Zapłać on-line

Rozli­cze­nia trans­ak­cji e-prze­le­wem prze­pro­wa­dzane są za pośred­nic­twem Cen­trum Rozli­cze­nio­wego Dot­pay.

Jeśli chce­cie Pań­stwo doko­nać płat­no­ści on-line pro­simy wpi­sać tytuł prze­lewu (nr zamó­wie­nia, który jest wysy­łany z potwier­dze­niem przy­ję­cia zamó­wie­nia) oraz jego wyso­kość. Po klik­nię­ciu ZAPŁAĆ zosta­nie­cie Pań­stwo prze­kie­ro­wani na stronę płat­no­ści.

PLN