Potykacze

 

Po­ty­ka­cze zwa­ne tak­że sto­ja­ka­mi re­kla­mo­wy­mi lub stan­da­mi to bar­dzo po­pu­lar­na for­ma ko­mu­ni­ka­cji z Klien­tem. Słu­żą do szyb­kie­go i bez­po­śred­nie­go po­in­for­mo­wa­nia go o naszej aktualnie obowiązującej ofer­cie. Do­sko­na­le spraw­dza­ją się w ak­cjach in­for­ma­cyj­nych, pro­mo­cyj­nych, re­kla­mo­wych, jak również na tar­gach.

 

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

  • wykonane z trwałych materiałów, np. PCV, aluminium,
  • do zastosowania zewnętrznego (przed budynkiem, sklepem, pubem, restauracją czy księgarnią) jak i wewnętrznego (w galeriach handlowych, biurowcach),
  • dłu­ga ży­wot­ność,
  • krót­ki ter­min re­ali­za­cji,
  • ła­twy i szyb­ki mon­taż,
  • ła­twe w trans­por­cie.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
   Cennik potykaczy (ceny brutto)
                      Rodzaj Format B2 Format A1 Format B1
Potykacz PCV dwustronny - 270,00 zł -
Potykacz ALU dwustronny 300,00 zł 350,00 zł 450,00 zł
Potykacz OUTDOOR dwustronny 640,00 zł 700,00 zł -

 

  • koszt po­ty­ka­cza za­wie­ra wy­druk gra­fi­ki i kon­struk­cję