Druk naklejek magnetycznych. Magnesy.
Folia magnetyczna

 

W swojej ofercie posiadamy wy­druki na fo­lii sa­mo­przy­lep­nej, które następnie nanoszone są na fo­lię ma­gne­tycz­ną tworząc tzw. magnes.

Na­klej­ki ma­gne­tycz­ne po­sia­da­ją sze­ro­kie za­sto­so­wa­nie. Moż­na umieścić je na wszel­kie­go ro­dza­ju podło­żach me­ta­lo­wych typu: szaf­ka, drzwi, lo­dów­ka, samochód, itp.

Naklejki magnetyczne/ magnesy produkujemy w dowolnym kształcie. Mogą być cięte pod kątem prostym ale również cięte po obrysie.

 

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

  • proste w zastosowaniu,
  • bardzo łatwy montaż i demontaż na samochodzie, lodówce itp.
  • bezinwazyjne - można je samodzielnie i w dowolnej chwili zdjąć bez ryzyka uszkodzenia podłoża,
  • mogą mieć dowolny kształt (cięte po obrysie lub proste),
  • do wyboru: fo­lia ma­to­wa lub folia z po­ły­skiem,
  • za­okrą­gla­nie ro­gów (usługa do­dat­ko­wo płat­na),
  • możliwość laminowania (usługa do­dat­ko­wo płat­na),
  • mi­ni­mal­ne za­mó­wie­nie 1 m.b. 

 

UWAGA: dopuszczalna dokładność wymiarów wydruku

wielkoformatowego mieści się w zakresie +/-1%.


Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!

 
     
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  Wycena indywidualna? Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych kształtów i nakład wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie.