Ulotki

 

Ulotka rekla­mowa to zde­cy­do­wa­nie naj­tań­sza i jedna z naj­bar­dziej popu­lar­nych form reklamy. Ulotka jest również pierwszym kontaktem Klienta z daną firmą, danym produktem czy usługą. 

 

Dziedziny zastosowania ulotki reklamowej:

 

 • ga­stro­no­mia,
 • far­ma­cja,
 • branża ubez­pie­cze­nio­wa,
 • branża moto­ry­za­cyj­na,
 • branża eventowa,
 • i wiele innych.

 

Za­lety i moż­li­wo­ści druku ulo­tek:

 

 • ek­spre­sowy czas reali­za­cji,
 • każdy format, każdy nakład,
 • wy­soka jakość druku,
 • sze­roka gama mate­ria­łów,
 • każdy rodzaj oprawy,
 • personalizacja druku - dzięki takim możliwościom dostaną Pań­stwo ulotkę z imie­nie­m i nazwi­skiem odbiorcy lub indywidualnym kodem raba­to­wym.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług z zakresu projektowania graficznego!

 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  Wycena indywidualna
Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.