidualne grafika obudowy

 

Nowa pieczątka z serii Printer IQ łączy wszystkie zalety automatów samotuszujących z wyjątkowym wizerunkiem.

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 • innowacyjny kształt,
 • okienko XXL – daje możliwość personalizacji w rozmiarze XXL,
 • precyzyjny mechanizm,
 • obudowa kompaktowa i mocna,
 • płynna praca mechanizmu,
 • delikatny dźwięk,
 • transparentna podstawa - ułatwia wykonanie odbicia pieczątki we właściwym miejscu.

 

Dostępne kolory obudowy:

Kolor czarnykolor biały

 

Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik Pieczątek IQ (ceny brutto)

Typ pieczątki Rozmiar Cena
IQ 20 38 x 14 mm 40,00 zł
IQ 30 47 x 18 mm 45,00 zł
IQ 40 59 x 23 mm 50,00 zł
IQ 50 69 x 30 mm 60,00 zł
IQ 60 76 x 37 mm 70,00 zł

 

 • cena pieczątki nie uwzględnia przygotowania projektu
 • przygotowanie projektu od 30,00 zł.

 

Pieczątki fleszowe - w 5 minut

 Pieczątka fleszowa


Pieczątki fleszowe

 

W tech­no­lo­gii fla­sho­wej do pro­duk­cji pie­czą­tek wy­ko­rzy­stu­je­my ma­te­riał świa­tło­czu­ły. Po­przez na­świe­tle­nie ma­te­ria­łu stem­plar­skie­go w bar­dzo krót­kim cza­sie otrzy­mu­je­my go­to­wą do uży­cia pie­cząt­kę.

Pie­cząt­ki cha­rak­te­ry­zu­ją się bar­dzo wy­so­ką ja­ko­ścią od­bi­cia, za­cho­wu­jąc naj­mniej­sze de­ta­le.

 

Dostępne kolory obudowy:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor czarny
Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor czarny

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

 

Cennik pieczątek fleszowych (ceny brutto)

Typ pieczątki Wielkość odbicia Cena
Automat plastikowy 40 x 15 mm 40,00 zł
49 x 19 mm 45,00 zł
60 x 23 mm 50,00 zł
Pudełko plastikowe 40 x 15 mm 40,00 zł
49 x 19 mm 45,00 zł
60 x 23 mm 50,00 zł

 

 • czas ocze­ki­wa­nia ok. 10 min.

 • cena pieczątki nie uwzględnia przygotowania projektu

 • przygotowanie projektu od 30,00 zł.
 • wy­mia­na gum­ki w pie­cząt­ce za­ku­pio­nej w na­szej fir­mie po oka­za­niu pa­ra­go­nu­/fak­tu­ry za­ku­po­wej 20,00 zł.

 

Pieczątki automatyczne okrągłe

 Automat okrągły


Pieczątki automatyczne - okrągłe

 

Automaty okrągłe Wagraf występują obecnie w dwóch średnicach 30 i 40 mm. Oba modele posiadają dopasowaną kolorystycznie zaślepkę. Pieczątki te charakteryzuje wytrzymałość i bardzo dobra jakość, a wszystko to w konkurencyjnej cenie. 

 

Dostępne kolory obudowy:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor żółtyKolor czarny

Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

 

Cennik pieczątek automatycznych - okrągłych (ceny brutto)

Typ pieczątki Wielkość odbicia Cena
Automat okrągły fi -30mm 45,00 zł
fi -40mm 50,00 zł

 

 • cena pieczątki nie uwzględnia przygotowania projektu

 • przygotowanie projektu od 30,00 zł.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Datowniki

 Datowniki


Datowniki

 

Lek­kie, kom­pak­to­we da­tow­ni­ki wy­stę­pu­ją w kil­ku kon­fi­gu­ra­cjach da­ty: w wer­sji pol­skiej, cy­fro­wej lub ISO. Dzię­ki do­stęp­no­ści wszyst­kich opcji, pie­cząt­ka mo­że zo­stać do­sto­so­wa­na do wy­mo­gów okre­ślo­nych in­sty­tu­cji lub do wła­snych po­trzeb.


Wy­ma­gają za­sto­so­wa­nia tyl­ko dwóch ro­dza­jów po­dusz­ki za­stęp­czej co uła­twia pro­ces za­ma­wia­nia, wpły­wa na eko­no­mię i po­zwa­la na za­mó­wie­nie za­pa­su we wszyst­kich ko­lo­rach od­bi­cia.

 

Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

 

Szablon do przygotowania pliku:

 

Datownik D30

 

Datownik 140

 

Datownik D230

 

Datownik D240

 

 

 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik datowników (ceny brutto)

Typ pieczątki Wielkość odbicia Cena
D230 43 x 35 mm (wew 30 x 14) 85,00 zł
D240 60 x 40 mm (wew 30 x 14) 95,00 zł
D30 42 x 30 mm (34 x 15) 89,00 zł
140 58 x 35 mm (32 x 15) 99,00 zł
110 bez płytki tekstowej, sama data 55,00 zł
datuś bez płytki tekstowej, sama data 20,00 zł
Mini Printer S 120/WD tekst + data 50,00 zł

 

 • cena nie zawiera przygotowania projektu
 • przygotowanie projektu od 30,00 zł.

 

Pieczątki zamykane

pieczatki druk24h.pl 


Pieczątki zamykane

 

Ofe­ro­wa­ne przez nas pie­cząt­ki za­my­ka­ne, po­sia­da­ją:

 • za­tycz­kę w ko­lo­rze obu­do­wy, któ­ra sku­tecz­nie chro­ni przed za­bru­dze­niem.,
 • har­mo­nij­ny kształt uła­twiajacy wy­ko­na­nie czy­tel­ne­go od­bi­cia tre­ści,
 • wy­ko­na­nie z two­rzyw naj­wyż­szej ja­ko­ści (te­sto­wa­ne na dzie­sięć mi­lio­nów od­bić).

 

Dostępne kolory obudowy:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor żółtyKolor czarny

Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik pieczątek zamykanych (ceny brutto)

Typ pieczątki Wielkość odbicia Cena
CZ 20 38 x 14 mm 40,00 zł
CZ 30 47 x 18 mm 45,00 zł
CZ 40 59 x 23 mm 50,00 zł
2s 39 x 15 mm 35,00 zł
3s 48 x 19mm 40,00 zł
4s 59 x 25mm 45,00 zł

 

 • cena nie zawiera przygotowania projektu
 • przygotowanie projektu od 30,00 zł.

Eko pieczątki z recyklingu

 Eko pieczątka z recyklingu


Eko pieczątki z recyklingu

 

Se­ria pie­czą­tek wy­two­rzo­nych w pro­ce­sie zgod­nym z naj­wyż­szy­mi nor­ma­mi ochro­ny śro­do­wi­ska. Pie­cząt­ki zo­sta­ły wy­ko­na­ne z two­rzyw odzy­ski­wa­nych w pro­ce­sie re­cyc­lin­gu.

Pie­cząt­ki eko­lo­gicz­ne to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla:

 

 • firm pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność zwią­za­ną z ochro­ną śro­do­wi­ska,
 • dla firm dba­ją­cych o wy­po­sa­że­nie w pro­duk­ty eko­lo­gicz­ne,
 • dla in­dy­wi­du­al­nych Klien­tów dba­ją­cych o ochro­nę za­so­bów na­tu­ral­nych.

 

Dostępne kolory obudowy:

Kolor zielony
Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik pieczątek ekologicznych (ceny brutto)

Typ pieczątki Wielkość odbicia Cena
IQ 20 38 x 14 mm 40,00 zł
IQ 30 47 x 18 mm 45,00 zł
IQ 40 59 x 23 mm 50,00 zł
C 2660 58 x 37 mm + DATA 145,00 zł

 

 • cena nie zawiera przygotowania projektu
 • przygotowanie projektu od 30,00 zł.

 

Pieczątki antybakteryjne

 Pieczątka antybakteryjna


Pieczątki antybakteryjne

 

W co­dzien­nej pra­cy jed­na pie­cząt­ka czę­sto uży­wa­na jest przez wie­le osób – co uła­twia prze­no­sze­nie i roz­wój róż­ne­go ty­pu bak­te­rii. By temu zapobiec, stworzono pieczątki antybakteryjne wyposażone w ochronę antybakteryjną. Ochro­na an­ty­bak­te­ryj­na wbudowana została w pieczątkę w procesie produkcji. Nie ulega ona zmywaniu ani wycieraniu w trakcje  jej używania.

Pie­cząt­ki an­ty­bak­te­ryj­ne po­le­ca­my:

 

 • le­ka­rzom,
 • za­kła­dom mięsnym,
 • wszyst­kim, dla któ­rych waż­ny jest re­żim bakteryjny.

 

Dostępne kolory obudowy:

Kolor granatowy
Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik pieczątek antybakteryjnych (ceny brutto)

Typ pieczątki Wielkość odbicia Cena
IQ 20 38 x 14 mm 40,00 zł
IQ 30 47 x 18 mm 45,00 zł
IQ 40 59 x 23 mm 50,00 zł
IQ 50 69 x 30 mm 60,00 zł

 

 • cena nie zawiera przygotowania projektu
 • przygotowanie projektu od 30,00 zł.

 

Pieczątki kieszonkowe

 Pieczątki kieszonkowe


Pieczątki kieszonkowe

 

Pie­cząt­ka pod każ­dym wzglę­dem prak­tycz­na i przy­ja­zna dla użyt­kow­ni­ka. Jej nie­wiel­ki for­mat uła­twia prze­cho­wy­wa­nie w do­wol­nym miej­scu (nawet w kieszonce). Op­ty­mal­na wiel­kość płyt­ki tek­sto­wej do­sko­na­le pre­zen­tu­je da­ne per­so­nal­ne.

 

Dostępne kolory obudowy:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor różowyKolor żółtyKolor szaryKolor fioletowyKolor czarny

Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik pieczątek kieszonkowych (ceny brutto)

Typ pieczątki Wielkość odbicia Cena
Praktyczne i wygodne 38 x 14 mm 35,00 zł
47 x 18 mm 40,00 zł
58 x 22 mm 45,00 zł
Metalowe solidne 38 x 15 mm 35,00 zł
48 x 13 mm 35,00 zł
38 x 20 mm 35,00 zł
Plastikowe estetyczne 40 x 15 mm 35,00 zł
50 x 20 mm 40,00 zł
 61 x 25 mm 45,00 zł
Mouse 20 38 x 14 mm 40,00 zł
Mouse 30 47 x 18 mm 45,00 zł

 

 • cena nie zawiera przygotowania projektu
 • przygotowanie projektu od 30,00 zł.