Wydruki czarno-białe CAD

 

Świad­czy­my kom­plek­so­we usłu­gi dla biur ar­chi­tek­to­nicz­nych, geo­de­tów, firm bu­dow­la­nych, kon­struk­tor­skich i bu­dow­nic­twa dro­go­wo-mo­sto­we­go.

Wśród usług i pro­duk­tów de­dy­ko­wa­nych dla bran­ży
ar­chi­tek­to­nicz­no-bu­dow­la­nej ofe­ru­je­my:

  • druk z au­to­ca­da, wy­dru­ki wek­to­ro­we
  • ska­no­wa­nie map i pla­nów
  • ar­chi­wi­za­cja do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nych
  • opra­wy in­tro­li­ga­tor­skie nie­roz­bie­ral­ne (ak­cep­to­wa­ne przez urzę­dy)
  • opra­wy twar­de i otwie­ra­ne (gre­en­bin­der, se­gre­ga­to­ry)
  • ta­bli­ce in­for­ma­cyj­ne, wi­zu­ali­za­cyj­ne, in­we­stor­skie i in­ne


Zau­faj nam, po­nie­waż je­ste­śmy pro­fe­sjo­na­li­sta­mi w tym, co ro­bi­my.

Mo­że­my nie­skrom­nie po­wie­dzieć, że dru­ko­wa­li­śmy do­ku­men­ty dla naj­więk­szych in­we­sty­cji bu­dow­la­nych w kra­ju. Nie­je­den most, biu­ro­wiec, osie­dle, czy dom, zo­stał zbu­do­wa­ny przy na­szym wspar­ciu. Nie­ste­ty na­sze­go udzia­łu nie wi­dać w fi­nal­nym pro­duk­cie - to my dru­ku­je­my i opra­wia­my ca­łą do­ku­men­ta­cję. Zna­my wszyst­kie eta­py to­wa­rzy­szą­ce te­go ty­pu in­we­sty­cjom. Nam nie trze­ba tłu­ma­czyć w ja­ki spo­sób na­le­ży po­skła­dać pro­jekt, jak go opra­wić, ro­bi­my to na co dzień.

Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z Na­szą ofer­tą.

Na­sze atu­ty:

  • do­stęp­ność 24h/7 dni w ty­go­dniu
  • eks­pre­so­we ter­mi­ny re­ali­za­cji
  • za­mó­wie­nia kom­plek­so­wa ob­słu­ga
 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

Cennik wydruku CAD czarno-białego (ceny brutto)

rodzaj papieru format A3
297 x 420
format A2
420 x 594
format A1
594 x 841
format A0
841 x 1189
format A0+
914 x 1189
papier – 80 g 2,50 zł 3,50 zł 5,00 zł 8,00 zł 8,50 zł
kalka – 90 g 4,00 zł 5,00 zł 7,50 zł 10,00 zł 10,50 zł
składanie/cięcie do A4 0,40 zł 0,75 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,80 zł
 
 

 

Plus do­da­tek za dru­ko­wa­nie z:

- pli­ku zamkniętego (.pdf, .plt, .bmp, .tiff, .jpg, .cdr, .psd, itp.) - 1 zł,

- pliku otwartego (.dwg, .dxf, itp.) - 3 zł.