Dy­plo­my­ i cer­ty­fi­ka­ty

 

Dy­plo­my, cer­ty­fi­ka­ty i wyróżnienia są nie­zwy­kle cen­nym i zarazem nie­zbęd­nym upominkiem, którego nie można pominąć przy wrę­cza­niu na­gród za pewne sukcesy czy osiągnięcia. Dyplomy i certyfikaty to również pisemne za­świad­cze­nie o zdo­by­tych umie­jęt­no­ściach przez uczest­ni­ków szko­leń czy kur­sów.

 

W Centrum Dobrego Druku – posiadamy w ofercie druk:

 

  • dyplomów,
  • certyfikatów,
  • wyróżnień,
  • podziękowań,

 

i możemy je specjalnie dla Ciebie przygotować!

 

Zalety i możliwości:

 

  • druk z wykorzystaniem najnowszej technologii cyfrowej,
  • wykorzystanie papieru o podwyższonej gramaturze, co pozwala na osiągnięcie zachwycających efektów,
  • krótki czas realizacji,
  • personalizacja druku - na każ­dym z dy­plo­mów na­no­si­my in­ne da­ne oso­bo­we po­bra­ne z przy­go­to­wa­nej przez zle­ca­ją­ce­go ba­zy da­nych (np. *. xls, *.csv). Do per­so­na­li­za­cji wy­ko­rzy­stu­je­my spe­cjal­nie prze­zna­czo­ne opro­gra­mo­wa­nie - ta­ka usłu­ga oszczę­dza czas i eli­mi­nu­je moż­li­wość wystąpienia po­mył­ki.

 

W swojej ofercie posiadamy również srebrne ramki aluminiowe w formacie A4, w których idealnie prezentują się wydrukowane dyplomy, certyfikaty, wyróżnienia czy podziękowania. Ramki mogą wisieć lub stać, poziomo lub pionowo – wszystko zależy od Ciebie! Ramki od frontu zabezpieczone są szkłem.

 

Koszt ramki to jedyne 25,00 zł brutto!

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!
 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
     
 

Drodzy Klienci, jeżeli nie macie własnych zdjęć by z nich wydrukować to czego potrzebujecie,

możecie w każdej chwili zakupić samodzielnie zdjęcie/zdjęcia na Fotolii.

Znajdziecie tam ponad 39 milionów obrazów, wektorów, ilustracji i klipów wideo.

 
     

 

  Wycena indywidualna
Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.