Ko­per­ty z na­dru­kiem    

 

Pro­fe­sjo­na­lizm prze­ja­wia się tro­ską o każ­dy szcze­gół. Ko­per­ty ze zna­kiem fir­mo­wym sta­no­wią przy­kład dba­nia o naj­drob­niej­szy de­tal, bo to one ja­ko pierw­sze są za­uwa­ża­ne przez Two­je­go Klien­ta. Jeżeli podchodzisz do swojej firmy poważnie to koniecznie o to zadbaj! Zdecydowanie zyskasz w oczach własnego Klienta!

 

Zalety i możliwości:

 

  • na­druk na ko­per­tach sa­mo­kle­ją­cych,
  • nadruk na kopertach z pa­skiem,
  • na­dru­k na ko­per­tach o roz­mia­rach: C4, C5 i DL,

 

  • szyb­kość wy­ko­na­nia,
  • druk w ni­skich na­kła­dach - na­wet od 1 sztu­ki,
  • per­so­na­li­za­cja wy­dru­ków, czy­li na­dru­k uni­kal­nych zmien­nych, np.: ad­re­so­wa­nie ko­pert z ba­zy da­nych do­star­czo­nej przez Klien­ta.

 

Ważne!

 

Prze­ka­za­ne przez Pań­stwa da­ne do per­so­na­li­za­cji pod­le­ga­ją w na­szej fir­mie szcze­gól­nej ochro­nie! Za­pew­nia­my ich peł­ne bez­pie­czeń­stwo w cza­sie prze­twa­rza­nia jak i sku­tecz­ne usu­nię­cie z na­szych re­je­strów po za­koń­cze­niu zle­ce­nia.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!
 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  Wycena indywidualna
Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.