Karty dostępu (karty PVC)

 

Kar­ty dostępu, czyli karty PVC ze wzglę­du na swoją tr­wa­łość ma­ją sze­ro­kie za­sto­so­wa­nie. Służą jako karty:

 

 • do re­je­stra­cji cza­su pra­cy (RCP),
 • do kon­tro­li do­stę­pu (KD),
 • lo­jal­no­ścio­we (sper­so­na­li­zo­wa­ne ko­da­mi paskowymi i QR).

 

 

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

 • wy­so­ka od­por­ność na uszko­dze­nia me­cha­nicz­ne,
 • druk na wysokogatunkowych materiałach pochodzących z UE,
 • szyb­kie wzno­wie­nie ni­skie­go na­kła­du,
 • identyfikatory zabezpieczamy: kieszonką foliową lub ekskluzywnym etui,
 • wie­le ty­pów opra­wek.

 

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

 Cennik kart dostępu z nadrukiem kolorowym (ceny brutto)

  Do 49 szt. Od 50 szt. Od 100 szt.
1 stronne 7,00 zł 5,50 zł 5,00 zł
2 stronne 12,60 zł 9,90 zł 9,00 zł
Naklejki PVC na karty zbliżeniowe 12,60 zł 9,90 zł 9,00 zł

 • druk ko­lo­ro­wy, kar­ty bia­łe 85 x 54 mm, gru­bość 0,75 mm
 • przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu od 20,00 zł.
 • minimalny nakład: 10 szt.