Druk tablic numerycznych, tablic okolicznościowych

 

Zalety i możliwości:

 

  • na zamówienie wykonujemy tablice rejestracyjne z dowolnym hasłem, np. Państwo Młodzi, Droga do Raju, Nowożeńcy, Game Over,
  • posiadają one wymiar standardowej tablicy rejestracyjnej,
  • tablice wykonujemy w wersji ekonomicznej (w formie naklejki) lub z PCV 3 mm i Dibond,
  • mi­ni­mal­na ilość zamówienia – 1 szt.,
  • przy­go­to­wa­nie pro­ste­go pro­jek­tu – koszt jedynie 30 zł.,
  • czas re­ali­za­cji 24h.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!
 
     
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 

 

  Wycena indywidualna? Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność do­stęp­nych for­ma­tów, gra­ma­tur pa­pie­ru, ro­dza­jów wy­koń­czeń i uszla­chet­nień – wy­ce­nę przy­go­to­wu­je­my za­wsze in­dy­wi­du­al­nie.