Akcesoria do iden­ty­fi­ka­to­rów, kart dostępu

 

W na­szej ofer­cie oprócz identyfikatorów i kart dostępu znaj­dą Pań­stwo rów­nież do nich akcesoria, tj.: 
  • żab­ki,
  • smycze,
  • za­pin­ki ma­gne­tycz­ne.

 

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

  • wy­so­ka od­por­ność na uszko­dze­nia me­cha­nicz­ne,
  • różnorodna kolorystyka,
  • wie­le ty­pów opra­wek.
 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  Wycena indywidualna? Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.