Druk kar­t me­nu 

 

Je­żeli jesteś mena­dże­rem lub wła­ści­cie­lem restau­ra­cji, kawiarni, piz­ze­rii, baru lub innego lokalu gastro­no­micz­nego i potrze­bu­jesz menu zwa­nego także jadło­spi­sem czy kartą dań to jesteś we wła­ści­wym miej­scu! W naszej ofer­cie posia­damy usługę druku menu, ale i nie tylko! Możemy stwo­rzyć cie­kawe menu spe­cjal­nie dla Cie­bie!


Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

  • eks­pre­so­wy czas re­ali­za­cji,
  • wy­so­ka ja­kość dru­ku,
  • każdy format,
  • każdy nakład,
  • sze­ro­ka ga­ma ma­te­ria­łów,
  • możliwość foliowania: mat, błysk, satyna,
  • możliwość łamania i bigowania. 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!

 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  Wycena indywidualna
Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.