Mapy

 

W Centrum Druku ma­py: dru­ku­je­my, ska­nu­je­my i opra­wia­my.

 

Zalety i możliwości:

 

  • możliwość podklejenia fo­lią mon­ta­żo­wą (taśma dwustronna),
  • możliwość naklejenia na pian­kę, PCV, itp.,
  • możliwość oprawienia w rurki plastikowe max 120 cm góra i dół (kpl.),
  • możliwość złożenia do for­ma­tu A4,
  • możliwość zabezpieczenia/uszlachetnienia laminatem. 
 
     
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  BRAK CENNIKA? Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.