Oprawa introligatorska CAD

 

Świad­czy­my kom­plek­so­we usłu­gi dla biur ar­chi­tek­to­nicz­nych, geo­de­tów, firm bu­dow­la­nych, kon­struk­tor­skich i bu­dow­nic­twa dro­go­wo-mo­sto­we­go.


Do naszych usług należy:

 

  • druk z au­to­ca­da, wy­dru­ki wek­to­ro­we,
  • ska­no­wa­nie map i pla­nów,
  • ar­chi­wi­za­cja do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nych,
  • opra­wy in­tro­li­ga­tor­skie nie­roz­bie­ral­ne (ak­cep­to­wa­ne przez urzę­dy),
  • opra­wy twar­de i otwie­ra­ne (gre­en­bin­der, se­gre­ga­to­ry),
  • ta­bli­ce in­for­ma­cyj­ne, wi­zu­ali­za­cyj­ne, in­we­stor­skie i in­ne.


Gwa­ran­tu­je­my ochro­nę po­uf­no­ści wszyst­kich otrzy­ma­nych ma­te­ria­łów.

 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  BRAK CENNIKA? Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.  

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz