Gra­we­ro­wa­nie la­se­rem

 

Gra­we­ro­wa­nie lase­rowe jest jedną z naj­do­kład­niej­szych tech­nik zna­ko­wa­nia przedmio­tów takich jak: dłu­go­pisy, ołówki, tabliczki, szyldy, iden­ty­fi­ka­tory, nagrody. Gra­we­ru­jemy w róż­nego rodzaju mate­ria­łach: począw­szy od lami­natu, sklejki, aż po gumę czy korek. Tech­nika ta skie­ro­wana jest do tych, któ­rzy cenią sobie trwa­łość, czy­tel­ność, oryginalność, a przy tym ele­gan­cję zna­ko­wa­nego pro­duktu.

 

W sprzedaży mamy również Wizytowniki Standard i Wizytowniki Premium, na których również wykonujemy grawer. 


Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

 

  • pre­cy­zja wy­ko­na­nia,
  • ide­al­na po­wta­rzal­ność – na­wet skom­pli­ko­wa­nych pro­jek­tów,
  • tr­wa­łość i od­por­ność na uszko­dze­nia,
  • szyb­kość – dzię­ki po­sia­da­niu mar­ko­wych la­se­rów gwa­ran­tu­ją­cych wy­daj­ność pro­duk­cji.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi z zakresu projektowania graficznego!

 

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
  Cennik grawerowania laserowego na laminacie (ceny brutto)
 

Min.

57 cm2 

cm2 9 x 5 cm 10 x 5 cm A6 DL 20 x 10 cm A5
Laminat grawerski 20 zł 0,35 zł 15 zł 17 zł 46 zł 62 zł 63 zł 75 zł

 

 

 
 

 Cennik grawerowania laserowego na sklejce 3 mm (ceny brutto)

 

Min. 70 cm2

71 - 149 cm2 150 - 299 cm 2 300 - 599 cm 2 600 - 999 cm 2 od 1000 cm 2
Sklejka 3 mm  20 zł 0,30 zł 0,26 zł 0,22 zł 0,18 zł 0,14 zł
 
 

 

 

 
 

 Cennik grawerowania laserowego na korku drobnoziarnistym i gruboziarnistym (ceny brutto)

 

Min. 80 cm2

81 - 149 cm2
150 - 299 cm2
300 - 599 cm2
600 - 999 cm2
od 1000 cm2

korek    

20 zł 0,25 zł 0,21 zł 0,19 zł 0,17 zł 0,13 zł

 

 

 
 

Cennik długopisów z grawerem (ceny brutto / 1 szt.)

                    Typ do 49 szt. od 50 szt. od 100 szt.

Jednostronnym

(minimalna ilość to 10 szt.)

5,00 zł 4,00 zł 3,00 zł

Dwustronnym

(minimalna ilość to 10 szt.)

6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł

 

 

 
   Cennik wizytowników z grawerem (ceny brutto / 1 szt.)
                                                        Typ Cena
Wizytownik STANDARD z grawerem (niebieski, bordowy, srebrny) 15,00 zł
Wizytownik PREMIUM z grawerem 26,00 zł