Ulotki

 

Ulotka rekla­mowa to zde­cy­do­wa­nie naj­tań­sza i jedna z naj­bar­dziej popu­lar­nych form reklamy. Ulotka jest również pierwszym kontaktem Klienta z daną firmą, danym produktem czy usługą. 

 

Za­lety i moż­li­wo­ści druku ulo­tek:

 

  • ek­spre­sowy czas reali­za­cji,
  • wy­soka jakość druku,
  • każdy format, np. A4; A5; A6; A4 składane do DL w C lub Z; 444 x 210 składane do A5; 610 x 297 składane do A4,
  • każdy nakład,
  • sze­roka gama mate­ria­łów,
  • przy grubszym papierze (od 250g) możliwość foliowania: mat, błysk, satyna, 
  • personalizacja druku - dzięki takim możliwościom dostaną Pań­stwo ulotkę z imie­nie­m i nazwi­skiem odbiorcy lub indywidualnym kodem raba­to­wym.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług z zakresu projektowania graficznego!

 
     
 

 Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  Wycena indywidualna
Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.