Druk bro­szu­r, fol­de­rów, ka­ta­lo­gów, instrukcji

 

Bro­szu­ry, ka­ta­lo­gi i fol­de­ry to jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych, któ­re wykorzystywane są przez fir­my w ce­lu do­tar­cia do szerokiego grona Klientów. 

 

W Cen­trum Druku wykorzystujemy druk cyfrowy, a jednym z jego atutów jest moż­li­wość dru­ku już od kil­ku sztuk!

 

Wy­ko­nu­je­my druk:

 

 • bro­szur in­for­ma­cyj­nych,
 • broszur ofer­to­wych,
 • al­bu­mów,
 • cen­ni­ków,
 • katalogów,
 • in­for­ma­to­rów,
 • ra­por­tów,
 • in­struk­cji.

 

Za­lety i moż­li­wo­ści druku:

 

 • wy­soka jakość druku,
 • każdy format, np. A4 pion; A4 poziom; A5 pion; A5 poziom; 210x210, 630x297 składany do A4,
 • każdy nakład,
 • szeroki wybór papierów,
 • możliwość foliowania : błysk, mat, satyna.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!

 

 

 

Broszura A4 - okładka

 

 

Broszura A5 - okładka

 

 

Folder składany A4

 

 

 

 

 

     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  Wycena indywidualna
Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.