Ka­len­da­rze wieloplanszowe z dowolnymi grafikami lub zdjęciami.

 

W swojej ofercie posiadamy kalendarze wieloplanszowe, składające się z 13 stron (strona tytułowa + 12 stron z miesiącami).

 

 • ścienne: z dowolną grafiką lub zdjęciami Klienta.
 • pionowe, poziome
 • w różnych formatach: A3, A4
 • biur­ko­we poziome 30x14 cm
 • kuchenne pionowe: 15x42 cm
 • biurkowe personalizowane graficznie
 • wy­druk ko­lo­ro­wy na pa­pie­rze 210 g ma­t/błysk

 

Zapraszamy do galerii z kalendarzami (znajdującej się pod tabelą z cenami) , by wybrać layout kalendarza.

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
 

 Kliknij na zakładkę poniżej aby uzyskać szczegóły kalendarzy

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Kalendarze ze zdjęciami Klienta: ścienne i biurkowe

 Kalendarze ścienne


Kalendarze ze zdjęciami Klienta: ścienne i biurkowe

­

 

Mo­gą Pań­stwo tak­że za­mó­wić ka­len­da­rze ścien­ne z do­wol­ną gra­fi­ką lub zdję­ciem, w różnych formatach.

Zapraszamy do galerii pod tabelą, by wybrać layout kalendarza!

 

Zalety i możliwości:

 

 • za­le­ca­na ja­kość zdję­cia to co naj­mniej 200 dpi,
 • for­mat zdjęć 23 x 18 cm,

 • wy­druk ko­lo­ro­wy na pa­pie­rze 210 g ma­t/błysk,

 • czas re­ali­za­cji do 12 h.

 

 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik kalendarzy ściennych (ceny brutto)
Format od 10 szt. do 9 szt.
A4 – 13 stron pionowy/poziomy 38,00 zł 40,00 zł
A3 – 13 stron pionowy/poziomy 57,00 zł 60,00 zł
30 x 14 cm – 13 stron biurkowy 29,00 zł 30,00 zł
15 x 42 cm – 13 stron kuchenny 43,00 zł 45,00 zł

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Kalendarze personalizowane graficznie

 Kalendarze personalizowane


Kalendarze personalizowane graficznie

­

 

Nie­kwe­stio­no­wa­nym HIT-em wśród ka­len­darzy są ka­len­da­rze per­so­na­li­zo­wa­ne gra­ficz­nie.
12 ory­gi­nal­nych zdjęć z imio­na­mi i na­zwi­ska­mi Klien­tów lub part­ne­rów bi­zne­so­wych to ory­gi­nal­ny i efek­tow­ny pre­zent świą­tecz­no-no­wo­rocz­ny, a także zna­ko­mi­ty po­mysł na upo­mi­nek bi­zne­so­wy w każ­dym mo­men­cie ro­ku. 

Wy­star­czy, że prze­ślą nam Pań­stwo nie­zbęd­ne da­ne i wy­bio­rą je­den z trzech go­to­wych sza­blo­nów, a my wy­ko­na­my ka­len­darz „szy­ty na mia­rę”.

Sza­blon A - ka­len­darz biurkowy, biały - 20x20  - Pro­jekt
Sza­blon B - ka­len­darz biurkowy, czarny 20x20 - Pro­jekt
Sza­blon C - ka­len­darz biurkowy 21x13,5 –  Pro­jekt
Mo­gą Pań­stwo tak­że za­mó­wić ka­len­darze ścien­ne z do­wol­ną gra­fi­ką lub zdję­ciem, w jed­nym z do­stęp­nych w na­szym Cen­trum for­ma­tów.

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

Cennik kalendarzy personalizowanych (ceny brutto)
Format Wzór

Mi­ni­mal­na
war­tość za­mó­wie­nia

6–10 szt. 11–30 szt. 31–49 szt. od 50 szt.
20 x 20 cm A, B 190,00 zł 32,00 zł 29,90 zł 27,90 zł 24,00 zł
21,5 x 13,5 cm C 180,00 zł 30,00 zł 27,90 zł 25,90 zł 22,00 zł

 

 • mi­ni­mal­ny na­kład 5 szt.

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz