Roll-upy

Roll-upy  


Nie­ważne, czy wygła­szasz wła­śnie pre­zen­ta­cję o giną­cych gatun­kach zwie­rząt w Ama­zo­nii, czy może pre­zen­tu­jesz inno­wa­cyjny lek na grypę – roll-up usta­wiony gdzieś w pobliżu doda Twoim sło­wom co naj­mniej +100 do mocy. Bo publiczne wystą­pie­nia bez wła­snego roll-apu są jak Boże Naro­dze­nie bez Kevina – czu­jesz, że niby wszystko jest wspa­niale, a jed­nak… cze­goś zde­cy­do­wa­nie bra­kuje;) 

 

 

Jak może wyglądać Twój roll up?

 

 Może być w wersji:

 • ekonomicznej,

 • standard,

 • LUX,

 • premium,

 • mini (biurkowej)


Może mieć:

 • różne kasety,

 • różną szerokość – 85 cm, 100 cm lub 120 cm,

 • torbę transportową.

 

Określ parametry lub zapytaj nas o darmową poradę :)

Kiedy dostarczymy Twój nowy roll up?

Odbiór dowóz gratis

Pra­cu­jemy przez 7 dni w tygo­dniu 24 godziny na dobę, więc możesz na nas liczyć… zawsze. Na przy­kład stan­dar­dowy roll-up będzie gotowy już po dwóch godzi­nach od chwili zło­że­nia zamó­wie­nia. Nasz kurier może więc zapu­kać do Cie­bie szyb­ciej, niż Twoja bab­cia uwie­rzy, że nie chcesz dokładki;)

 

 

 

 
  Kliknij na zakładkę poniżej aby uzyskać szczegóły roll-upów  
 

Drodzy Klienci, jeżeli nie macie własnych zdjęć by z nich wydrukować to czego potrzebujecie,

możecie w każdej chwili zakupić samodzielnie zdjęcie/zdjęcia na Fotolii.

Znajdziecie tam ponad 39 milionów obrazów, wektorów, ilustracji i klipów wideo
 
     

 

Roll-up Ekonomiczny

 

 


Roll-up Eko­no­micz­ny

 

Rol­lup eko­no­micz­ny to rol­lup któ­ry sta­no­wi do­bre roz­wią­za­nie dla tych któ­rzy po­trze­bu­ją ta­kiej for­my re­kla­my na jed­no­ra­zo­we wy­da­rze­nie lub event. Jest on naj­tań­szy spo­śród do­stęp­nych u nas rol­lu­pów. Wy­stę­pu­ję w sze­ro­ko­ści 85 i 100 cm.

 

 • wy­druk na ma­te­ria­le ba­ne­ro­wym (fron­tlit), któ­ry pre­zen­tu­ję się od­po­wied­nio gdy po­wierzch­nia wy­dru­ku oświe­tlo­na jest wła­snym ze­wnętrz­nym źró­dłem świa­tła z przo­du.
 • ka­se­ta alu­mi­nio­wa, lżej­sza i mniej so­lid­na od ka­se­ty w rol­lupie ty­pu stan­dard, ze sto­pa­mi sta­bi­li­zu­ją­cy­mi i za­ci­sko­wą li­stwą gór­ną,
 • wzmoc­nio­na tor­ba trans­por­to­wa,

 

Czas re­ali­za­cji za­mó­wie­nia usta­la­ny jest in­dy­wi­du­al­nie
z Klien­tem po zło­że­niu przez nie­go za­py­ta­nia.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik Roll-up Ekonomiczny (ceny brutto)

szerokość do 3 szt. od 3 szt.
85 cm 156,00 zł ZADZWOŃ
100 cm 176,00 zł

 

 • druk w ko­lo­rze,
 • roz­miar gra­fi­ki 85/100/ x 210 cm,
 • za­le­ca się umiesz­cze­nie tek­stu (in­for­ma­cji) 10 cm od gór­ne­go i 30 cm od dol­ne­go ran­tu
  (10 cm gra­fi­ki od do­łu jest nie­wi­docz­ne, scho­wa­ne we­wnątrz me­cha­ni­zmu),
 • całkowite pole widoczne to 85/100x200cm
 • ter­min re­ali­za­cji już od 2h,
 • wy­mia­na gra­fi­ki w eks­po­zy­to­rze roll-up 30,00 zł.
 • przygotowanie projektu już od 20,00 zł. brutto

 

 

Roll-up Standard

 


Roll-up Standardowy

 

 • wydruk na ma­te­ria­le STOPLIGHT blo­ku­ją­cym świa­tło.  Jest to ma­te­riał bar­dzo do­bry ja­ko­ścio­wo, szary tył unie­moż­li­wia prze­ni­ka­nie świa­tła z obu stron roll-upa. Dzię­ki te­mu wy­druk na tym ma­te­ria­le w każ­dych wa­run­kach pre­zen­tu­je się do­sko­na­le. Ko­lo­ry są bar­dzo in­ten­syw­ne, na­sy­co­ne i nie prze­pusz­cza­ją na­wet sil­ne­go świa­tła, matowa powierzchnia zapobiegająca niechcianym refleksom przy sztucznym oświetleniu,

 

 • ka­se­ta alu­mi­nio­wa, wy­glą­dem przy­po­mi­na tę w rol­lu­pie eko­no­micz­nym, ale jest so­lid­niej­sza i sta­bil­niej­sza (dwie nóż­ki). Po­sia­da stop­ki sta­bi­li­zu­ją­ce i za­ci­sko­wą li­stwę gór­ną,

 • w ze­sta­wie wzmoc­nio­na tor­ba trans­por­to­wa.

 

Czas re­ali­za­cji za­mó­wie­nia usta­la­ny jest in­dy­wi­du­al­nie
z Klien­tem po zło­że­niu przez nie­go za­py­ta­nia.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik Roll-up Standardowy JEDNOSTRONNY (ceny brutto)

 szerokość do 3 szt. od 3 szt.
85 cm 230,00 zł ZADZWOŃ
100 cm 250,00 zł
120 cm 290,00 zł

 

 • druk w ko­lo­rze,
 • roz­miar gra­fi­ki 85/100/120/150 x 210 cm,
 • za­le­ca się umiesz­cze­nie tek­stu (in­for­ma­cji) 10 cm od gór­ne­go i 30 cm od dol­ne­go ran­tu
  (10 cm gra­fi­ki od do­łu jest nie­wi­docz­ne, scho­wa­ne we­wnątrz me­cha­ni­zmu),
 • całkowite pole widoczne to 85/100/120/150 x200cm
 • ter­min re­ali­za­cji już od 2h,
 • wy­mia­na gra­fi­ki w eks­po­zy­to­rze roll-up 30,00 zł.
 • przygotowanie projektu już od 20,00 zł. brutto

 

Cennik Roll-up Standardowy DWUSTRONNY (ceny brutto)

 szerokość do 3 szt. od 3 szt.
100 cm 420,00 zł ZADZWOŃ

 

 

Roll-up Lux

druk24h.pl rollup 


Roll-up Lux

 

Roll-up Lux to rol­l-up nie­co z wyż­szej pół­ki. Cha­rak­te­ry­zu­je go wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia i ele­ganc­ki wy­glad.

 

 • wy­druk na ma­te­ria­le STOPLIGHT blo­ku­ją­cym świa­tło. Jest to ma­te­riał bar­dzo do­bry ja­ko­ścio­wo, szary tył unie­moż­li­wia prze­ni­ka­nie świa­tła z obu stron roll-upa. Dzię­ki te­mu wy­druk na tym ma­te­ria­le w każ­dych wa­run­kach pre­zen­tu­je się do­sko­na­le. Ko­lo­ry są bar­dzo in­ten­syw­ne, na­sy­co­ne i nie prze­pusz­cza­ją na­wet sil­ne­go świa­tła, matowa powierzchnia zapobiegająca niechcianym refleksom przy sztucznym oświetleniu,


 • ka­se­ta – półokrą­gła, alu­mi­nio­wa wyposażona w dwie nóżki stabilizujące,

 • w kom­ple­cie wzmoc­nio­na tor­ba trans­por­to­wa.

Czas re­ali­za­cji za­mó­wie­nia usta­la­ny jest in­dy­wi­du­al­nie
z Klien­tem po zło­że­niu przez nie­go za­py­ta­nia.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik Roll-up Lux (ceny brutto)

 szerokość do 3 szt. od 3 szt.
85 cm 293,00 zł ZADZWOŃ
100 cm 317,00 zł

 

 • druk w ko­lo­rze,
 • roz­miar gra­fi­ki 85/100 x 210 cm,
 • za­le­ca się umiesz­cze­nie tek­stu (in­for­ma­cji) 10 cm od gór­ne­go i 30 cm od dol­ne­go ran­tu
  (10 cm gra­fi­ki od do­łu jest nie­wi­docz­ne, scho­wa­ne we­wnątrz me­cha­ni­zmu),
 • całkowite pole widoczne to 85/100 x 200cm
 • ter­min re­ali­za­cji już od 2h,
 • wy­mia­na gra­fi­ki w eks­po­zy­to­rze roll-up 30,00 zł.
 • przygotowanie projektu już od 20,00 zł. brutto

 

Roll-up Premium

 


Roll-up Premium

 

Ten typ rol­l-u­pa za­li­czy­my do pro­duk­tów kla­sy Pre­mium. Wy­róż­nia go no­wo­cze­sny wy­gląd, wy­so­ka ja­kość wy­koń­cze­nia oraz sta­bil­na i cięż­ka ka­se­ta.

 • Wydruk na ma­te­ria­le STOPLIGHT blo­ku­ją­cym świa­tło. Jest to ma­te­riał bar­dzo do­bry ja­ko­ścio­wo, szary tył unie­moż­li­wia prze­ni­ka­nie świa­tła z obu stron roll-upa. Dzię­ki te­mu wy­druk na tym ma­te­ria­le w każ­dych wa­run­kach pre­zen­tu­je się do­sko­na­le. Ko­lo­ry są bar­dzo in­ten­syw­ne, na­sy­co­ne i nie prze­pusz­cza­ją na­wet sil­ne­go świa­tła, matowa powierzchnia zapobiegająca niechcianym refleksom przy sztucznym oświetleniu,

 • ka­se­ta alu­mi­nio­wa, sta­bil­na i cięż­ka, bez nó­żek – ty­pu łez­ka, ma­ją­ca chro­mo­wa­ne bo­ki,

 • w kom­ple­cie gru­ba wie­lo­war­stwo­wa tor­ba.

 

Czas re­ali­za­cji za­mó­wie­nia usta­la­ny jest in­dy­wi­du­al­nie
z Klien­tem po zło­że­niu przez nie­go za­py­ta­nia.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik Roll-up Premium (ceny brutto)

 szerokość do 3 szt. od 3 szt.
85 cm 353,00 zł ZADZWOŃ
100 cm 379,00 zł
120 cm 448,00 zł

 

 • druk w ko­lo­rze,
 • roz­miar gra­fi­ki 85/100/120 x 210 cm,
 • za­le­ca się umiesz­cze­nie tek­stu (in­for­ma­cji) 10 cm od gór­ne­go i 30 cm od dol­ne­go ran­tu
  (10 cm gra­fi­ki od do­łu jest nie­wi­docz­ne, scho­wa­ne we­wnątrz me­cha­ni­zmu),
 • całkowite pole widoczne to 85/100/120 x200cm
 • ter­min re­ali­za­cji już od 2h,
 • wy­mia­na gra­fi­ki w eks­po­zy­to­rze roll-up 30,00 zł.
 • przygotowanie projektu już od 20,00 zł. brutto

 

 

Roll-up Mini

 


Roll-up Mini (biurkowy)


Ofe­ru­je­my sto­ja­ki re­kla­mo­we, ty­pu roll-up, wraz z wy­so­kiej ja­ko­ści wy­dru­ka­mi, go­to­wy­mi do eks­po­zy­cji w eks­pre­so­wych ter­mi­nach.

Roll-up mi­ni to mniej­szy brat tra­dy­cyj­nych sto­ja­ków re­kla­mo­wych ty­pu roll-up któ­ry po­sia­da te sa­me uni­kal­ne ce­chy co mo­de­le więk­szych roz­mia­rów. Ten mo­del mo­że­my umie­ścić na biur­ku, na la­dzie w re­cep­cji, na sto­li­ku w re­stau­ra­cji i w wie­lu in­nych miej­scach gdzie dys­po­nu­je­my ogra­ni­czo­na prze­strze­nią re­kla­mo­wą lub infor­macyjną.

Roll-up mi­ni to ta­nia, wy­god­na i sku­tecz­na for­ma ko­mu­ni­ka­cji z Klien­tem w miej­scach gdzie te­go miej­sca na po­zór nie ma. Biur­ko­wy roll-up ma bo­wiem for­mat A3!


Czas re­ali­za­cji za­mó­wie­nia usta­la­ny jest in­dy­wi­du­al­nie
z Klien­tem po zło­że­niu przez nie­go za­py­ta­nia.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik Roll-up Mini (ceny brutto)

 wymiary do 3 szt. od 3 szt.
A3 (297 x 420 mm) 85,00 zł ZADZWOŃ

 

 • druk w ko­lo­rze,
 • ter­min re­ali­za­cji już od 2h,
 • przygotowanie projektu już od 20,00 zł. brutto
 • całkowite pole widoczne to 30x42cm

 

 

Akcesoria do Roll-upów

       
   

Akcesoria do systemów roll-up

 

Posiadasz roll-up, ale brakuje mu masztu albo listwy?

Nie wyrzucaj go na śmieci, tylko pozwól spełniać swoją rolę – aktywnego roll-upu. Wystarczy, że przyjdziesz do nas – do Centrum Dobrego Druku i zakupisz brakujący element.

 

W swojej ofercie posiadamy dodatkowe akcesoria do systemów typu roll-up, tj.:

 

 • do­dat­ko­we masz­ty,
 • li­stwy za­ci­sko­we,
 • róż­ne­go ro­dza­ju tor­by trans­por­to­we.

 

Nie pozwól, aby Twój roll-up stał bezczynnie!

Niech stanie się Twoją czynną reklamą!

 


 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
  ­

 

Cennik akcesoriów do systemów Roll-up (ceny brutto)

                       Akcesoria 85 cm 100 cm 120 cm
Maszt 3 częściowy 200 cm 40,00 zł 40 zł 40 zł
Górna listwa zaciskowa 40,00 zł 45 zł 50 zł

 

 

 
                       Torby     Cena
Torba roll-up EKO / STANDARD 85 cm 40 zł
Torba roll-up EKO / STANDARD 100 cm 45 zł
Torba roll-up STANDARD 120 cm 50 zł
Torba roll-up STANDARD 150 cm 60 zł
Torba roll-up LUX 85 cm  45 zł
Torba roll-up LUX 100 cm 50 zł
Torba roll-up PREMIUM 85 cm 55 zł
Torba roll-up PREMIUM 100 cm 60 zł
Torba roll-up PREMIUM 120 cm 65 zł
Torba roll-up 2 str. STANDARD 100 cm 55 zł