Oprawa introligatorska CAD

 

Świad­czy­my kom­plek­so­we usłu­gi dla biur ar­chi­tek­to­nicz­nych, geo­de­tów, firm bu­dow­la­nych, kon­struk­tor­skich i bu­dow­nic­twa dro­go­wo-mo­sto­we­go.

Wśród usług i pro­duk­tów de­dy­ko­wa­nych dla bran­ży ar­chi­tek­to­nicz­no-bu­dow­la­nej ofe­ru­je­my: min.: druk z au­to­ca­da, wy­dru­ki wek­to­ro­we, ska­no­wa­nie map i pla­nów, ar­chi­wi­za­cja do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nych a tak­że opra­wy in­tro­li­ga­tor­skie Cad, nie­roz­bie­ral­ne (ak­cep­to­wa­ne przez urzę­dy) oraz opra­wy twar­de i otwie­ra­ne (gre­en­bin­der, se­gre­ga­to­ry).


Zau­faj nam, po­nie­waż je­ste­śmy pro­fe­sjo­na­li­sta­mi w tym, co ro­bi­my.
Re­ali­zu­je­my zle­ce­nia przez 24h 7 dni w ty­go­dniu. Gwa­ran­tu­je­my ochro­nę po­uf­no­ści wszyst­kich otrzy­ma­nych ma­te­ria­łów.

Od­biór i do­wóz ma­te­ria­łów GRATIS!*
*Je­dy­nym wa­run­kiem jest mi­ni­mal­ne za­mó­wie­nie w wy­so­ko­ści: 99 zł BRUTTO, na terenie Warszawy.

 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  BRAK CENNIKA? Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.  

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz