Druk fo­to­ta­pe­t

 

Ofe­ru­je­my Pań­stwu moż­li­wość nie­zwy­kłej aran­ża­cji miesz­ka­nia, skle­pu lub biu­ra przy uży­ciu fo­to­ta­pety. W zakresie naszych usług jest wydruk, ale i montaż tapet. 

Za­le­ty i możliwości:

 

  • ta­pe­ty dru­ku­je­my na wy­so­kiej ja­ko­ści fo­lii sa­mo­przy­lep­nej,
  • druk fo­to­ta­pet me­to­dą lateksową zwięk­sza od­por­ność na szko­dli­we dzia­ła­nie pro­mie­ni sło­necz­nych,
  • tu­sze uży­wa­ne do dru­ku nie za­wie­ra­ją szko­dli­wego cy­klo­hek­sa­no­lu (moż­li­wość za­sto­so­wa­nia w po­ko­ju dzie­cię­cym),
  • du­ży wa­chlarz za­sto­so­wań fo­to­ta­pet (po­kój, kuch­nia, ła­zien­ka),
  • mon­taż bez uży­cia kle­ju,
  • nie­po­wta­rzal­ne i ory­gi­nal­ny spo­sób aran­ża­cji wnętrz,
  • uni­kal­ne wzo­ry (nie sto­su­je­my go­to­wych, czę­sto po­wie­la­nych wzo­rów).

 

Przed wy­dru­kiem fo­to­ta­pety:

 

  • wy­bierz od­po­wied­nie miej­sce,
  • do­kład­nie zmierz ścia­nę,
  • wy­bierz zdjęcie odpowiedniej ja­ko­ści.

 

UWAGA: dopuszczalna dokładność wymiarów wydruku wielkoformatowego mieści się w zakresie +/-1%.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!

 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  Wycena indywidualna? Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.