Tecz­ki

 

Tecz­ki fir­mo­we to zdecydowanie skuteczny nośnik reklamowy. Idealnie spraw­dzają się za­rów­no ja­ko for­ma pro­mo­cji fir­my, jak również wydarzeń typu: szkolenie czy konferencja. W kon­tak­tach biznesowych ważne jest, aby do­ku­men­ty ta­kie jak: wy­ce­ny, umo­wy, ofer­ty, ma­te­ria­ły infor­macyjne, wrę­cza­ne by­ły Klien­tom w tecz­kach z lo­go fir­my. 


Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

  • pa­pier 350 g,
  • format A4,
  • fo­liowanie jednostronne: mat, błysk, satyna,
  • do­kle­ja­na kie­szon­ka po­sia­da na­cię­cie na wi­zy­tów­kę, ka­len­da­rzyk, itp.,
  • mi­ni­mal­na ilość zamówienia 10 sztuk.

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!

 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  Wycena indywidualna
Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.