TERAZ -30% - SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Opra­wa prac i dokumentów

 

Kie­dy już po­sia­da­my wy­dru­ko­wa­ne pra­ce zo­sta­ję nam jesz­cze opra­wa do­ku­men­tów któ­ra jest waż­nym ele­men­tem każ­de­go wy­dru­ku. W za­leż­no­ści od fa­zy pro­jek­tu, mo­że­my za­pro­po­no­wać Pań­stwu róż­ne roz­wią­za­nia, po­cząw­szy od opraw ro­bo­czych, po opra­wy wy­ma­ga­ne przez urzę­dy.


W swojej ofercie posiadamy oprawy:

 • In­tro­li­ga­tor­skie:
  - nie­roz­bie­ral­ne opra­wy do 12 cm gru­bo­ści
  - z twar­dą (czar­ną / zie­lo­ną) lub prze­zro­czy­stą okład­ką.

 • Twar­de, kanałowe za­ci­ska­ne:
  - z napisami: praca magisterska, dyplomowa i inżynierska
  - bez napisu
  - opra­wa do 3 cm gru­bo­ści
  - bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka.


Poza tym oferujemy Państwu oprawę dokumentów typu: bin­do­wa­nie w spi­ra­lę pla­sti­ko­wą, bin­do­wa­nie w spi­ra­lę me­ta­lo­wą, li­stwą za­trza­sko­wą, li­stwą wsu­wa­ną, kle­jo­ną książ­ko­wą, al­bu­mo­wą, al­bu­mo­wą per­so­na­li­zo­wa­ną, bro­szu­ro­wa­nie, sko­ro­szyt, se­gre­ga­tor, opra­wę w li­stwy me­ta­lo­we, opra­wę w rur­ki pla­sti­ko­we.

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
  Kliknij na zakładkę poniżej aby uzyskać szczegóły oprawy prac  

Bindowanie w spiralę plastikową

 


Bindowanie w spirale plastikową -

teraz - 30% na oprawę - Sprawdź!

 

Kie­dy już po­sia­da­my wy­dru­ko­wa­ne pra­ce zo­sta­ję nam jesz­cze opra­wa do­ku­men­tów któ­ra jest waż­nym ele­men­tem każ­de­go wy­dru­ku. W za­leż­no­ści od fa­zy pro­jek­tu, mo­że­my za­pro­po­no­wać Pań­stwu róż­ne roz­wią­za­nia, po­cząw­szy od opraw ro­bo­czych, po opra­wy wy­ma­ga­ne przez urzę­dy.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik bindowania w spiralę plastikową A4 (ceny brutto)

Ilość kartek od 20 szt. do 19 szt.
1–25 4,00 zł 4,50 zł
2650 4,50 zł 5,00 zł
51100 6,00 zł 7,00 zł
101200 8,00 zł 9,00 zł
od 200 11,00 zł 12,00 zł

 

 • opra­wa for­ma­tu A3 do­pła­ta 2,00 zł za sztu­kę

 • opra­wa pla­nów ce­na x2

 

 

Bindowanie w spiralę metalową

 


Bindowanie w spirale metalową

teraz - 30% na oprawę - Sprawdź!

 

Kie­dy już po­sia­da­my wy­dru­ko­wa­ne pra­ce zo­sta­ję nam jesz­cze opra­wa do­ku­men­tów któ­ra jest waż­nym ele­men­tem każ­de­go wy­dru­ku. W za­leż­no­ści od fa­zy pro­jek­tu, mo­że­my za­pro­po­no­wać Pań­stwu róż­ne roz­wią­za­nia, po­cząw­szy od opraw ro­bo­czych, po opra­wy wy­ma­ga­ne przez urzę­dy.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik bindowania w spiralę metalową A4 (ceny brutto)

ilość kartek od 20 szt. do 19 szt.
1–25 5,50 zł 6,00 zł
2650 6,50 zł 7,00 zł
51120 8,00 zł 9,00 zł
121200 15,00 zł 18,00 zł
od 200 20,00 zł 25,00 zł

 

 • opra­wa for­ma­tu A3 do­pła­ta 2,00 zł za sztu­kę

 • opra­wa pla­nów ce­na x2

 

 

Oprawa kanałowa zaciskana z napisami i bez napisów

 


Oprawa kanałowa zaciskana z napisami
i bez napisów

 

Ofe­ru­je­my opra­wę prac dy­plo­mo­wych, prac li­cen­cjac­kich, ma­gi­ster­skich i in­ży­nier­skich.

 

U nas opra­wa twar­da już od 5,00 zł je­że­li wy­dru­ku­jesz u nas pra­cę, a kwo­ta za wy­druk prze­kro­czy 30,00 zł.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik oprawy kanałowej zaciskanej z napisami i bez napisów (ceny brutto)

  z napisem
Praca Magisterska
Praca Dyplomowa
Praca Licencjacka
bez napisu
bez wydruku 10,00 zł 15,00 zł
z wydrukiem: do 20 zł 9,00 zł* 15,00 zł
20–30 zł 7,50 zł* 15,00 zł
od 30 zł 5,00 zł* 15,00 zł

 

* RABATY do­ty­czą ilo­ści w jed­nej sztu­ce opra­wy – nie zbior­czo.

 

 

Oprawa introligatorska twarda z przekładkami

 


Oprawa introligatorska twarda
z przekładkami

 

Kie­dy już po­sia­da­my wy­dru­ko­wa­ne pra­ce zo­sta­ję nam jesz­cze opra­wa do­ku­men­tów któ­ra jest waż­nym ele­men­tem każ­de­go wy­dru­ku. W za­leż­no­ści od fa­zy pro­jek­tu, mo­że­my za­pro­po­no­wać Pań­stwu róż­ne roz­wią­za­nia, po­cząw­szy od opraw ro­bo­czych, po opra­wy wy­ma­ga­ne przez urzę­dy.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik oprawy introligatorskiej twardej z przekładkami (ceny brutto)

wymiary cena
minimalna opłata (do 3 cm) 30,00 zł
za każdy dodatkowy centymetr + 10,00 zł
okładka z folią szronioną + 10,00 zł
rozłożenie oprawy introligatorskiej 50% ceny oprawy
z naszymi wydrukami – RABAT - 10%