Druk fo­to­obra­zów

 

Fotoobraz, czyli inaczej FOTOCANVAS to wy­druk na ba­weł­nia­nym płót­nie ma­lar­skim na­cią­gnię­ty na kro­sno o gru­bo­ści 25 mm.

W Centrum Druku mają Pań­stwo moż­li­wość do­pa­so­wać roz­miar fo­to­obra­zu do każ­de­go, na­wet naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­ce­go wnę­trza. Moż­li­wo­ści jest mnó­stwo, wszyst­ko za­le­ży od te­go co ma przed­sta­wiać fo­to­obraz i jak du­żą po­wierzch­nię ma ozda­biać! Do zdjęć pa­no­ra­micz­nych pro­po­nu­je­my usta­wie­nia po­zio­me np.: 140 x 40, do fo­to­gra­fii por­tre­to­wych for­ma­ty w kwa­dra­cie 40 x 40 cm, 70 x 70 cm itp.

 

Za­le­ty i możliwości:

 

  • no­wo­cze­sna for­ma aran­ża­cji miesz­ka­nia,
  • moż­li­wość za­dru­ko­wa­nia bocz­nych kra­wę­dzi lub po­zo­sta­wie­nie ich w ko­lo­rze płót­na (bia­łe),
  • eks­po­zy­cja bez ko­niecz­no­ści opra­wy w ra­my,
  • dłu­ga ży­wot­ność i od­por­ność na wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne,
  • do wyboru 18 roz­miarów.

 

 
 

Zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu

 
     
   Cennik fotoobrazów (ceny brutto)
Format Cena
30 x 30 cm 56,00 zł
30 x 40 cm 60,00 zł
30 x 50 cm 64,00 zł
30 x 70 cm 84,00 zł
30 x 100 cm 96,00 zł
40 x 40 cm 77,00 zł
40 x 50 cm 79,00 zł
40 x 70 cm 88,00 zł
40 x 100 cm 101,00 zł
50 x 50 cm 83,00 zł
50 x 70 cm 106,00 zł
50 x 100 cm 121,00 zł
70 x 70 cm 134,00 zł
70 x 100 cm 169,00 zł
100 x 100 cm 195,00 zł
120 x 100 cm 250,00 zł
140 x 100 cm 292,00 zł
140 x 40 cm 230,00 zł

 

  • moż­li­wość kom­bi­na­cji róż­nych dłu­go­ści bo­ków ram (np. 50 x 120 cm)

  • przygotowanie projektu od 30,00 zł. brutto