Mapy

 

Ma­py – dru­ku­je­my, ska­nu­je­my i opra­wia­my (w rur­ki pla­sti­ko­we max 120 cm gó­ra i dół (kpl.))
Mo­że­my rów­nież pod­kle­ić fo­lią mon­ta­żo­wą (2 str. Lep­na), mo­że­my na­kle­ić na pian­kę, pcv itp.
Ma­py mo­że­my rów­nież skła­dać do for­ma­tu A4.
Ma­py mo­że­my za­bez­pie­czy­ć/usz­la­chet­nić la­mi­na­tem.

 
     
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  BRAK CENNIKA? Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.