Dy­plo­my­ i cer­ty­fi­ka­ty

 

Dy­plo­my, cer­ty­fi­ka­ty, wyróżnienia czy podziękowania są nie­zwy­kle cen­nym i zarazem nie­zbęd­nym upominkiem, którego nie można pominąć przy wrę­cza­niu na­gród za pewne sukcesy czy osiągnięcia.

 

Zalety i możliwości:

 

  • druk z wykorzystaniem najnowszej technologii cyfrowej,
  • każdy format (standardowo: A4 lub A3),
  • wykorzystanie papieru o podwyższonej gramaturze (standardowo: 250 g/mat),
  • możliwość foliowania: mat, błysk, satyna,
  • krótki czas realizacji,
  • personalizacja druku - na każ­dym z dy­plo­mów na­no­si­my in­ne da­ne oso­bo­we po­bra­ne z przy­go­to­wa­nej przez zle­ca­ją­ce­go ba­zy da­nych (np. *. xls, *.csv). Taka personalizacja pozwala nam oszczędzić czas i wyeliminować pomyłki. 

 

W swojej ofercie posiadamy również srebrne ramki aluminiowe w formacie A4. Ramki mogą wisieć lub stać, poziomo lub pionowo, od frontu zabezpieczone są szkłem. Koszt ramki to jedyne 25,00 zł brutto!

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!

 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  Wycena indywidualna
Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.