Pomoc

 

Do­brze przy­go­to­wa­ny plik to pod­sta­wa ta­nie­go i szyb­kie­go dru­ko­wa­nia, wów­czas do­star­czo­ny ma­te­riał nie wy­ma­ga do­dat­ko­wej in­ge­ren­cji pra­cow­ni­ka, a to skra­ca czas po­trzeb­ny na wy­dru­ko­wa­nie i wy­koń­cze­nie pra­cy. Po­ni­żej znaj­dą Pań­stwo od­po­wie­dzi na naj­czę­ściej za­da­wa­ne py­ta­nia. 
  Kliknij na zakładkę poniżej aby uzyskać pomoc  

Regulamin

 

Regulamin korzystania z portalu internetowego www.druk24h.pl

 

§ 1. Postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.druk24h.pl oraz dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.
 2. Właścicielem i administratorem strony jest

  G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Warszawie (02-676 Warszawa) ul. Postępu 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców powadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000136047, REGON: 380503985, NIP:521-383-10-70, kapitał zakładowy spółki 50 000,00 zł.

 3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców, dokonujących zakupu produktów oferowanych za pośrednictwem portalu www.druk24h.pl

 

§ 2. Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zawierania umów na odległość pomiędzy Klientem dokonującym zakupów za pośrednictwem portalu www.druk24h.pl a Sprzedawcą.
 2. Klient/Kupujący – konsument lub przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem portalu www.druk24h.pl
 3. Sprzedawca –

  G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Warszawie (02-676 Warszawa) ul. Postępu 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców powadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000136047, REGON: 380503985, NIP 521-383-10-70.

 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2017.0.459 t.j.)
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Produkty – materiały/towary oraz usługi poligraficzne wraz z wykończeniem dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.druk24h.pl
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym, określające
  w szczególności ilość oraz rodzaj zamawianego produktu.

 

§ 3. Kontakt ze Sprzedawcą:

   Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poniżej wskazanych numerów telefonów oraz adresów
   e-mail:

   1. Adresy e-mail Sprzedawcy:

- zapytania/wyceny/zamówienia: lwowska@druk24h.pl, mordor@druk24h.pl, zapytanie@druk24h.pl

   2. Numer telefonu Sprzedawcy:

- Punkt Postępu (Mokotów) - tel. 22 899 23 34, pon.–pt. 7–22, sob. 8–16

- Punkt Lwowska (Centrum) - tel. 22 625 24 10 - 7/24h 

   3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 06 1090 2851 0000 0001 3685 9922

 

§ 4. Wymagania techniczne

   1. Do skorzystania z oferty dostępnej za pośrednictwem portalu www.druk24h.pl niezbędne jest:

- urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową

- aktywne konto poczty elektronicznej

- włączona obsługa plików cookies

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

§ 5. Zasady składania zamówień:

   1. Zamówienie można złożyć kontaktując się ze Sprzedawcą:

- za pośrednictwem strony internetowej, wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem
  https://www.druk24h.pl/kontakt,zapytanie

- lub wysyłając zamówienie e-mailem na jeden z poniższych adresów e-mail : lwowska@druk24h.pl lub
  mordor@druk24h.pl

    2. W przypadku składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej lub e-mailem plik o wielkości do 10MB
        można dodać jako załącznik formularza lub wiadomości e-mail.

   3. W przypadku plików o wielkości powyżej 10MB prosimy o przesłanie ich za pomocą np: We Transfer.

   4. Aby złożyć zamówienie drogą e-mail oraz poprzez formularz w wiadomości należy zawrzeć:

- dane kontaktowe (w tym numer telefonu)

- specyfikację zamówienia, m.in.: rodzaj druku (czarno-biały czy kolorowy), rodzaj papieru, nakład, informacje
  o pracach wykończeniowych: dziurkowanie (2 lub 4 dziurki), zszywanie (1 lub 2 zszywki) składanie (do teczki,
  do wpięcia, do koszulki, rulon), oraz inne istotne informacje.

           Pliki do wydruku powinny być przygotowane we właściwej przestrzeni kolorystycznej tj. CMYK.

   5. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca skontaktuje się z Klientem i potwierdzi szczegóły zamówienia,
        w tym m.in.: cenę końcową zamówienia oraz czas realizacji zamówienia.

   6. Na cenę końcową składa się: cena za produkt oraz koszt dostawy.

   7. Klient zobowiązany jest ostatecznie zaakceptować zamówienie. Przez ostateczną akceptację rozumiane jest
       zatwierdzenie e-mailem przez Klienta poprawności projektu pod kątem układu graficznego, treści merytorycznej oraz
       układu graficznego, ceny produktów i kosztów transportu oraz czasu realizacji zamówienia.

   8. Klient zobowiązany jest do korzystania z oferty G&G Studio sp. z o.o. Sp.k. zgodnie z obowiązującym prawem. Klient
       zobowiązany jest do przestrzegania norm wynikających z prawa autorskiego i własności intelektualnej  oraz mając na
       względzie poszanowanie dóbr osobistych. Przedmiotowe postanowienie dotyczy zarówno dóbr osobistych, prawa
       autorskiego własności intelektualnej G&G Studio sp. z o.o. Sp.k. jak i osób trzecich.

   9. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści, o charakterze bezprawnym.

 

§ 6. Płatność

   1. Klient ma możliwość skorzystać z następujących metod zapłaty za zamówienie:

- płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy

- płatność za pośrednictwem płatności on-line Dotpay

- płatność gotówką w jednym z punktów: Lwowska lub Postępu

   2. Płatności należy dokonywać, w zależności od wyboru Klienta: na numer rachunku wskazany w wiadomości e-mail
       przekazanej przez Sprzedawcę lub korzystając z odnośnika do płatności on-line Dotpay, również wskazanego

       w wiadomości e-mail przekazanej przez Sprzedawcę.

   3. W przypadku płatności Dotpay wykonanej omyłkowo lub w błędnej kwocie druk24h zastrzega sobie możliwość wystawienia           noty księgowej na opłaty pobrane przez Dotpay i potrącenie ich od zwracanej kwoty.

   4. Warunkiem rozpoczęcia realizacji umowy jest potwierdzenie wpływu środków na rachunek bankowy
       G&G Studio sp. z o.o.  oraz ostateczna akceptacja zamówienia przez Klienta.

 

§ 7. Cennik

   1. Cena za towar/usługę zamawianą poprzez stronę internetową lub e-mailem ustalana jest w oparciu o cennik
       zamieszczony na stronie: http://www.druk24h.pl/public/files/pdf/Druk24h-Cennik.pdf  obowiązujący w dacie złożenia
       zamówienia.

   2. Wszystkie ceny podane na stronie zwierają podatek VAT.

   3. Za wykonane zamówienie wystawiany jest dokument księgowy potwierdzający transakcję: paragon lub faktura VAT,
       w zależności od wyboru Klienta.

   4. W przypadku wyboru przez Klienta faktury VAT należy podać następujące dane: nazwę firmy, adres oraz NIP.
       Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana do Klienta w terminach zgodnych z obowiązującymi  przepisami.

   5. Klientów, którzy mają podpisaną indywidualną umowę na świadczenie usług poligraficznych, obowiązują ceny
       ustalone w umowie a w przypadku zamówień na usługi i towary nieustalone w umowie ceny podane na stronie
       internetowej lub w punkcie.

 

§ 8. Wykonanie umowy oraz termin

   1. Przesłanie materiałów do realizacji a następnie potwierdzenie złożenia zamówienia zwierającego ustalenia pomiędzy
       stronami jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Sprzedającym umowy sprzedaży towaru/usługi.

   2. Sprzedający przygotowuje zamówienie zgodnie z przekazaną specyfikacją kolorystyczną. Z uwagi na powyższe, 
       składając zamówienie należy mieć na względzie czy urządzenie Klienta ma właściwą kalibrację oraz profil kolorów.
       Niepoprawne technologicznie jest porównywanie kolorów wyświetlanych na większości monitorów z technologią
       druku.

   3. Sprzedający drukuje przekazane materiały nie wykonując w nich poprawek błędów ortograficznych, stylistycznych
       czy gramatycznych. Po zatwierdzeniu projektu jest on drukowany w formie zaakceptowanej przez Klienta bez  ingerencji
       przez Sprzedającego.

   4. Czas wykonania umowy jest zależny od rodzaju zamówienia oraz ilości zamówionych produktów. Informacja o czasie
       wykonania zamówienia jest podawana każdorazowo przez Sprzedawcę przed ostateczną akceptacją zamówienia,
       a czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania płatności.

   5. Sprzedawca dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki           produkcyjnej, maksymalnie o 2 dni robocze.

   6. Sprzedawca dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji zamówienia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od           Sprzedawcy, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego, awarie urządzeń poligraficznych.

   7. Opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z powodów wskazanych w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego paragrafu nie                     pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Sprzedawcy wobec Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do                 odstąpienia od umowy.

 

§ 9. Dostawa

   1. Dostawa odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

   2. Rodzaje dostawy oferowane przez Sprzedającego:

- odbiór osobisty w punkcie,

- dostarczenie  za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

   3. W zależności od wyboru sposobu dostawy – odbiór w punkcie jest darmowy a cena wysyłki kurierskiej jest zgodna
        z cennikiem dostawcy przesyłek kurierskich.

   4. W przypadku gdy Klient jako sposób dostawy wybrał odbiór w punkcie usługowym, musi dokonać go w terminie do 30 dni od         momentu mailowej akceptacji zamówienia bądź przesłania potwierdzenia przelewu. Po tym terminie zamówienie zostanie             zniszczone. 

   5. Punkty odbioru osobistego:

- Punkt Lwowska; czynne 24h – 7 dni w tygodniu; ul. Lwowska 12; 00-658 Warszawa
- Punkt Postępu; czynne pon.–pt. 7–22, sob. 8–16; ul. Postępu 14; 02-676 Warszawa

   6. Informacja o szczegółowych kosztach doręczenia podawana jest indywidualnie po złożeniu zamówienia, ale przed jego
       ostateczną akceptacją.

   7. Na warunkach określonych na stronie: http://www.druk24h.pl/dostawa Sprzedawca oferuje również darmowy transport
       na terenie Warszawy, przy zamówieniu za minimum 99,00 zł brutto (pod jeden adres).

 

§ 10. Reklamacje

   1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

   2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji zgodnie
       z przepisami dotyczącymi rękojmi wskazanymi w ustawie kodeks cywilny.

   3. Reklamację można składać osobiście lub drogą elektroniczną na poniższe adresy:

          - druk24h.pl - G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k., ul. Lwowska 12, 00-660 Warszawa

          - reklamacje@druk24h.pl

   4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta
       składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Powyższe wskazania mają jedynie formę
       zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonej bez ich zachowania. Klient może również skorzystać
       z formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

   5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz
       wadliwą do miejsca wskazanego w niniejszym Regulaminie.

   6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie
       zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

   7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

       G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa.

 

 § 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

   1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów
       rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach
       oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
       zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach
       Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

   2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
       reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji 
  Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

- jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
  postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

- może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także
  z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
  statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007
  707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

- może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 12. Dane osobowe

   1. W czasie składania zamówienia za pośrednictwem portalu www.druk24h.pl Klient zostaje poproszony o podanie
       swoich danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
       w celu realizacji na jego rzecz Umowy sprzedaży.

   2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych podczas składania Zamówienia jest G&G Studio Sp. z o.o.             Sp.k., z siedzibą w Warszawie (02-676 Warszawa) ul. Postępu 14, wpisana do rejestru

       przedsiębiorców powadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
       Sądowego pod numerem: 0000136047, REGON: 380503985, NIP 521-383-10-70.

  3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich przenoszenia, a także może zwrócić się z
      pisemnym żądaniem ograniczenia przetwarzania lub usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych.
      Żądanie usunięcia danych zostanie zrealizowane, o ile nie istnieją inne podstawy do przetwarzania danych, w tym
      powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane wprowadzone przez Kupującego przy wysłaniu zapytania za
      pośrednictwem Serwisu można zmienić zgłaszając prośbę na adres iod@druk24h.pl 

  4. Klient ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego
      interesu prawnego sprzedawcy, np. w celach marketingowych.

  5. Klient ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że jego dane są
      przetwarzane niezgodnie z prawem.

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych
      niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

   7. Dane są ujawniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, tj. świadczącym usługi informatyczne,                   hostingowe, usługę livechat, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,                           podatkową, rachunkową, podmiotom realizującym dostawy, podmiotom realizującym usługi płatności online.

    8. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności.

 

§ 13. Odstąpienie od umowy

   1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić
       od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

   2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

- pisemnie na adres: G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lwowska@druk24h.pl

   3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego
       Regulaminu.

  4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności 
  (m.in. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę
  trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
  partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym
  dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów

- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

   5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

   6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
       oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
       płatności, w tym koszty dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
       płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
       się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta,
       może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem
       lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił
       od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba
       że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed
       jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa

   8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącej wynikiem korzystania z niego
       w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

   9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
       Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
       kosztów. 

   10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został
  poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje
  kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
  Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności
  do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
  opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
  zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
  nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy
  Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
  rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

- w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
  konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument  żądał, lub
  dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia
  od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
  w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
  samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
  kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
  rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
  poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 14. Postanowienia końcowe

   1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
       prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny; Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną a ponadto dla
       Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30
       maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

   2. Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie z ważnych przyczyn (m.in. zmiany w przepisach prawa). O wszelkich
        zmianach Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej portalu www.druk24h.pl, która będzie
        zawierała wskazanie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni
        od dnia ich ogłoszenia.

 

 

 1. Wzór odstąpienia od umowy
 2. Formularz reklamacji

 

Formularz reklamacyjnyDrogi Kliencie, reklamacja powinna zostać zgłoszona na piśmie i dostarczona Sprzedawcy drogą  e–mail lub listem poleconym wraz z reklamowanym towarem.
Poniżej link do pobrania formularza reklamacyjnego w wersji edytowalnej.
(Aby można było edytować formularz należy zapisać go na dysku swojego komputera).

 

Pobierz formularz reklamacyjny w formacie PDF

 

 

Jak złożyć zamówienie


Stan­dar­do­wo pra­ce przyj­mu­je­my na no­śni­kach: USB, CD, DVD oraz na kar­tach pa­mię­ci SD, CF/SM. Pre­fe­ro­wa­ną przez nas for­mą prze­sy­ła­nia pli­ków (pli­ki do ­10 MB.) jest dro­ga ma­ilo­wa.

Pli­ki pro­si­my prze­sy­łać na ad­res:


W tre­ści ma­ila po­win­na zna­leźć się spe­cy­fi­ka­cja za­mó­wie­nia tj. ro­dzaj dru­ku (ko­lor, cz-b), ro­dzaj pa­pie­ru, na­kład, pra­ce wy­koń­cze­nio­we ta­kie jak: dziur­ko­wa­nie (2 lub 4 dziur­ki), zszy­wa­nie (1 lub 2-ie zszyw­ki), skła­da­nie (do tecz­ki, do wpię­cia, do ko­szul­ki, ru­lon), opra­wa (typ, ko­lor), itp. Bar­dzo waż­ne jest po­da­nie da­ty i go­dzi­ny od­bio­ru, oraz nu­me­ru te­le­fo­nu kon­tak­to­we­go.

UWAGA! – zle­ceń bez opi­su nie wy­ko­nu­je­my!

 

Obowiązek informacyjny RODO


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ART. 13 RODO

(Informacja o administratorze i przetwarzaniu Twoich danych.)

 

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych

osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na

terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z tym rozporządzeniem zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności

pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy firmy G&G Studio Sp. z o.o Sp.k. zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

Kto jest Administrator Państwa danych osobowych?

W świetle przepisów administratorem Państwa danych osobowych jest: G&G Studio Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Warszawie (02-676 Warszawa) ul. Postępu 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców powadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000736238, REGON: 380503985, NIP 521-383-10-70, kapitał zakładowy spółki 50 000,00zł. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

Czy podawanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne?

Podawanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej

z Państwem na świadczenie usług. Jeżeli nie podadzą Państwo danych np. wypełniając formularz kontaktowy o wymagane

dane Sprzedający nie będzie miał możliwości odpowiedzi na zapytanie czy zawarcia z Państwem umowy.

 

Jakie dane zbieramy w naszym serwisie?

Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

 

W naszym Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu – dane zbierane podczas składania zamówienia za pośrednictwem formularza

kontaktowego lub poprzez wysłanie zapytania na e – maile znajdujące się w zakładce kontakt;

b) adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne

informacje zawarte w logach systemowych);

c) cookies – Serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb

i umożliwienia dokonania zleceń. Szczegóły polityki cookies.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić zrealizowanie zamówienia

i ułatwić kontakt.

Przetwarzane dane osobowe, są niezbędne do wykonania umowy zawartej miedzy Klientem a Sprzedawcą w tym do:

a) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu, w tym dokonywania

transakcji;

b) realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;

c) obsługi reklamacji;

d) obsługi zapytań, które są do nas kierowane poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednie e-maile znajdujące

się w zakładce kontakt;

e) kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług;

f) dostarczania usług/produktów w ramach zawartej umowy sprzedaży;

g) celów podatkowych i rachunkowych.

 

Komu i jak udostępniamy Państwa dane osobowe?

1. Państwa dane udostępniamy:

a) podmiotom/operatorom współpracującym z G&G Studio w zakresie płatności, prowadzącym działalność płatniczą

(banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi

DotPay i Polecenia Zapłaty;

b) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności;

c) podmiotom prowadzącym działalność kurierską i spedycyjną, które dostarczają zakupione towary/usługi do Kupujących

zgodnie z ich wolą;

d) podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć teleinformatyczną;

e) właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa;

f) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

g) podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie.

W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym firmom, ograniczona jest do wymaganego minimum.

2. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów wymienionych w punkcie 1.

3. Wszystkie firmy współpracujące, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników Serwisu danych zobowiązały

się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia

swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

4. Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

1. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem a także po jej zakończeniu

w celach:

a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

2. Przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy

przechowywać dane przez okres, w którym G&G Studio zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Celem RODO jest zapewnienie Państwu możliwości ochrony swoich praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do Państwa danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

 a) prawa do wycofania zgody;

b) prawa dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane

Serwis przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii;

c) prawo żądania sprostowania danych;

d) prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać

zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych, np.: dane nie są już niezbędne do realizacji

celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są

przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki

określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Sprzedający nie potrzebuje pewnych danych,

nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie

operacji na danych lub nieusuwanie danych;

f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym,

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące,

które dostarczyła Sprzedającemu. Jednakże tylko wtedy gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe. Wniosek

o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą;

g) prawo sprzeciwu – osoba której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania

przez Sprzedającego danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych przez Sprzedającego jest prawnie

uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już

mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: - ważne

prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec

Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Państwa Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym mają Państwo prawo wycofania zgody na

przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

Jak mogą Państwo się z nami skontaktować i skorzystać z wskazanych praw?

Mogą Państwo zwrócić się do nas z wnioskiem:

a) pisząc list i wysyłając na adres: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”;

b) pisząc e-maila na adres: iod@druk24h.pl

 

Czy Państwa dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Państwa dane osobowe obecnie nie trafiają poza EOG. Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy

o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo.

 

Czy i gdzie mają Państwo prawo wnieść skargę?

Wraz z obowiązkiem stosowania przepisów RODO weszła w życie również regulacja dotycząca zgłaszania do właściwego

organu nadzoru, czyli prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszelkich naruszeń bezpieczeństwa danych. W związku

z tym mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 33 RODO), jeżeli uważają

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Jak przygotować plik do druku


Do­brze przy­go­to­wa­ny plik to pod­sta­wa ta­nie­go i szyb­kie­go dru­ko­wa­nia, wów­czas do­star­czo­ny ma­te­riał nie wy­ma­ga do­dat­ko­wej in­ge­ren­cji pra­cow­ni­ka, a to skra­ca czas po­trzeb­ny na wy­dru­ko­wa­nie i wy­koń­cze­nie pra­cy. Po­za tym eli­mi­nu­ję to tak­że moż­li­wość po­wsta­nia błę­du przy prze­ra­bia­niu pli­ku (gra­fik nie zna ma­te­ria­łu tak jak je­go au­tor). Dzię­ki te­mu nie zwięk­sza­ją się kosz­ty wy­ko­na­nia pra­cy.

Aby unik­nąć błę­dów w przy­go­to­wa­niu pli­ków do dru­ku pre­zn­tu­je­my Pań­stwu kil­ka ogól­nych in­for­ma­cji na ten te­mat. Po­rad­nik za­wie­ra­ją­cy przy­dat­ne wska­zów­ki do­stęp­ny jest po­ni­żej w for­ma­cie pdf.

 

Pobierz poradnik jak przygotować plik do druku w formacie .PDF

 

Dru­ku­je­my z:

 • MS Of­fi­ce do wer­sji 2010
 • Co­re­lDraw do wer­sji X5
 • Au­to­Cad LT do wer­sji CS5
 • InDe­sign do wer­sji CS5
 • Pho­to­shop do wer­sji CS5
 • Ilu­stra­tor do wer­sji CS5

 

Słownik pojęć użytych na naszej stronie

 

APLA – jed­no­li­te tło, w po­li­gra­fii efek­tem apli jest jed­no­li­ta po­wierzch­nia dru­ku, czy­li peł­ne kry­cie.


BANER REKLAMOWY – re­kla­ma ze­wnętrz­na do eks­po­zy­cji w świe­tle dzien­nym lub pod­świe­tla­na. Jest dru­ko­wa­na na tka­ni­nie, siat­ce wi­ny­lo­wej lub na po­wle­ka­nym PCV płót­nie.


BIGOWANIE (PRZEGNIATANIE) – czyn­ność in­tro­li­ga­tor­ska uła­twia­ją­ca zgi­na­nia ma­te­ria­łu po­le­ga­ją­ca na wy­ci­śnię­ciu row­ka w ma­te­ria­le, np. pa­pie­rze lub kar­to­nie.


BROSZURA – wy­rób poligra­ficz­ny o ma­łej ob­ję­to­ści, mak­sy­mal­nie 64 stro­ny/4 ar­ku­sze dru­kar­skie. Max. ar­kusz w dru­ku cy­fro­wym to A3+. Ilość stron mu­si być po­dziel­na przez 4.


CMYK – skrót od ang. Cy­an, Ma­gen­ta, Yel­low, Bla­cK (nie­bie­sko­zie­lo­na, pur­pu­ra, żół­ta, czar­na) jest to ze­staw czte­rech pod­sta­wo­wych ko­lo­rów farb dru­kar­skich sto­so­wa­nych po­wszech­nie w dru­ku ko­lo­ro­wym w po­li­gra­fii (za­kres barw dru­ko­wa­nych).


DTP (ang. De­sk­top Pu­bli­shing) – kom­pu­te­ro­we przy­go­to­wa­nie ma­te­ria­łów tek­sto­wych i gra­ficz­nych do dru­ku.

 

DPI (ang. dots per inch - punk­tów na cal) – Licz­ba punk­tów (ra­stro­wych) na dłu­go­ści ca­la. Im wyż­sza roz­dziel­czość tym da­ny ma­te­riał za­wie­rać bę­dzie wię­cej szcze­gó­łów. Zdję­cie bę­dzie mia­ło więk­szą ja­kość i ostrość.

 

DRUK CYFROWY – ma­szy­ny no­wej ge­ne­ra­cji sprzę­żo­ne z kom­pu­te­rem, dru­kujące na spe­cjal­nych pa­pie­rach, ni­sko­na­kła­do­we, wie­lo­barw­ne i jed­no­ko­lo­ro­we pra­ce w róż­nych for­ma­tach. Tech­ni­ka dru­ko­wa­nia bez­po­śred­nio z cy­fro­we­go pli­ku gra­ficz­ne­go, bez ma­tryc i form dru­kar­skich Druk cy­fro­wy sto­su­je się tam, gdzie na­kła­dy są na ty­le ma­łe, że nie jest opła­cal­ne sto­so­wa­nie of­f­se­tu, jed­nak ocze­ki­wa­na jest do­bra ja­kość.

 

DRUK SOLWENTOWY – to druk far­ba­mi sol­wen­to­wy­mi od­por­ny na wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne. Dzię­ki te­mu dru­ki mo­gą być przez wie­le lat eks­po­no­wa­ne na ze­wnątrz. Odz­na­cza­ją się du­żą od­por­no­ścią na uszko­dze­nia me­cha­nicz­ne, ście­ra­nie, zróż­ni­co­wa­ne wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne, eks­tre­mal­ne róż­ni­ce tem­pe­ra­tur. Zasto­so­wa­nie: ta­bli­ce re­kla­mo­we, sa­mochody, ba­ne­ry, bil­bo­ar­dy, ka­se­to­ny, fla­gi itp.

 

Druk UV – druk bez­po­śred­ni na pła­skim podło­żu i utrwa­lo­ny pro­mie­nia­mi ul­tra­fio­le­to­wy­mi (UV). Ce­chu­je go wy­so­ka tr­wa­łość ko­lo­ru. Za­le­tą jest moż­li­wość dru­ku bia­łym ko­lo­rem i róż­no­rod­ność podło­ży np. szkło, pla­stik, me­tal, drew­no itp.


FALCOWANIE – ła­ma­nie pa­pie­ru (zła­my­wa­nie) - ze­spół czyn­no­ści zwią­za­nych z za­gi­na­niem do żą­da­ne­go for­ma­tu z jed­no­cze­snym przy­ci­śnię­ciem w miej­scu zgię­cia, w ce­lu uzy­ska­nia w tym miej­scu tr­wa­łe­go od­kształ­ce­nia. Sto­so­wa­ne np. w pro­duk­cji ulo­tek czy fol­de­rów.


FOLDER – ma for­mę ar­ku­sza pa­pie­ru zło­żo­nego jed­no­krot­nie, dwie­ma płaszczyzna­mi pio­no­wo. Wy­stę­pu­je w róż­nych for­ma­tach, ma tyl­ko czte­ry stro­ny.


FOLIA OWV – One Way Vi­sion - fo­lia cha­rak­te­ry­zu­je się dziur­ka­mi o struk­tu­rze pla­stra mio­du, któ­re umoż­li­wia­ją prze­pusz­cza­nie świa­tła.


FOLIOWANIE – (ro­dzaj la­mi­no­wa­nia) po­le­ga na po­kry­ciu za­dru­ko­wa­nych po­wierzch­ni fo­lią z two­rzy­wa sztucz­ne­go (ma­to­wą lub błysz­czą­cą), w ce­lu podwyż­sze­nia wa­lo­rów es­te­tycz­nych.


GRAFIKA WEKTOROWA – za­wie­ra w so­bie kształ­ty zło­żo­ne z krzy­wych. Pli­ki w po­sta­ci wek­to­ro­wej mo­że­my do­wol­nie po­więk­szać i zmniej­szać bez żad­nej utra­ty ja­kości.


IMPOZYCJA jest to elek­tro­nicz­ny mon­taż (skład­ko­wa­nie) stron pu­bli­ka­cji (np. ksią­żek, al­bu­mów, fol­de­rów), czy­li elek­tro­nicz­ny roz­kład stron na ar­ku­szu A3 (w dru­ku cy­fro­wym).


KASZEROWANIE – uszla­chet­nia­nie wy­ro­bu pa­pier­ni­cze­go po­przez okle­ja­nie cien­kim pa­pie­rem (nie­za­dru­ko­wa­nym lub za­dru­ko­wa­nym) pa­pie­ru znacz­nie grub­sze­go, kar­to­nu, tek­tu­ry fa­li­stej itp.


KRZYWE – za­mia­na fon­tów na krzy­we czy­li wek­to­ro­wy obraz. Da­je to nam pew­ność, że na każ­dym kom­pu­te­rze i po wy­dru­ko­wa­niu nasz pro­jekt bę­dzie wy­glą­dał tak sa­mo.


LAMINOWANIE – to po­kry­wa­nie po­wierzch­ni la­mi­na­tem dla uzy­ska­nia do­dat­ko­wych od­por­no­ści, np. od­por­no­ści na wil­goć czy od­por­no­ści me­cha­nicz­nych.


LINIE CIĘCIA/ZNACZNIKI CIĘCIA/SZNYTY FORMATOWE – zna­ki umiesz­czo­ne na ar­ku­szu po­za ob­sza­rem stro­ny, wska­zu­ją­ce gdzie na­le­ży pa­pier ob­ciąć na wy­miar net­to, lub też po­ka­zu­ją­ce gdzie na­le­ży wy­ko­nać bi­go­wa­nie lub fal­co­wa­nie. Szny­ty dla for­ma­tu net­to na­no­si się au­to­ma­tycz­nie wy­bie­ra­jąc od­po­wied­nią opcję w pro­gra­mie DTP, po­zo­sta­łe szny­ty na­no­si w pro­gra­mie ręcz­nie. Szny­ty - cien­kie kre­ski od­da­lo­ne od for­ma­tu net­to na od­le­głość 3–5 mm.


PASER (PUNKTURA) – ele­ment gra­ficz­ny umiesz­cza­ny po­za for­ma­tem pu­bli­ka­cji, słu­żą­cy ja­ko „ce­low­ni­k” w dru­ku barw­nym do do­kład­ne­go na­no­sze­nia obra­zu dru­ko­wa­ne­go ko­lej­ny­mi far­ba­mi dru­ko­wy­mi w to sa­mo miej­sce (przy­dat­ne w of­fse­cie, nie uży­wa­ne w dru­ku cy­fro­wym). W dru­ku dwu­stron­nym pa­se­ry po­zwa­la­ją na spa­so­wa­nie stro­ny pra­wej i le­wej.


PERSONALIZACJA – Per­so­na­li­zo­wa­nie to druk da­nych zmien­nych przy wy­ko­rzy­sta­niu do­dat­ko­we­go opro­gra­mo­wa­nia do per­so­na­li­za­cji po­le­ga­ją­cy na na­nie­sie­niu na każ­dy eg­zem­plarz zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych ele­mentów tj. imion, na­zwisk, nu­me­ro­wa­nie, lo­ga, zdję­cia z po­wie­rzo­nych baz da­nych np. xls, csv. Ta­ka usłu­ga oszczę­dza czas i eli­mi­nu­je moż­li­wość po­mył­ki spo­ty­ka­nej w przy­pad­ku per­so­na­li­za­cji ręcz­nej.

Per­so­na­li­zo­wać moż­na: dy­plo­my, cer­ty­fi­ka­ty, iden­ty­fi­ka­to­ry, li­sty, kar­ty oko­licz­no­ścio­we, kar­ne­ty, ma­te­riały szko­le­nio­we, ofer­ty han­dlo­we, cen­ni­ki, bi­le­ty, za­pro­sze­nia, in­struk­cje i wie­le in­nych.


PERFORACJA – otwo­ry wy­ko­na­ne w ja­kimś ma­te­ria­le, speł­nia­ją­ce róż­ne funk­cje, np. uła­twie­nie odry­wa­nia (bi­le­ty, ku­po­ny), wpi­na­nia w se­gre­ga­tor, mo­co­wa­nia itp. Za­zwy­czaj sze­reg kre­sek wy­ko­na­nych w pro­ce­sie dru­ko­wa­nia lub przy uży­ciu od­po­wied­nie­go urzą­dze­nia (grze­bie­nia), zwa­ne­go per­fo­rów­ką, w ce­lu uła­twie­nia od­dzie­ra­nia czę­ści pa­pie­ru.


PLIK OTWARTY – plik źró­dło­wy edy­to­wal­ny­/u­moż­li­wia­ją­cy na­no­sze­nie zmian (np. psd dla pro­gra­mu Ado­be Pho­to­shop, indd dla pro­gra­mu Ado­be InDe­sign czy cdr dla pro­gra­mu Co­re­lDRAW).


PLIK ZAMKNIĘTY – plik, w któ­rym nie moż­na lub nie po­win­no się wpro­wa­dzać już żad­nych zmian. Ewen­tu­al­ne zmia­ny, ko­rek­ty itp. po­win­ny zo­stać wpro­wa­dzo­ne w pli­ku otwar­tym.


PPI (ANG. PIXELS PER INCH) – licz­ba pik­se­li przy­pa­da­ją­ca na cal dłu­go­ści. Jed­nost­ka sto­so­wa­na do okre­śla­nia roz­dziel­czo­ści obra­zów bit­ma­po­wych.


PROOF (pro­of cy­fro­wy) – wy­druk na spe­cjal­nej dru­kar­ce atra­men­to­wej z uży­ciem spe­cjal­nych ma­te­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych i z uży­ciem spe­cja­li­stycz­ne­go opro­gra­mo­wa­nia ty­pu RIP - czy­li pró­ba ko­lo­ru/wzorcowy wy­druk.


RGB – mo­del prze­strze­ni barw, opi­sy­wa­nej współ­rzęd­ny­mi RGB
R – red (czer­wo­nej), G – gre­en (zie­lo­nej) i B – blue (nie­bie­skiej). Jest to mo­del wy­ni­ka­ją­cy z wła­ści­wo­ści od­bior­czych ludz­kie­go oka (obej­mu­je za­kres barw dru­ko­wa­nych i niedru­ko­wa­nych).


SKŁADKA – jest to za­dru­ko­wa­ny z obu stron ar­kusz pa­pie­ru zło­żo­ny jed­no lub wie­lo­krot­nie. Najczę­ściej zło­żo­na skład­ka ma 4, 8, 12, 16, 20, 24 lub 32 stro­ni­ce. Ar­kusz po za­dru­ko­wa­niu jest fal­co­wa­ny, czy­li składa­ny, a na­stęp­nie po ob­cię­ciu spa­dów otrzy­mu­je się pu­bli­ka­cję w go­to­wych roz­mia­rach.


SPADY I MARGINESY – spad dru­kar­ski, to ob­szar dru­ku, któ­ry wy­cho­dzi po­za for­mat net­to pu­bli­ka­cji. Spad gwa­ran­tu­je, że ob­szar dru­ku bę­dzie do­cho­dził do sa­mej kra­wę­dzi po przy­cię­ciu ar­ku­sza. Wiel­kość spa­du do więk­szo­ści stan­dar­do­wych dru­ków (ulot­ka, pla­kat, wi­zy­tów­ka) to 3 mm.
Mar­gi­nes we­wnętrz­ny to ob­szar w for­ma­cie net­to okre­śla­ją­cy od­le­głość ele­mentów od brze­gów for­ma­tu np. tek­sty, lo­go­ty­py etc. po­win­ny być od­su­nię­te od li­nii cię­cia na od­le­głość o ok. 4 mm. Wy­klu­cza to ry­zy­ko „przycię­cia” tych ele­mentów.


ULOTKA – jest dru­kiem słu­żą­cy ce­lom pro­pa­gan­do­wym i in­for­ma­cyj­nym o nie­wiel­kiej ob­ję­to­ści, za­zwy­czaj w for­mie kart­ki.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu