Druk cyfrowy i kopiowanie kolorowe

 

Druk cyfrowy oprócz dużych oszczęd­no­ści daje rów­nież nie­sa­mo­wite moż­li­wo­ści. Pozwala przed wszyst­kim na pod­ję­cie inno­wa­cyj­nych przed­się­wzięć, które z per­spek­tywy tra­dy­cyj­nego pro­cesu dru­ko­wa­nia są po pro­stu nie­moż­liwe do zre­ali­zo­wa­nia.

 

Za­lety i moż­li­wo­ści druku cyfrowego:

 

  • cy­frowa jakość druku,
  • druk cyfrowy bez­po­śred­nio z pliku,
  • moż­li­wość druku na róż­nego typu mate­ria­łach, np.:

 

- papier zwy­kły,

- papier ozdobny,

- papier samo­przy­lepny,

- kar­ton do 350 g,

- kalka tech­niczna,

- folia samo­przy­lepna,

- i wiele innych,

 

  • w­szyst­kie wydruki i kopie możemy spraw­nie pose­gre­go­wać, jak rów­nież opra­wić,
  • a co naj­waż­niej­sze – odbiór i dowóz prac u nas za darmo!

 

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

Cennik druku cyfrowego i kopiowania kolorowego (ceny brutto)

 
 
Gramatura papieru Nakład (szt.) Format A4 Format A3
Papier 80 g 1–19

3,00 zł

6,00 zł
20–99 2,00 zł 4,00 zł
100–199 1,60 zł 3,20 zł
200–299 1,30 zł 2,60 zł
300–499 1,00 zł 2,00 zł
od 500 ZADZWOŃ! ZADZWOŃ!

 

Plus do­da­tek za dru­ko­wa­nie z:

- pli­ku zamkniętego (.pdf, .plt, .bmp, .tiff, .jpg, .cdr, .psd, itp.) - 1 zł,

- pliku otwartego (.dwg, .dxf, itp.) - 3 zł.

 

PAKIET OFFICE – za plik za­mknię­ty uwa­ża­my pli­k nie­wy­ma­ga­jący edy­cji; za plik otwar­ty uwa­ża­my pli­k wy­ma­ga­jący edy­cji; za edy­cję ta­kich do­ku­men­tów po­bie­ra­my opła­tę wg cen­ni­ka.

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz