Pie­cząt­ki

 

Dawno, dawno temu pie­częć władcy roz­po­czy­nała wojny lub zatwier­dzała upra­gniony pokój. Na szczę­ście nie musisz cze­kać na takie wyda­rze­nia, by przy­bić wła­sną pie­czątkę. Ide­alną oka­zją będzie wysta­wie­nie fak­tury, naj­le­piej na okrą­głą sumkę;)

Wyko­nu­jemy przede wszyst­kim pie­czątki, które przy­dają się w biu­rach, gabi­ne­tach i urzę­dach, czyli takie, które można opi­sać jako „fir­mowe”. Jed­nak jed­nym z cie­kaw­szych zle­ceń był stem­pel na pre­zent ślubny – pie­częć z mono­gra­mem pary mło­dej, którą mogli przy­bi­jać na podzię­ko­wa­niach, listach i kart­kach roz­sy­ła­nych do rodziny i zna­jo­mych.

Nawet coś tak stan­dar­do­wego można wyko­rzy­stać kre­atyw­nie! : )

Jak może wyglądać Twoja pieczątka?

 

 Może być:

 • w wersji IQ,
 • fleszowa,
 • ekologiczna – z recyklingu,
 • antybakteryjna,
 • zamykana,
 • klasyczna,
 • numeratorem lub datownikiem,
 • wykonana z różnych materiałów.


Moze mieć:

 • delikatny dźwięk,

 • różne kolory obudowy,

 • nietypowy, nowoczesny kształt,

 • duże okienko na umieszczenie np. logo.

 

Powiedz, do czego potrzebujesz pieczątki, a z chęcią Ci doradzimy :)

 
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
  Kliknij na zakładkę poniżej aby uzyskać szczegóły oferowanych pieczątek  

 

Zapisz

Pieczątki IQ - NOWOŚĆ

 

 

 

Pieczatki IQ 

 

Pieczątki Printer IQ
bezkonkurencyjny wizerunek + personalizacja

 

Nowa pieczątka z serii Printer IQ łączy wszystkie zalety automatów samotuszujących z wyjątkowym wizerunkiem.

Okienko XXL – daje możliwość personalizacji na najwyższym poziomie – czyniąc pieczątkę unikalną – taką jak  Państwa firma! Liczne innowacje i fascynujące techniczne szczegóły gwarantują precyzyjne i łatwiejsze używanie pieczątki.

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 • Innowacyjny kształt
 • Okienko XXL – daje możliwość personalizacji w rozmiarze XXL:)
 • Precyzyjny mechanizm
 • Obudowa mniejsza o 10% - kompaktowa i mocna
 • Gładka praca mechanizmu
 • Delikatny dźwięk
 • Zatyczka zapewnia dobrą ochronę i zabezpieczenie pieczątki
 • Transparentna podstawa- ułatwia wykonanie odbicia pieczątki we właściwym miejscu

 

Dostępne kolory obudowy:

Kolor czarnykolor biały

 

Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik Pieczątek IQ (ceny brutto)

Typ pieczątki Rozmiar Cena
IQ 20 38 x 14 mm 40,00 zł
IQ 30 47 x 18 mm 45,00 zł
IQ 40 59 x 23 mm 50,00 zł
IQ 50 69 x 30 mm 60,00 zł
IQ 60 76 x 37 mm 70,00 zł

 

 • Cena pieczątki nie uwzględnia przygotowania projektu
 • Przygotowanie projektu od 20,00 zł.

 

Pieczątki fleszowe

 Pieczątka fleszowa


Pieczątki fleszowe

 

W tech­no­lo­gii fla­sho­wej do pro­duk­cji pie­czą­tek wy­ko­rzy­stu­je­my ma­te­riał świa­tło­czu­ły. Po­przez na­świe­tle­nie ma­te­ria­łu stem­plar­skie­go w bar­dzo krót­kim cza­sie otrzy­mu­je­my go­to­wą do uży­cia pie­cząt­kę.

Pie­cząt­ki cha­rak­te­ry­zu­ją się bar­dzo wy­so­ką ja­ko­ścią od­bi­cia, za­cho­wu­ją naj­mniej­sze de­ta­le.

 

Dostępne kolory obudowy:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor czarny
Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor czarny

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

 

Cennik pieczątek fleszowych (ceny brutto)

typ pieczątki wielkość odbicia cena
automat plastikowy 40 x 15 mm 40,00 zł
49 x 19 mm 45,00 zł
60 x 23 mm 50,00 zł
Pudełko plastikowe 40 x 15 mm 40,00 zł
49 x 19 mm 45,00 zł
60 x 23 mm 50,00 zł

 

 • czas ocze­ki­wa­nia ok. 10 min

 • cena pieczątki nie uwzględnia przygotowania projektu

 • przygotowanie projektu od 20,00 zł.
 • wy­mia­na gum­ki w pie­cząt­ce za­ku­pio­nej w na­szej fir­mie po oka­za­niu pa­ra­go­nu­/fak­tu­ry za­ku­po­wej 20,00 zł.

 

Pieczątki automatyczne okrągłe

 Automat okrągły


Pieczątki automatyczne -okrągle

 

Automaty okrągłe Wagraf występują obecnie w dwóch średnicach 30 i 40mm. Oba modele posiadają dopasowaną kolorystycznie zaślepkę. Pieczątki te charakteryzuje wytrzymałość i bardzo dobra jakość., a to wszystko w cenie niedostępnej dla jej konkurentów.

 

Dostępne kolory obudowy:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor żółtyKolor czarny

Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

 

Cennik pieczątek automatycznych - okrągłych (ceny brutto)

typ pieczątki wielkość odbicia cena
automat okrągły fi -30mm 45,00 zł
fi -40mm 50,00 zł

 

 • cena pieczątki nie uwzględnia przygotowania projektu

 • przygotowanie projektu od 20,00 zł.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Eko pieczątki z recyklingu

 Eko pieczątka z recyklingu


Eko pieczątki z recyklingu

 

Eko­lo­gia w Two­im do­mu i biu­rze. Se­ria pie­czą­tek wy­two­rzo­nych w pro­ce­sie zgod­nym z naj­wyż­szy­mi nor­ma­mi ochro­ny śro­do­wi­ska. Pie­cząt­ki zo­sta­ły wy­ko­na­ne z two­rzyw odzy­ski­wa­nych w pro­ce­sie re­cyc­lin­gu.

Pie­cząt­ki eko­lo­gicz­ne to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla:

 • firm pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność zwią­za­ną z ochro­ną śro­do­wi­ska,
 • dla firm dba­ją­cych o wy­po­sa­że­nie w pro­duk­ty eko­lo­gicz­ne,
 • dla in­dy­wi­du­al­nych Klien­tów dba­ją­cych o ochro­nę za­so­bów na­tu­ral­nych.

 

Dostępne kolory obudowy:

Kolor zielony
Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik pieczątek ekologicznych (ceny brutto)

Typ pieczątki Wielkość odbicia Cena
IQ 20 38 x 14 mm 40,00 zł
IQ 30 47 x 18 mm 45,00 zł
IQ 40 59 x 23 mm 50,00 zł
C 2660 58 x 37 mm + DATA 145,00 zł
 • cena nie zawiera przygotowania projektu
 • przygotowanie projektu od 20,00 zł.

 

Pieczątki antybakteryjne

 Pieczątka antybakteryjna


Pieczątki antybakteryjne

 

W co­dzien­nej pra­cy jed­na pie­cząt­ka czę­sto uży­wa­na jest przez wie­le osób – co uła­twia prze­no­sze­nie i roz­wój róż­ne­go ty­pu bak­te­rii. By temu zapobiec, niektóre elementy pieczątek antybakteryjnych,  te które użytkownik dotyka - używając pieczątki, zostały wyposażone w ochronę antybakteryjną.


Ochro­na an­ty­bak­te­ryj­na wbudowana została w pieczątkę w procesie produkcji. Nie ulega ona zmywaniu ani wycieraniu w trakcje  jej używania.
Och­ro­na antybakteryjna znaj­du­je się na ele­men­tach któ­re użyt­kow­nik do­ty­ka, przez co ha­mu­je na­mna­ża­nie się szko­dli­wych bak­te­rii.

Pie­cząt­ki an­ty­bak­te­ryj­ne po­le­ca­my:

 • le­ka­rzom,
 • za­kła­dom mię­snych,
 • wszyst­kim, dla któ­rych waż­ny jest re­żim bakteryjny.

 

Dostępne kolory obudowy:

Kolor granatowy
Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik pieczątek antybakteryjnych (ceny brutto)

Typ pieczątki Wielkość odbicia Cena
IQ 20 38 x14 mm 40,00 zł
IQ 30 47 x 18 mm 45,00 zł
IQ 40 59 x 23 mm 50,00 zł
IQ 50 69 x 30 mm 60,00 zł
 • cena nie zawiera przygotowania projektu
 • przygotowanie projektu od 20,00 zł.

 

Pieczątki zamykane

 Pieczątka zamykana


Pieczątki zamykane

 

Ofe­ro­wa­ne przez nas pie­cząt­ki za­my­ka­ne, po­sia­da­ją:

 • za­tycz­kę w ko­lo­rze obu­do­wy, któ­ra sku­tecz­nie chro­ni przed za­bru­dze­niem.,
 • har­mo­nij­ny kształt uła­twiajacy wy­ko­na­nie czy­tel­ne­go od­bi­cia tre­ści,
 • wy­ko­na­nie z two­rzyw naj­wyż­szej ja­ko­ści (te­sto­wa­ne na dzie­sięć mi­lio­nów od­bić).

 

Dostępne kolory obudowy:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor żółtyKolor czarny

Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik pieczątek zamykanych (ceny brutto)

typ pieczątki wielkość odbicia cena
CZ 20 38 x 14 mm 40,00 zł
CZ 30 47 x 18 mm 45,00 zł
CZ 40 59 x 23 mm 50,00 zł
2s 39 x 15 mm 35,00 zł
3s 48 x 19mm 40,00 zł
4s 59 x 25mm 45,00 zł
 • cena nie zawiera przygotowania projektu
 • przygotowanie projektu od 20,00 zł.

Pieczątki klasyczne

 Pieczątka klasyczna


Pieczątki klasyczne

 

Peł­na swo­bo­da prze­ka­zu dzię­ki du­żej po­wierzch­ni od­bi­cia. Gór­na część pie­cząt­ki jest wy­po­sa­żo­na w wol­ną prze­strzeń, któ­ra mo­że zo­stać wy­ko­rzy­sta­na w do­wol­ny spo­sób. Ide­al­nie na­da­je się do pre­zen­ta­cji lo­go, na­zwy fir­my lub od­po­wied­niej ko­lo­ry­sty­ki zgod­nej z wi­ze­run­kiem fir­my.

 

Dostępne kolory obudowy:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor żółtyKolor pomaranczowyBezbarwny kolorKolor czarny

Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik pieczątek klasycznych (ceny brutto)

typ pieczątki wielkość odbicia cena
2s 39 x 15 mm 35,00 zł
3s 48 x 19 mm 40,00 zł
4s 59 x 25 mm 45,00 zł
     
C 20 38 x 14 mm 40,00 zł
C 30 47 x 18 mm 45,00 zł
C 40 59 x 23 mm 50,00 zł
     
N 20 38 x 14 mm 40,00 zł
N 30 47 x 18 mm 45,00 zł
N 40 59 x 23 mm 50,00 zł

 

 • Cena pieczątki nie uwzględnia przygotowania projektu
 • Przygotowanie projektu od 20,00 zł.

 

Pieczątki kieszonkowe

 Pieczątki kieszonkowe


Pieczątki kieszonkowe

 

Pie­cząt­ka pod każ­dym wzglę­dem prak­tycz­na i przy­ja­zna dla użyt­kow­ni­ka. Jej nie­wiel­ki for­mat uła­twia prze­cho­wy­wa­nie w do­wol­nym miej­scu – spra­wia­jąc, że jest ła­two do­stęp­na w każ­dej sy­tu­acji.

 

Op­ty­mal­na wiel­kość płyt­ki tek­sto­wej do­sko­na­le pre­zen­tu­je da­ne per­so­nal­ne.

 

Dostępne kolory obudowy:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor różowyKolor żółtyKolor szaryKolor fioletowyKolor czarny

Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik pieczątek kieszonkowych (ceny brutto)

typ pieczątki wielkość odbicia cena
praktyczne i wygodne 38 x 14 mm 35,00 zł
47 x 18 mm 40,00 zł
58 x 22 mm 45,00 zł
metalowe solidne 38 x 15 mm 35,00 zł
48 x 13 mm 35,00 zł
38 x 20 mm 35,00 zł
plastikowe estetyczne 40 x 15 mm 35,00 zł
50 x 20 mm 40,00 zł
 61 x 25 mm 45,00 zł
Mouse 20 38 x 14 mm 40,00 zł
Mouse 30 47 x 18 mm 45,00 zł
 • cena nie zawiera przygotowania projektu
 • przygotowanie projektu od 20,00 zł.

 

Datowniki

 Datowniki


Datowniki

 

Lek­kie, kom­pak­to­we da­tow­ni­ki wy­stę­pu­ją w kil­ku kon­fi­gu­ra­cjach da­ty: w wer­sji pol­skiej, cy­fro­wej lub ISO. Dzię­ki do­stęp­no­ści wszyst­kich opcji, pie­cząt­ka mo­że zo­stać do­sto­so­wa­na do wy­mo­gów okre­ślo­nych in­sty­tu­cji lub do wła­snych po­trzeb.


Wy­ma­gają za­sto­so­wa­nia tyl­ko dwóch ro­dza­jów po­dusz­ki za­stęp­czej co uła­twia pro­ces za­ma­wia­nia, wpły­wa na eko­no­mię i po­zwa­la na za­mó­wie­nie za­pa­su we wszyst­kich ko­lo­rach od­bi­cia.

 

Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik datowników (ceny brutto)

typ pieczątki wielkość odbicia cena
D230 43 x 35 mm (wew 30 x 14) 85,00 zł
D240 60 x 40 mm (wew 30 x 14) 95,00 zł
D30 42 x 30 mm (34 x 15) 89,00 zł
140 60 x 40 mm (34 x 15) 99,00 zł
110 bez płytki tekstowej, sama data 55,00 zł
datuś bez płytki tekstowej, sama data 20,00 zł
Mini Printer S 120/WD tekst + data 50,00 zł
 • cena nie zawiera przygotowania projektu
 • przygotowanie projektu od 20,00 zł.

 

Pieczątki profesjonalne

 Pieczątki profesjonalne


Pieczątki profesjonalne

 

Nie­za­wod­ne pro­duk­ty z opcją po­wta­rzal­no­ści i au­to­ma­tycz­nej zmia­ny cyfr. Pie­cząt­ki pro­fe­sjo­nal­ne po­zwa­la­ją na wy­ko­na­nie se­rii od­bić we­dług usta­wień użyt­kow­ni­ka. Stem­plu­ją­cy wy­bie­ra ilość po­wtó­rzeń, po któ­rych na­stę­pu­je au­to­ma­tycz­na zmia­na nu­me­ru.

 

Nie­za­wod­ność au­to­ma­tu wy­ni­ka z bar­dzo tr­wa­łej, sta­bil­nej opra­wy, me­ta­lo­wej czcion­ki i naj­wyż­szej ja­ko­ści ma­te­ria­łów, z któ­rych wy­ko­na­no wszyst­kie ele­men­ty.

 

Dostępne kolory tuszu:

Kolor czerwonyKolor niebieskiKolor zielonyKolor fioletowyKolor czarny

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik pieczątek profesjonalnych (ceny brutto)

typ pieczątki wielkość odbicia cena
szkieletowe plastikowe 43 x 35 mm 65,00 zł
60 x 40 mm 74,00 zł
C 2600 (58 x 37 mm) 110,00 zł
C 2660 (58 x 37 mm + data) 145,00 zł
szkieletowe metalowe WAG60 (70 x 24 mm) 80,00 zł
WAG65 (60 x 38 mm) 80,00 zł
WAG80 (70 x 48 mm) 105,00 zł
numerator H56 autonumeracja 257,00 zł
     
uchwyty plastikowe/stemple śred. 22 25,00 zł
śred. 32 25,00 zł
śred. 42 25,00 zł
70 x 10 mm 25,00 zł
65 x 65 mm 45,00 zł
90 x 70 mm 50,00 zł
100 x 80 mm 50,00 zł
110 x 90 mm 50,00 zł
     
poduszki nasączone tuszem 85 x 50 mm 8,00 zł
110 x 70 mm 9,50 zł
155 x 85 mm 12,00 zł
190 x 110 mm 42,00 zł

 

 • cena nie zawiera przygotowania projektu
 • przygotowanie projektu od 20,00 zł.