Oprawa plakatów i map

Kie­dy już po­sia­da­my wy­dru­ko­wa­ny plakat czy mapę zo­sta­je nam jesz­cze opra­wa, któ­ra jest waż­nym ele­men­tem każ­de­go wy­dru­ku.

W za­leż­no­ści od ro­dza­ju wy­dru­ku, mo­że­my za­pro­po­no­wać Pań­stwu róż­ne roz­wią­za­nia oprawy:

  • w li­stwę me­ta­lo­wo – za­ci­sko­wą,
  • w rur­ki pla­sti­ko­we, uży­wa­ne do opra­wy map i pla­ka­tów,
  • naklejenie na podłoża sztywne.
img-4

Jak złożyć zamówienie

Zobacz jakie wytyczne są dla nas niezbędne, aby maksymalnie przyspieszyć wycenę / realizację Twojego zamówienia.

WAŻNE: Klient składając zamówienie, oświadcza, że posiada licencję lub prawa autorskie do przekazanych do druku materiałów w zakresie umożliwiającym ich wykorzystanie w sposób wskazany w zamówieniu.

CZAS REALIZACJI

Czas realizacji usługi ustalany jest indywidualnie. 

Wyceniamy indywidualnie

Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych materiałów, for­ma­tów i kształtów
wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie.

Zamów tak jak lubisz

Możesz odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub po prostu napisać.

A może inna Oprawa?

ico-wykonczenie_prac

Oprawa prac

Oprawa prac i dokumentów począwszy od opraw roboczych, po te wymagane w urzędzie. 

zobacz więcej
ico-wykonczenie_prac

Wykończenie prac

Wykończenie prac za pomocą foliowania, laminowania i perforacji itp.

zobacz więcej
ico-wykonczenie_prac

Oprawa plakatów i map

Oprawa plakatów i map w listwy zaciskowe lub rurki plastikowe.

zobacz więcej
ico-wykonczenie_prac

Tuby plastikowe i kartonowe

Tuby kartonowe i plastikowe (regulowane) na rysunki.

zobacz więcej